PDA

View Full Version : Nederlands 19-punten plan.


Vicky
7 maart 2004, 15:09
VREEMDELINGENBELEID
Plan voor Balkenende

De immigratie loopt uit de hand. Ook het huidige kabinet heeft nog geen regels opgesteld. De tijd dringt. Dit zijn de maatregelen om de omslag te maken.

Syp Wynla Illustraties René van Asselt

Nederland heeft, net als alle andere landen, altijd eisen gesteld aan degene die zich in het land wil vestigen. Vroeger moest je geld meebrengen, een vak beoefenen waar veel vraag naar was of bereid zijn voor weinig geld zwaar en gevaarlijk werk te doen. Ook nu worden er strenge beperkingen opgelegd, maar helaas is er de afgelopen tientallen jaren met dit uitgangspunt voortdurend de hand gelicht Zo konden er zich de afgelopen veertig jaar vele honderdduizenden mensen uit Azië, Latijns Amerika en Afrika in Nederland vestigen die onevenredig vaak werkloos zijn. onevenredig vaak een Nederlandse uitkering genieten en relatief vaak in Nederlandse gevangenissen en Blijf van mijn Lij f-huize n belanden. Daarom moet Nederland eindelijk duidelijke, zeer heldere regels opstellen die een eind maken aan ongewenste immigratie,
Tot dusver kwamen er vooral mensen Nederland binnen die op irrationele gronden werden toegelaten- Dat kan niet langer. Afgezien van een beperkt aantal asielzoekers moet Nederland overgaan op een strikt rationeel immigratiebeleid. Immigranten worden alleen - en dan nog tijdelijk - toegelaten als ze aantoonbaar welvaart en welzijn in Nederland genereren en moeten weer vertrekken als ze geen positieve bijdrage meer leveren.
Nieuwe maatregelen voor de beheersing van de migratie naar Nederland moeten simpel zijn, effectief en niet bureaucratisch. Regels mogen niet leiden tol meer taken voor de overheid en overheidstalen verschaft kandidaat-immigranten geen extra rechten. Er moet zo veel mogelijk worden voorkomen dal Nederlanders lijden onder maatregelen die zijn bedoeld om ongewenste immigratie tegen te gaan,
Wil Nederland, een land met een vergrijzende bevolking in een globaliserende wereld. een aangenaam en welvarend land zijn dan wel blijven, dan moet Nederland kunnen concurreren door ondernemingslust, kennis en beperking van collectieve lasten. Een vernieuwd, restrictief immigratiebeleid kan niet los worden gezien van zo'n bredere koers, gericht op de toekomst van Nederland, waarvan ook een lage belastingdruk, en een grote eo langdurige beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt deel uitmaken.
De koers dient gekeerd: nu is het beleid:
iedereen mag binnen, mits.
De omslag luidt: niemand mag binnen, tenzij. Dat betekent ook dat de grote verwachtingen die werden gekoesterd over een Europees migratiebeleid moeten worden verlaten. Alleen Nederland zelf is enigszins in staat te beoordelen welke migrant een blijvende bijdrage aan de Nederlandse samenleving kan leveren. De volgende negentien maatregelen zouden deel moeten uitmaken van een modern immigratiebeleid.

1- Wie als huwelijkspartner naar Nederland komt, moet minimaal 24 jaar oud zijn.

2 - Huwelijksmigranten moeten aantonen dat de band van beide partners samen met Nederland sterker is dan die met enig ander land. Deze regel geldt niet voor wie al minimaal 28 jaar in Nederland woont.

3 - Wie iemand naar Nederland haalt, hetzij op basis van een visum, hetzij op basis van een verblijfsvergunning, blijft tien jaar lang verantwoordelijk voor het eventuele verblijf van de betrokkene in Nederland. De 'sponsor'. bijvoorbeeld een vriend, een familielid of een kandidaat-werkgever. blijft verantwoordelijk voor het levensonderhoud, eventuele opvang elders en voor het vertrek uit Nederland. Deze verantwoordelijkheid wordt in hel geval van een huwelijkspartner onderstreept door hel overleggen van een bankgarantie van 10.000 euro die als onderpand fungeert.

4 - In alle gevallen, of hel nu gaal om familie-migratie, asielmigratie of om arbeidsmigratie, wordt op zijn vroegst na tien jaar een definitieve verblijfsvergunning verstrekt. Als de verblijfstitel vervalt, volgt terugkeer. Binnen de tien jaar kan een immigrant ook geen bijstandsuitkering krijgen.

5 - Ook het staatsburgerschap kan pas na tien jaar worden verkregen. Om Nederlands staatsburger te worden, moet een taalexamen worden afgelegd en een loyaliteitsverklaring worden getekend. Wie schulden heeft aan de overheid en geen verklaring van goed gedrag kan overleggen, kan geen Nederlands staatsburger worden.

6 - Wie een partner haalt, moet minstens vijf jaar achtereen op basis van een arbeidscontract van onbepaalde duur ten minste 130 procent van het minimumloon hebben verdiend en op die basis belasting en premies hebben afgedragen, geen bijstandsuitkering hebben gehad en de afgelopen jaren niet veroordeeld zijn vooreen misdrijf waarvoor minimaal drie maanden gevangenisstraf kan worden gegeven. Bovendien moet die partner een eigen woning van minstens 50 nr hebben of een duurzame, legale huurwoning van die grootte hebben.


7 - Importhuwelijken van neven en nichten worden niet langer toegestaan - een land als Turkije verbiedt trouwens dergelijke import-huwelijken. Deze maatregel vermindert de kans op gedwongen huwelijken en beperkt de kans op de geboorte van kinderen met ernstige aangeboren afwijkingen.

8 - Gedwongen huwelijken worden bestreden, ook in het strafrecht. Er wordt geen verblijfsvergunning op basis van gezin smigrat ie afgegeven als twijfelachtig wordt geacht dat het huwelijk, het partnerschap of de samenwoning niet tot stand is gekomen op basis van de wens van beide partijen.

9 - Kinderen moeien aantoonbaar deel uitmaken van het gezin dat het kind haalt. Dergelijke kinderen mogen nie! ouder zijn dan 12 jaar, zoals ook vastgelegd in de Europese ge-ztnsherenigingsrichtlijn.

10 - Ook asielzoekers kunnen alleen een tijdelijke vergunning tot verblijf krijgen. Als de situatie in het eigen land zich herstelt, volgt terugkeer. Pas na tien jaar is definitief verblijf mogelijk, en dan nog alleen als de asielzoeker geen bijstandsuitkering heeft en niet veroordeeld is voor een ernstig misdrijf.

11 - Asielzoekers mogen zo lang er geen definitieve verblijfsvergunning is verstrekt, het land vanwaar gevlucht is niet bezoeken. Wie dat toch doel, kan de erkenning als vluchteling kwijtraken.

12 - Erkende vluchtelingen krijgen gedurende drie jaar zo nodig starthulp ter grootte van driekwart van een bijstandsuitkering en zijn verplicht tijdens eventuele werkloosheid een opleiding Ie volgen (taal, staatsinrichting en 'hoe-vind-ik-werk').

13 - Illegaal verblijf is strafbaar en leidt in alle gevallen tol uitzetting. Wie een ernstig strafbaar feit heeft gepleegd en geen staatsburger is, wordt hoe dan ook uitgezet en krijgt definitief geen verblijfstitel meer.

14 - De huidige Wet Arbeid Vreemdelingen wordt geheel herzien en aan het aantal toe te laten arbeidskrachten wordt een limiet gesteld. Nederland heeft in principe geen arbeidsimmigranten van buiten de Europese Unie nodig - al helemaal niet nu de Unie er tien landen bij heeft gekregen met vele miljoenen werklozen die over enkele jaren vrij naar Nederland mogen komen. Een gevarieerde arbeidsmarkt in een gebied mei 450 miljoen mensen heeft alleen al vanwege zijn omvang nauwelijks arbeidsmigranten nodig. Gegeven de vele honderdduizenden laagge-kwalificeerde werklozen in Nederland en de tientallen miljoenen werklozen elders in de Unie, is er geen enkele behoefte aan arbeidsaanbod voor eenvoudig werk van buiten de uitgebreide Europese Unie.

15 - Alleen weten schappers met unieke kwaliteiten, en ondernemers en managers met uitzonderlijke kwaliteiten kunnen, te beginnen voor een jaar, het recht krijgen om zich in Nederland te vestigen, te werken en hun gezin over te laten komen. Voor arbeidsmigranten geldt in principe een inkomensminimum van 65.000 euro bruto per jaar of een aantoonbaar, legaal te investeren eigen vermogen van minimaal 500.000 euro. Uitzonderingen kunnen gelden voor internationaal werkende bedrijven die hun personeel van elders tijdelijk in Nederland stationeren, evenals voor aankomende wetenschappers op terreinen waar in Nederland zeer specifieke vraag naar is. De overheid kan aan werkgevers vragen een bankgarantie te geven als onderpand voor de lijdelijkheid van het verblijf van een arbeidsmigrant. Het bedrijf krijgt dan hel recht een deel van het loon pas na daadwerkelijke terugkeer uit te betalen.

16 - Gezinsleden van een arbeidsmigrant hebben geen individueel recht in Nederland te verblijven en als het werk waarvoor de ar-beidsimmigrant naar Nederland is gekomen wegvalt, vervalt het verblijfsrecht voor het hele gezin. Gezinsleden van arbeidsmigranten hebben wel het recht om te werken zolang ze legaal in Nederland verblijven.

17 - Nederland past de Algemene Wel Bestuursrecht en eventuele andere wetgeving zodanig aan, dat rechten die voor Nederlanders dan wel legale ingezetenen van Nederland gelden niet per definitie ook voor andere wereldburgers gelden. Dal heeft onder meer gevolgen voor de beroepsmogelijkheden voor aanvragers van een visum.

18 - Nederland heeft de vrijheid om te bepalen wie hel land mag binnenkomen en wie zich hier mag vestigen via internationale verdragen gedeeltelijk uil handen gegeven en neemt die beleidsvrijheid waar nodig weer terug, Vaak werden die verdragen veel te ruim uitgelegd. Waar lot dusver bij voorbaat wordt aangenomen dat maatregelen weleens in strijd zouden kunnen zijn met de Conventie van Genève. het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens of richtlijnen van de Europese Unie, moet dat eerst nog maar eens blijken. Zo Ja, dan zal Nederland er in de toekomst niet voor terugdeinzen dergelijke maatregelen pas na rechterlijke toetsing aan te passen. In laatste instantie kan Nederland die verdragen ook opzeggen.

19 - Ook hel Nederlandse beleid in de Europese Unie wordt ondergeschikt gemaakt aan het nieuwe immigratiebeleid. De regels die de Unie tot nu toe bedacht ten aanzien van immigratie uit landen van buiten de Unie, komen er steeds op neer dat de lidstaten beperkingen worden opgelegd bij het indammen van de immigratie, terwijl landen die bijvoorbeeld illegalen legaliseren geen strobreed in de weg wordt gelegd. Ook aanstaande uitbreidingen van de Europese Unie - die immers een vrij verkeer kent - worden getoetst aan de vraag of Nederland de inwoners van dergelijke landen wel vrije toegang wil geven. •


ELSEVIER B MAART 2004 • 32

Maar goed dat ze in het veilige Nederland wonen. :wink:

Alvader
7 maart 2004, 17:44
En dit nu uitvoeren met terugwerkende kracht

andev
7 maart 2004, 18:17
En dit nu uitvoeren met terugwerkende kracht

De 19 Nederlandse regels om de immigratie onder controle te krijgen en aan te passen aan de behoeften en mogelijkheden van het land...
Wanneer kunnen we die in België (en andere landen) overnemen?
En krijgen we nu 3 blz geblaat over "racisme", "uitroeiingskampen"
enz van onze "vaste klanten" op dat gebied???

Landau
8 maart 2004, 13:08
Dat is verdorie ...!

Moet gewoon omhoog...zo weinig reactie.

UP

circe
8 maart 2004, 13:40
Is dit een goedgekeurd PLAN of een voorstel?

Joriske
8 maart 2004, 13:52
Wat een brol. :roll:

Brabo
8 maart 2004, 15:49
Is dit een goedgekeurd PLAN of een voorstel?

Een voorstelletje van een overijverige Elsevier-journalist.

circe
8 maart 2004, 15:55
Toch roert er wat in Nederland:


‘Meer dwang bij onderwijs migranten’


DEN HAAG - Bij de integratie van allochtonen speelt onderwijs een sleutelrol. Daarom moet er in het onderwijs meer dwang worden toegepast. Wie geen werk kan vinden omdat hij niet over een diploma beschikt, moet gekort kunnen worden op zijn uitkering. Er moeten verplichte leer/werkcontracten komen voor jongeren die de school voortijdig verlaten. Ook dienen er verplichte schakelklassen te komen voor leerlingen met een taalachterstand.

Een CDA-werkgroep onder leiding van de Rotterdamse wethouder Van der Tak schrijft dat in een rapport dat maandag verschijnt. Het rapport, Nederland Integratieland, borduurt voort op een eerdere studie van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.

Lagere opleiding

Het rapport legt sterk de nadruk op het belang van onderwijs en werkgelegenheid bij de integratie. Het constateert dat leerlingen van allochtone afkomst gemiddeld een lagere opleiding volgen dan Nederlandse kinderen en dat de werkloosheid onder nieuwkomers fors hoger is dan onder autochtone Nederlanders.

Ouders

Volgens het rapport is het niet alleen nodig dat leerlingen harder achter de broek gezeten worden om een diploma te halen. Ook de ouders van migranten moet meer bij de school worden betrokken. Zij zouden voor aanvang van de schoolperiode bindende afspraken moeten maken over ouderparticipatie.

Bedrijfsleven

Ook het bedrijfsleven kan zijn steentje bijdragen aan de integratie. Volgens het rapport moeten sociale partners en Kamers van Koophandel zich verplichten om vertegenwoordigers van migrantenorganisaties in hun besturen op te nemen. Ook dienen overheid en sociale partners afspraken te maken over het uitsluiten van alle vormen van discriminatie bij de werving van personeel.

Huiselijk geweld

Verder bevat het rapport voorstellen die al eerder door het CDA zijn gedaan en die voor een deel ook in het regeerakkoord zijn opgenomen, zoals het beperken van de gezinsvorming en -hereniging. Ook moeten er volgens de werkgroep harder worden opgetreden tegen huiselijk geweld. Plegers van huiselijk geweld zouden voor een periode van vijf jaar geen bruid uit het land van herkomst mogen laten overkomen.

NU * NL

Hilde Dillen
9 maart 2004, 12:39
En dit nu uitvoeren met terugwerkende kracht

De 19 Nederlandse regels om de immigratie onder controle te krijgen en aan te passen aan de behoeften en mogelijkheden van het land...
Wanneer kunnen we die in België (en andere landen) overnemen?
En krijgen we nu 3 blz geblaat over "racisme", "uitroeiingskampen"
enz van onze "vaste klanten" op dat gebied???


:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Lincoln
9 maart 2004, 14:20
Ik vindt regel 15 discriminerend ,wetenschap migrant is bij mij hetzelfde als werkzoekende migrant!!!
Ik vindt als men en wet moet toepassen dat voor iedereen hetzelfde regel moet zijn anders is dat gewoon vriendjes politiek spelletjes,Een om de inlanders gerust te stellen om zo en politieke wieg te stabbiliseren, Nederlanders zijn genoeg hypocrieten maar niet allemaal!
Met dit voorstel zal men het probleem geheel niet oplossen, (het probleem is het toenemede crimminaltiteit met al zijn soorten), Wat men er aan kan doen is het probleem analyseren een het aanpakken vanuit de wortels "eerst de grote vissen en dan pas de kleine vissen en niet omgekeerd",wat men nu doet is demoniseren van "de kleine vissen" om de aandacht op "de grote vissen" te verdwalen en misleiden!!!

JoeQpublic
9 maart 2004, 14:26
Plan voor Balkenende

Syp Wynla Illustraties René van Asselt

18 - Nederland heeft de vrijheid om te bepalen wie hel land mag binnenkomen en wie zich hier mag vestigen via internationale verdragen gedeeltelijk uil handen gegeven en neemt die beleidsvrijheid waar nodig weer terug, Vaak werden die verdragen veel te ruim uitgelegd. Waar lot dusver bij voorbaat wordt aangenomen dat maatregelen weleens in strijd zouden kunnen zijn met de Conventie van Genève. het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens of richtlijnen van de Europese Unie, moet dat eerst nog maar eens blijken. Zo Ja, dan zal Nederland er in de toekomst niet voor terugdeinzen dergelijke maatregelen pas na rechterlijke toetsing aan te passen. In laatste instantie kan Nederland die verdragen ook opzeggen.

19 - Ook hel Nederlandse beleid in de Europese Unie wordt ondergeschikt gemaakt aan het nieuwe immigratiebeleid. De regels die de Unie tot nu toe bedacht ten aanzien van immigratie uit landen van buiten de Unie, komen er steeds op neer dat de lidstaten beperkingen worden opgelegd bij het indammen van de immigratie, terwijl landen die bijvoorbeeld illegalen legaliseren geen strobreed in de weg wordt gelegd. Ook aanstaande uitbreidingen van de Europese Unie - die immers een vrij verkeer kent - worden getoetst aan de vraag of Nederland de inwoners van dergelijke landen wel vrije toegang wil geven.

ELSEVIER B MAART 2004 • 32 tekst van journalist met tijd teveel.

voorstel 18: de realiteit is natuurlijk dat internationale verdragen nuttig/nodig zijn voor beide landen. Herzien ervan zal/kan ook negatieve gevolgen hebben voor Nederlanders of hun bedrijven in de landen waarmee zo'n verdrag werd gesloten. 't Is nooit één-richtingsverkeer...

voorstel 19: regels van de Unie ondergeschikt aan regels van Nederland? :lol: droom verder maar spaar alvast om de boetes te betalen. Binnen de Unie hervormingen bepleiten, is alvast wat realistischer maar tja, dat staat lang niet zo stoer.

Shizie
10 maart 2004, 10:03
immigranten mogen enkel toegelaten worden als ze hoogopgeleid zijn onze economie gaan helpen. Ze mogen ook geen recht op dop hebben, RSZ moeten ze dan ook niet betalen.
Anders mogen ze in hun land blijven.
migranten die hier een tijd lang werkloos zijn mogen terugkeren naar hun land.
Zo moet het zijn en NIET anders.
Europa werd al voldoende geislamiseerd.