PDA

View Full Version : Democratie volgens de Belgische Alliantie


Maarten Malaise
23 april 2009, 18:03
"Particratieën zijn funest voor een kritische, open maatschappij en voor een efficiënt bestuur. De individuele bekwaamheid van mensen en hun kritisch instinct worden op de achtergrond gedrukt ten voordele van slaafse horigheid jegens de machthebbers en broodheren. Zo ontstaat een slecht bestuurde en een inefficiënte overheid, met corruptie en machtsmisbruik. In België ligt de werkelijke macht bij de niet verkozen partijbureaus en niet langer bij de verkozen vertegenwoordigers van het volk. Deze partijbureaus beschouwen hun schepenen en burgemeesters, en zelfs hun ministers als vertegenwoordigers van de partij. De verkozenen zijn vooral verantwoording verschuldigd aan hun eigen partijbesturen, meer dan aan hun kiezers.. De federalisering heeft de invloed en macht van de politieke partijen nog groter gemaakt. De splitsingen hebben geleid tot meer parlementen, regeringen, ministeries, kabinetten… Kortom: tot meer ‘postjes’. Versnippering, ondoorzichtigheid en belangenconflicten leidden verder tot een bestel dat meer kost en minder goed werkt, alleen de gevestigde politieke partijen zijn er beter van geworden zijn. De Belgische Alliantie pleit voor een open, doorzichtige maatschappij waarbij niet het partijbelang maar het algemeen belang voorop staat."

Jos Verhulst
23 april 2009, 21:45
De invoering van direct-democratische besluitvorming staat of valt met de modaliteiten.

Hier zijn zeven vragen die de partijen zouden moeten beantwoorden opdat men een reëel zicht zou kunnen krijgen op hun democratische intenties. Ik beperk me daarbij niet tot de bestuursniveau's waarvoor momenteel verkiezingen aankomen. De vragen betreffen de invoering van het bindend referendum op volksinitiatief (dus geen consultatieve volksraadplegingen of van bovenaf ingerichte plebiscieten).

1) Hoe denkt men het referendum op nationaal niveau in te voeren? Zal men het eenvoudig meerderheidsprincipe laten gelden of communautaire blokkeringsmechanismen inbouwen?

2) Zal men referendums toestaan over alle onderwerpen die tot het betreffende bestuursniveau horen of wil men referendums over bepaalde onderwerpen uitsluiten?

3) Welke procedure voorziet men voor de totstandkoming van de precieze vraagstelling?

4) Welke handtekeningdrempel heeft men in gedachten voor de verschillende bestuursniveau's?

5) Welke beperkingen wenst men eventueel op te leggen aan de wijze waarop de handtekeningen worden verzameld?

6) Wenst men een deelnamequorum op te leggen?

7) Wenst men een recall-procedure in te voeren voor leden van de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht?