PDA

View Full Version : Democratie volgens de B.U.B.


Maarten Malaise
23 april 2009, 18:04
"EEN VRIJ EN DEMOCRATISCH BELGIE Dit wil zeggen een België waarin: 1) de particratie wordt afgeschaft door het verbieden van subsidies aan politieke partijen en een behoud van het verbod voor bedrijven om partijen financieel of materieel te steunen; 2) de mediacratie aan banden wordt gelegd door de overheidsteun aan de media af te schaffen; 3) er gelijke toegang is tot de openbare media voor alle politieke partijen in verkiezingsperiode, de partijen die niet vertegenwoordigd zijn in het parlement inbegrepen evenals een minimale toegang voor alle partijen buiten de verkiezingsperiode. 4) er bindende referenda worden georganiseerd. 5) er respect is voor de scheiding der machten en een heropwaardering van Kamer en Senaat o.a. door ook mensen buiten de politiek te integreren in deze instellingen (bijv. na een openbaar examen). 6) ministerfuncties opengesteld worden voor de bevolking door het afleggen van examens, waaronder taalproeven (zoals men dat doet voor rechters en diplomaten). 7) politici zich aan een deontologische code moeten houden waardoor zij onmiddellijk ontslag nemen wanneer zij door het gerecht verdacht worden van bedrog, corruptie, belangenvermenging of machtsmisbruik. Deze politici mogen niet speciaal beschermd worden en moeten zwaarder gestraft worden dan een gewone burger. Een politicus dient immers het voorbeeld te geven."

Jos Verhulst
23 april 2009, 21:45
De invoering van direct-democratische besluitvorming staat of valt met de modaliteiten.

Hier zijn zeven vragen die de partijen zouden moeten beantwoorden opdat men een reëel zicht zou kunnen krijgen op hun democratische intenties. Ik beperk me daarbij niet tot de bestuursniveau's waarvoor momenteel verkiezingen aankomen. De vragen betreffen de invoering van het bindend referendum op volksinitiatief (dus geen consultatieve volksraadplegingen of van bovenaf ingerichte plebiscieten).

1) Hoe denkt men het referendum op nationaal niveau in te voeren? Zal men het eenvoudig meerderheidsprincipe laten gelden of communautaire blokkeringsmechanismen inbouwen?

2) Zal men referendums toestaan over alle onderwerpen die tot het betreffende bestuursniveau horen of wil men referendums over bepaalde onderwerpen uitsluiten?

3) Welke procedure voorziet men voor de totstandkoming van de precieze vraagstelling?

4) Welke handtekeningdrempel heeft men in gedachten voor de verschillende bestuursniveau's?

5) Welke beperkingen wenst men eventueel op te leggen aan de wijze waarop de handtekeningen worden verzameld?

6) Wenst men een deelnamequorum op te leggen?

7) Wenst men een recall-procedure in te voeren voor leden van de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht?