PDA

View Full Version : Democratie volgens het CAP


Maarten Malaise
23 april 2009, 18:06
"- Referendum over het EU-Verdrag samen met de Ieren.
- Afschaffing van de ondemocratische 5%
-drempel bij verkiezingen .
- Politieke partijen moeten zichzelf financieren.
- Geen communautair opbod, maar democratie.
- Politieke mandatarissen aan een gemiddeld werknemersloon, geen cumul van betaalde posten"

Jos Verhulst
23 april 2009, 21:45
De invoering van direct-democratische besluitvorming staat of valt met de modaliteiten.

Hier zijn zeven vragen die de partijen zouden moeten beantwoorden opdat men een reëel zicht zou kunnen krijgen op hun democratische intenties. Ik beperk me daarbij niet tot de bestuursniveau's waarvoor momenteel verkiezingen aankomen. De vragen betreffen de invoering van het bindend referendum op volksinitiatief (dus geen consultatieve volksraadplegingen of van bovenaf ingerichte plebiscieten).

1) Hoe denkt men het referendum op nationaal niveau in te voeren? Zal men het eenvoudig meerderheidsprincipe laten gelden of communautaire blokkeringsmechanismen inbouwen?

2) Zal men referendums toestaan over alle onderwerpen die tot het betreffende bestuursniveau horen of wil men referendums over bepaalde onderwerpen uitsluiten?

3) Welke procedure voorziet men voor de totstandkoming van de precieze vraagstelling?

4) Welke handtekeningdrempel heeft men in gedachten voor de verschillende bestuursniveau's?

5) Welke beperkingen wenst men eventueel op te leggen aan de wijze waarop de handtekeningen worden verzameld?

6) Wenst men een deelnamequorum op te leggen?

7) Wenst men een recall-procedure in te voeren voor leden van de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht?

Raf Verbeke
10 mei 2009, 22:50
Een van de grote misvattingen over democratie bestaat er in dat de beoordeling van het democratisch gehalte van besluitvorming "staat of valt met de modaliteiten".

Bepaalde modaliteiten in de organisatie van de besluitvorming zouden op zich democratischer zijn dan andere. Bepaalde modaliteiten van "invoering van directe democratie" zoals de invoering van een bindend referendum op volksinitiatief" zouden democratischer zijn dan andere.

Binnen cap is daarover ten tijde van onze eerste verkiezingsdeelname een debat gevoerd die geleid heeft tot een steun aan bindende referenda op volksinitiatief dat spreekt voor zich. Maar niet aan het voorstel van Democratie Nu tot invoering van bindende referenda in artikel 30 van de Grondwet. Wij hebben sindsdien de discussie niet meer gevoerd en dit antwoord kan gezien worden als een "officieel" voorlopig antwoord tot een volgend leden congres van cap zich over de zaak buigt. Individuele kandidaten zijn vrij hierover precieser stelling te nemen.

Directe democratie is niet te herleiden tot invoering van referenda op volksinitiatief. Wij zijn onmiddellijk voorstander van een referendum over het Verdrag van Lissabon, zelfs zonder volksinitiatief. Cap is zelfs ontstaan vanuit deze eis. Wij steunen 100% de volksraadpleging rond de Lange Wapper in Antwerpen, zelfs al is die slechts raadgevend. Wij zijn tegen het voorstel tot invoering van verplichte referenda vooraleer te kunnen over te gaan tot staking in een bedrijf of sector. Ikzelf ben tegen een referendum over de splitsing van België zolang een aantal cruciale kwesties zoals de toekomst van Brussel, de verdeling van de schuldenlast van België en het internationaal statuut van de nieuw op te richten staten enz. niet vooraf in de bestaande instellingen geregeld zijn als voorafgaande voorwaarde voor het stellen van de vraag tot splitsing van dit land.

Directe democratie slaat op alle vormen van deelname aan besluitvorming en druk op bestaande instellingen op alle niveaus en in alle sectoren van het maatschappelijk leven niet alleen de bestuursniveaus van de staat, maar ook de sociaal-economische beslissingscentra.

De centrale politieke actie van cap is gericht op de vorming van een brede nieuwe linkse formatie die een alzijdige omwenteling van alle bestaande maatschappelijke verhoudingen voor ogen heeft, niet in het minst de onteigening door de gemeenschap van de grote private economische structuren en de invoering van een overheidsmonopolie op de geld en kredietvorming, zonder dewelke van een democratische staat geen sprake kan zijn. Bindende referenda op volks initiatief kunnen daarbij zeker een middel kan zijn, maar noch de kern van de democratisering van het maatschappelijk en politiek leven noch de basis van de besluitvorming van de staat.

Wij leven in een "democratische" dictatuur van de multinationals en de bankiers. De invoering van een echte democratie is dus meer dan de "invoering " van democratische "modaliteiten", maar stelt ook het vraagstuk van wie de controle over de voortbrenging en de verdeling van de maatschappelijke rijkdom in handen heeft.

De 7 gestelde vragen zijn daarom geen echte basis om een reëel inzicht te verwerven in de democratische intenties van cap. Zij beperken zich tot een zeer klein segment van de discussie over democratie en geven de lezer niet de mogelijkheid om de bijdrage van cap in een echte democratische tegenmacht tegenover het politiek en economisch systeem vandaag te evalueren.

1) Hoe denkt men het referendum op nationaal niveau in te voeren? Zal men het eenvoudig meerderheidsprincipe laten gelden of communautaire blokkeringsmechanismen inbouwen?

Wij zijn voor een eenvoudig meerderheidsprincipe bij een referendum over het EU-Verdrag.

2) Zal men referendums toestaan over alle onderwerpen die tot het betreffende bestuursniveau horen of wil men referendums over bepaalde onderwerpen uitsluiten?

Zonder dat dit een officieel standpunt is van cap maar in de geest van een aantal standpunten van cap ben ik tegen een referendum over de splitsing van dit land zolang er binnen de voordragende instantie ( volksinitiatief of parlementaire voordracht) geen concensus bestaat over de punten hierboven genoemd ( schuldenlast, Brussel, internationaal statuut)

3) Welke procedure voorziet men voor de totstandkoming van de precieze vraagstelling?

Geen vaste procedure. Wij steunden het wetsvoorstel Daems-De Gucht mbt de Europese Grondwet. Wij kwamen niet tot concencus mbt het voorstel van Democratie Nu over artikel 30

4) Welke handtekeningdrempel heeft men in gedachten voor de verschillende bestuursniveau's?

Wij aanvaarden de gemeentelijke en provinciale drempel om bepaalde doelstellingen te realiseren. Geen mening mbt nationale drempels

5) Welke beperkingen wenst men eventueel op te leggen aan de wijze waarop de handtekeningen worden verzameld?

geen mening

6) Wenst men een deelnamequorum op te leggen?

geen mening

7) Wenst men een recall-procedure in te voeren voor leden van de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht?

Dit zou inderdaad een goed idee zijn. Afzetbaarheid van de verkozenen is een onderdeel van de strijd voor het algemeen stemrecht dat helemaal vergeten is. Voor de rechterlijke macht geen mening.

Raf Verbeke
lijstrekker cap Europees Parlement nederlandstalige kieskring.
www.anderepolitiek.be

Jaani_Dushman
11 mei 2009, 15:27
- Politieke partijen moeten zichzelf financieren.En dus bij de bedrijven gaan bedelen om geld.

duveltje382
11 mei 2009, 16:16
"- Referendum over het EU-Verdrag samen met de Ieren.
- Afschaffing van de ondemocratische 5%
-drempel bij verkiezingen .
- Politieke partijen moeten zichzelf financieren.
- Geen communautair opbod, maar democratie.
- Politieke mandatarissen aan een gemiddeld werknemersloon, geen cumul van betaalde posten"
Sorry nu zou ik mijn schaamsmilley gebruiken,ik moet weeral heel ondemocratisch zwijgen hier,weet je de bans zijn verniet hier en de eerlijkheid verdwijnt zienderogen

duveltje382
11 mei 2009, 16:20
En dus bij de bedrijven gaan bedelen om geld.
Of erger nog bedrijven gaan omkopen zoals vroeger gebeurde onder de mom van"wij zijn eerlijke mensen :lol: )

manta
11 mei 2009, 18:58
"- Referendum over het EU-Verdrag samen met de Ieren.
- Afschaffing van de ondemocratische 5%
-drempel bij verkiezingen .
- Politieke partijen moeten zichzelf financieren.
- Geen communautair opbod, maar democratie.
- Politieke mandatarissen aan een gemiddeld werknemersloon, geen cumul van betaalde posten"

Gesponsorde partijen ??? 8O
Allee , een goede reden om nog wat meer BV's aan te trekken ... :-(

Valentine Julien
17 mei 2009, 11:15
De rechtstreekse financiering van politieke partijen door de staat is een recent verschijnsel. In Europa werd ze pas eind de jaren 1950 ingevoerd (1959 in Duitsland). Vandaag is Zwitserland nog een van de enige Europese landen waar de partijen zichzelf niet uit de staatskas kunnen financieren.

De Zwitserse partijen moeten dus zelf aan de nodige fondsen zien te geraken. Daarvoor kloppen ze voornamelijk aan bij de eigen leden en mandatarissen, bij privé-sympathisanten en bij ondernemingen. De Zwitserse christen-democraten (CVP) en liberalen (FDP) krijgen vooral steun uit het bedrijfsleven, de sociaal-democraten (SP) en de Groenen moeten het hebben van de bijdragen van leden en mandatarissen, en ook steeds meer van fundraising. Daarnaast zijn privé-giften voor alle partijen een belangrijke bron van inkomsten. (1)

In België zijn de partijen 'politieke parastatalen geworden, die zichzelf geld uitbetalen via de federale en de regionale overheden' (Herman De Croo in Knack, 29 april 2009).
Hoe meer stemmen een partij verzamelt, hoe meer geld ze binnenhaalt.Het kartel CD&V/N-VA kreeg vorig jaar 10,6 miljoen euro subsidies. Open VLD en de Sp.a 7,2 miljoen euro en 6,4 miljoen euro en Groen! wat minder 2,3 miljoen euro.

Voor het VB komt de jaarlijkse dotatie op zo’n 5,6 mio euro.µ

In zwitserland bedragen de jaarlijkse inkomsten van de CVP en de FDP zo'n 3 miljoen Zwitserse frank (€ 2 miljoen). De SP heeft een omzet van 4,3 miljoen frank (€ 2,85 miljoen), Die Grünen van 1 miljoen frank (€ 0.66 miljoen). Van de SVP (Zwitserse Volkspartij) zijn geen gegevens bekend, de schattingen van politieke tegenstanders lopen op tot 15 miljoen frank (€ 10 miljoen; de schatrijke Blocher financiert de partij grotendeels zelf).

In Zwitserland bestaat geen controle op de partij-inkomsten en bepalen de partijen zelf welke informatie ze vrijgeven. Dit gebrek aan transparantie is de 'prijs' voor het ontbreken van partijfinanciering uit de staatskas.

De meeste partijmedewerkers zijn vrijwilligers, zelfs in de leidinggevende posities. De voorstelling van politiek als beroep is aan de doorsnee-Zwitser niet besteed. In zwitserland worden de partijen gedragen door de burgers en zijn geen parastatalen. Wiens brood men eet...

In de VS zie je natuurlijk door de privé financiering van de politici enorme machtsblokken in de politiek ontstaan. Nu is dat hier in Europa feitelijk ook zo.
Alle grote bedrijven hebben wel een Dehaene in hun rangen die voor politieke vertegenwoordiging van hun belangen zorgt tegen een dikke jaarlijkse commissaris bonus. Ook de scheiding der machten is een farce.Rechters spreken recht voor de rijkste en machtigste belanghebber bij een geschil.
Staatsfinanciering van partijen sluit dus de gevreesde belangenvermenging helemaal niet uit!
De cumul van functies is misschien meer het probleem...

Zwitserland is wel geen lichtend voorbeeld op andere vlakken maar kwa democratisch bestel kunnen we er iets van leren.
Het is bovendien een drietalig land.... POlitieke partijen zijn er meer het verlengde van de sociale bewegingen zoals wij die hier kennen.
Een vereniging als green peace of natuur en milieu met 70 000 leden, consumentenverenigingen financieren zichzelf ook en daar is geen sprake van corruptie. Integendeel daar is sprake van vertrouwen en ze vormen een gedegen tegenwicht in de samenleving.

Ik denk aan de hormonen in het vlees: toegestaan door de EU-wetten en onder druk van de consumentenverenigingen toch verboden.. ook met prive gelden... Maar die van de burgers.

Denk aan de financiele structuur van een vakbond: Veel macht door eigen ledengelden!

Deze vorm van financiering streeft het CAP na.
Moest Roberto verkozen worden zal hij zeker een deel van zijn vergoedingen voor de beweging beschikbaar stellen en daar geen villa mee gaan kopen zo groot als een opvangcentrum van FedAsil.... (http://www.socialisme.be/img/2006/20060822rik.jpg).

Valentine Julien
17 mei 2009, 12:16
Raf het lijkt me of je referendas koppelt aan splitsing van Belgie?

Het gaat toch wel een beetje over veel meer dan dat alleen deze modaliteit?
Hoe werken vakbonden trouwens?

En onderschat je de mensen niet een beetje?

Bij een referendum hoort een voldoende lange tijd van reflectie en debat volgens bepaalde regels. BV ALLE standpunten moeten evenredig aan bod komen in het publieke debat gedurende minsten 3 maanden, voorafgaande aan het referendum! Zo kunnen mensen met elkaar erover babbelen en mekaar overtuigen.

NU zijn we allemaal slachtoffer van allerlei propaganda en desinformatie campagnes.... en dat gaat ver hoor.

Vooral academici en andere voorgevormde mensen slagen er niet meer in om zelf na te denken doordat de ons verstrekte informatie met geweld aan alle kanten vanuit een gezichtspunt word gebracht.

De halve wereld trapte in de Osama Ben laden en de 19 hijackers mythe...
De machtselite doet daar onwaarschijnlijk veel moeite voor om jou en mij in hun greep te krijgen via de gedachtes...

Bovendien, stel nu dat de splitsing van Belgie JA zou krijgen van de ganse bevolking....

Dan is dat toch niet meer dan democratisch?

En dan nog.... Als referenda op volksinitiatief zijn begin je gewoon opnieuw ... als je er anders over denkt.
En kan het zijn dat je na 2 jaar een nieuwe situatie hebt omdat iedereen heeft nagedacht ....... en dat er bij een tweede referendum nee word gestemd op iets...

Jij bent lijkt het mij in eerste plaats bang voor de splitsing van Belgie als BROV referendums worden ingevoerd.(dat is je mening en je goed recht om daartegen te zijn) Maar wil je die twee dingen eens proberen te scheiden ?

Mensen zijn toch samen perfect in staat om over heel veel zaken te beslissen?
Privatisering van de post is per referendum tegen gehouden in zwitserland.

NU JIJ?

Hoe wil jij dat aan pakken?

Zag twee beren broodje smeren....
En ik stond erbij en ik keek ernaar...
Helaas!:cry: