PDA

View Full Version : Democratie volgens Groen!


Maarten Malaise
23 april 2009, 18:08
Voor Groen! is de burger veel meer dan een (klagende of tevreden) klant. Groen! wil burgers volop bij het beleid betrekken, hen beschouwen als ‘co-producent’ in plaats van louter als consument. Burgers betrekken is meer dan eenmalige inspraak, vaak op een moment dat alles al beslist is. Het betekent kiezen voor een blijvende dialoog, waarbij mensen tijdig betrokken worden, met volledige openheid en met een gegarandeerde terugkoppeling vanwege de overheid. Actief burgerschap stimuleren vraagt openheid en vertrouwen. Groen! wil de democratie verbreden en verdiepen. Bijv. via adviserende volksraadplegingen, maar ook via bindende referenda. Steeds als sluitstuk van een ruim maatschappelijk debat. Groen! wil ook het middenveld versterken. Het middenveld is een belangrijke bondgenoot van overheid als tegengewicht tegen de stille machtsovername door de markt. Groen! pleit voor een eigentijdse relatie tussen overheid en middenveld : maximaal overleg, maar respect voor ieders eigen rol. De rol van de verkozen organen (parlementen, raden) willen we versterken. Een democratie kan pas leven als er ruimte is voor debat en verschil: De grondwettelijk rechten van de burger verdienen maximale bescherming. Informatisering en de strijd tegen het terrorisme mogen geen alibi zijn om deze rechten te ondermijnen.

Jos Verhulst
23 april 2009, 21:44
De invoering van direct-democratische besluitvorming staat of valt met de modaliteiten.

Hier zijn zeven vragen die de partijen zouden moeten beantwoorden opdat men een reëel zicht zou kunnen krijgen op hun democratische intenties. Ik beperk me daarbij niet tot de bestuursniveau's waarvoor momenteel verkiezingen aankomen. De vragen betreffen de invoering van het bindend referendum op volksinitiatief (dus geen consultatieve volksraadplegingen of van bovenaf ingerichte plebiscieten).

1) Hoe denkt men het referendum op nationaal niveau in te voeren? Zal men het eenvoudig meerderheidsprincipe laten gelden of communautaire blokkeringsmechanismen inbouwen?

2) Zal men referendums toestaan over alle onderwerpen die tot het betreffende bestuursniveau horen of wil men referendums over bepaalde onderwerpen uitsluiten?

3) Welke procedure voorziet men voor de totstandkoming van de precieze vraagstelling?

4) Welke handtekeningdrempel heeft men in gedachten voor de verschillende bestuursniveau's?

5) Welke beperkingen wenst men eventueel op te leggen aan de wijze waarop de handtekeningen worden verzameld?

6) Wenst men een deelnamequorum op te leggen?

7) Wenst men een recall-procedure in te voeren voor leden van de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht?

AsGardSGO
30 mei 2009, 05:38
Voor het eerst in een decennia zie ik hier mij stem alvast naar toe gaan voor Europees of lokaal parlement. Groen is voldoende verjongt en hopelijk geleerd uit vorige fouten en is weer geloofwaardiger dan ooit. Trouwens zelfs al is dit niet zo; ze zijn veel meer alternatief dan welke traditionele linkse of rechtse partij ook!
Trouwens of het nu groen of paars is; er moet meer aandacht naar millieu en levenskwaliteit in algemeen.
Als partij nog lang niet vergaand genoeg in hun hervormingen en visies maar leunt dus aan bij mijne.