PDA

View Full Version : Democratie volgens Lijst Dedecker


Maarten Malaise
23 april 2009, 18:09
" Lijst Dedecker wil de onmiddellijke invoering van democratie naar Zwitsers model. Dit betekent dat het bindend referendum op burgerinitiatief en het wetinitiatief in de grondwet moeten worden ingeschreven. Op elk beslissingsniveau moeten de burgers op hetzelfde niveau elk onderwerp kunnen behandelen. De toegangsdrempel voor het organiseren van een bindend referendum en een wetinitiatief moet laag zijn. Bij het referendum geldt geen opkomstplicht, wel moet er een voldoende hoog quorum behaald worden om geldig te zijn.

Het principe van subsidiariteit moet consequent worden doorgevoerd van het niveau van de gemeente of de wijk tot de Europese Unie. Zoveel mogelijk bevoegdheden dienen overgedragen te worden de burgers op een zo laag mogelijk bestuursniveau.

Het aantal politieke mandaten en instellingen moet drastisch beperkt worden. Zowel de senaat als het provinciale bestuursniveau zijn overbodig en moeten afgeschaft worden. Gemeenten moeten kunnen samenwerken in streek- en stadsgewesten, zonder dat een nieuw beslissingsniveau met verkozen mandatarissen en bijhorende administratie wordt gecreëerd.

De opkomstplicht, de lijststem, de opvolgerlijsten en de kiesdrempel moeten afgeschaft worden. De stemgerechtigde leeftijd moet verlaagd worden tot 16 jaar.

Het systematisch uitsluiten van democratisch verkozen mandatarissen bij elk bestuur, is een aanfluiting van de democratie. De stem van elke Vlaming is evenveel waard, en bestuursafspraken moeten zonder vooroordelen steunen op een programma en op de vrije keuze van de bevolking. "

Jos Verhulst
23 april 2009, 21:44
De invoering van direct-democratische besluitvorming staat of valt met de modaliteiten.

Hier zijn zeven vragen die de partijen zouden moeten beantwoorden opdat men een reëel zicht zou kunnen krijgen op hun democratische intenties. Ik beperk me daarbij niet tot de bestuursniveau's waarvoor momenteel verkiezingen aankomen. De vragen betreffen de invoering van het bindend referendum op volksinitiatief (dus geen consultatieve volksraadplegingen of van bovenaf ingerichte plebiscieten).

1) Hoe denkt men het referendum op nationaal niveau in te voeren? Zal men het eenvoudig meerderheidsprincipe laten gelden of communautaire blokkeringsmechanismen inbouwen?

2) Zal men referendums toestaan over alle onderwerpen die tot het betreffende bestuursniveau horen of wil men referendums over bepaalde onderwerpen uitsluiten?

3) Welke procedure voorziet men voor de totstandkoming van de precieze vraagstelling?

4) Welke handtekeningdrempel heeft men in gedachten voor de verschillende bestuursniveau's?

5) Welke beperkingen wenst men eventueel op te leggen aan de wijze waarop de handtekeningen worden verzameld?

6) Wenst men een deelnamequorum op te leggen?

7) Wenst men een recall-procedure in te voeren voor leden van de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht?