PDA

View Full Version : Democratie volgens de N-VA


Maarten Malaise
23 april 2009, 18:10
" De N-VA wil een versterking van de democratie en meent dat die best georganiseerd wordt op het Vlaams niveau. Feitelijk zijn Vlaanderen en Wallonië twee landen en is het federale niveau niet meer dan een permanent diplomatiek overleg waar de burger uiteindelijk weinig greep heeft op wat beslist wordt.

De Vlaamse democratie is sterker en moet vertrekken van zes miljoen Vlamingen die samen verantwoordelijkheid willen opnemen via hun verkozenen. Hete hangijzers moeten we niet doorschuiven naar burgers via referenda.

In een echte democratie krijgt men ook geen publieke functie of politieke macht door erfopvolging, dus streeft de N-VA naar een republikeinse staatsvorm. "

Jos Verhulst
23 april 2009, 21:43
De invoering van direct-democratische besluitvorming staat of valt met de modaliteiten.

Hier zijn zeven vragen die de partijen zouden moeten beantwoorden opdat men een reëel zicht zou kunnen krijgen op hun democratische intenties. Ik beperk me daarbij niet tot de bestuursniveau's waarvoor momenteel verkiezingen aankomen. De vragen betreffen de invoering van het bindend referendum op volksinitiatief (dus geen consultatieve volksraadplegingen of van bovenaf ingerichte plebiscieten).

1) Hoe denkt men het referendum op nationaal niveau in te voeren? Zal men het eenvoudig meerderheidsprincipe laten gelden of communautaire blokkeringsmechanismen inbouwen?

2) Zal men referendums toestaan over alle onderwerpen die tot het betreffende bestuursniveau horen of wil men referendums over bepaalde onderwerpen uitsluiten?

3) Welke procedure voorziet men voor de totstandkoming van de precieze vraagstelling?

4) Welke handtekeningdrempel heeft men in gedachten voor de verschillende bestuursniveau's?

5) Welke beperkingen wenst men eventueel op te leggen aan de wijze waarop de handtekeningen worden verzameld?

6) Wenst men een deelnamequorum op te leggen?

7) Wenst men een recall-procedure in te voeren voor leden van de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht?