PDA

View Full Version : Democratie volgens de SLP


Maarten Malaise
23 april 2009, 18:12
" Welke politicus gaat effectief zetelen in welk parlement? Dat weet de kiezer nooit op voorhand. Daarom wil SLP dat een parlementslid zijn zetel verliest als hij in een ander parlement wordt verkozen. Er moeten in de toekomst ook minder opvolgers zetelen. Daarom stelt SLP voor om de ministers niet langer te laten opvolgen. SLP wil ook de senaat en de provincies afschaffen.

Om duidelijkheid aan de kiezer te verschaffen en de hygiëne binnen onze democratie te verbeteren, schuift SLP enkele strijdpunten naar voor: stemplicht vervangen door stemrecht, kiesgerechtigde leeftijd verlagen tot 16 jaar, de kiesdrempel afschaffen en een einde maken aan het systeem van de opvolgers. "

Jos Verhulst
23 april 2009, 21:44
De invoering van direct-democratische besluitvorming staat of valt met de modaliteiten.

Hier zijn zeven vragen die de partijen zouden moeten beantwoorden opdat men een reëel zicht zou kunnen krijgen op hun democratische intenties. Ik beperk me daarbij niet tot de bestuursniveau's waarvoor momenteel verkiezingen aankomen. De vragen betreffen de invoering van het bindend referendum op volksinitiatief (dus geen consultatieve volksraadplegingen of van bovenaf ingerichte plebiscieten).

1) Hoe denkt men het referendum op nationaal niveau in te voeren? Zal men het eenvoudig meerderheidsprincipe laten gelden of communautaire blokkeringsmechanismen inbouwen?

2) Zal men referendums toestaan over alle onderwerpen die tot het betreffende bestuursniveau horen of wil men referendums over bepaalde onderwerpen uitsluiten?

3) Welke procedure voorziet men voor de totstandkoming van de precieze vraagstelling?

4) Welke handtekeningdrempel heeft men in gedachten voor de verschillende bestuursniveau's?

5) Welke beperkingen wenst men eventueel op te leggen aan de wijze waarop de handtekeningen worden verzameld?

6) Wenst men een deelnamequorum op te leggen?

7) Wenst men een recall-procedure in te voeren voor leden van de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht?