PDA

View Full Version : rijbewijs met punten


nihao
1 juli 2009, 12:53
werkt! :

http://www.nieuwslog.nl/article/spanje_79855/Voor_de_meeste_Spanjaarden_een_bonus___Muy_bien__. html

Zoals u weet hebben wij dat hier bij ons ook, alleen is het nog niet... hoe zal ik het zeggen... nog niet helemaal volkomen volledig doorgevoerd in zijn totaliteit, zeg maar.

De bevoegde staatssecretaris zal wellicht weer wachten op heel Europa.

Dronkoers
1 juli 2009, 13:55
Het idee is wel goed, maar ze pakken altijd de verkeerde :|

plaats 1 & 2: overdreven snelheid en gordeldracht.

In vervolg zal ik me aan mijn snelheid houden, en eveneens denken dat anderen voor mij zullen remmen en dat ik overal voorrang heb, dan is de pakkans kleiner ;-)

Micele
1 juli 2009, 14:04
Beetje historiek:
http://asp.hbvl.be/dossiers/ > verkeersveiligheid > rijbewijs op punten

Rijbewijs op punten

Durant wil, maar mag niet

Mobiliteitsminister Isabelle Durant van de eerste paarse regering is vastbesloten het aantal verkeersdoden naar beneden te halen. Om dat te realiseren, denkt ze in augustus 2001 onder meer aan de invoering van een rijcontract. Dat contract zou worden verbroken wanneer een nieuwe automobilist in de twee jaren na het behalen ervan een ernstig ongeval veroorzaakt. Wie in dat tijdsbestek een ongeval veroorzaakt met een overlijden of een blijvende onbekwaamheid tot gevolg, wordt verplicht om beter te leren rijden en een nieuw examen af te leggen. Zo wil Durant kersverse automobilisten ertoe aanzetten om het defensief rijgedrag langer aan te houden dan tot na het praktische examen. In Oostenrijk werd dit systeem al in 1992 ingevoerd. Het aantal ongevallen daalde er meteen met 18,7%.
Met dit 'rijcontract' geeft Durant het oude 'rijbewijs met punten' een nieuw kleedje. Dat is er, ondanks jaren van gepraat erover, nooit van gekomen. Nochtans pleit de VLD begin 2001, bij monde van senator Iris Van Riet, nog voor de invoering van het rijbewijs met punten. Hiervoor is al tien jaar een wettelijk kader aanwezig, zegt zij. Tien jaar geleden keurde het parlement het puntenrijbewijs goed. Er moet echter dringend werk worden gemaakt van de uitvoeringsbesluiten. Van Riet ziet het rijbewijs met punten eerder educatief dan repressief: overtreders worden aangemoedigd of verplicht om een veiligheidscursus te volgen; alleen wie dat weigert, ziet zijn rijbewijs voor een tijdje ingetrokken.
Toch slaagt paarsgroen er niet in het rijbewijs op punten in te voeren. In het verkeersveiligheidsplan dat minister Durant in juli 2000 voorstelt, ontbreekt het zelfs helemaal. Volgens de minister is er nog overleg nodig tussen de verschillende betrokken kabinetten, maar zij wil wel dat het rijbewijs op punten er nog tijdens deze legislatuur komt. Niet dus.

Een oud idee
In februari 2000 sprak Durant zich onomwonden uit voor invoering van het systeem. Iets wat zij in september '99 ook al deed. Overigens stond het ingeschreven in het paarsgroene regeerakkoord.
Durant wou voortbouwen op de op 18 juli 1990 goedgekeurde wet, waarvan de uitvoering op knelpunten stootte, zoals de ermee gepaard gaande investeringen (o.a. de informatisering van de parketten. De overheid beschikt inmiddels wel al sinds '95 over een 300 miljoen frank dure computer die de rijbewijspunten kan registreren.) Ook was er de tegenstand vanuit de transportsector. Die wil garanties dat beroepschauffeurs, die meer op de baan zitten dan iemand anders, niet de dupe van het systeem worden.
In '98 stelt Hugo Van Dienderen (Agalev) dat er al lang een strafpuntensysteem zou zijn, als Vlaanderen daar zélf over had kunnen beslissen, omdat het dichter bevolkt is en er veel meer vrachtverkeer is.
Het rijbewijs met punten is oorspronkelijk een idee uit 1989 van toenmalig verkeersminister Jean-Luc Dehaene. Het principe is eenvoudig: wie bij herhaling overtredingen begaat, verzamelt strafpunten. Hoe hoger de score, hoe zwaarder de sancties. Elke verkeersinbreuk is goed voor een aantal punten met een maximum van drie. Wie daarna drie jaar lang op geen enkele fout betrapt wordt, mag weer met een schone lei beginnen. Als een bestuurder met vier of vijf strafpunten opgezadeld zit, kan hij een cursus verkeersveiligheid volgen. Dat stelt hem in staat, terug te gaan tot het niveau van 'slechts' twee punten. De dag dat hem het zesde strafpunt wordt toegekend, is het volgen van zo'n cursus verplicht om zijn strafniveau te verlagen. Als hij in de vijf jaren die daarop volgen toch weer op niveau zes aanbelandt, wordt zijn rijbewijs voor drie maanden ingetrokken.
Voor de 'nieuwe autorijders', ongeacht hun leeftijd, dat wil zeggen de bestuurders die minder dan achttien maanden voordien hun rijbewijs hebben gehaald, is de wet nog strenger: voor hen ligt het fatale niveau niet op zes maar op vier strafpunten. Een vrijwillig gevolgde cursus verkeersveiligheid kan niet helpen om het strafniveau te verlagen. Deze categorie riskeert dus vlugger een intrekking van het rijbewijs.
In Duitsland heeft de invoering van het rijbewijs met punten voor jonge chauffeurs gezorgd voor een daling van het aantal ongevallen bij jonge mannen met 6%, en met 5% bij jonge vrouwen. In Frankrijk, waar het systeem vanaf juli 1992 werd ingevoerd, wordt bij verlies van alle 12 punten het rijbewijs voor 6 maanden ingetrokken en moet de chauffeur, wil hij of zij een nieuw rijbewijs bekomen, eerst verschijnen voor een medische commissie en een proef over de wegcode afleggen, of een nieuw rijexamen als de chauffeur minder dan drie jaar houder is van een rijbewijs. In vergelijking met de periode tussen juli en december 1991 daalde in dezelfde tijdsspanne in 1992 (toen het strafpuntensysteem werd ingevoerd) het aantal ongevallen in Frankrijk met 15%, het aantal gekwetsten met 16% en het aantal doden met 12%.

Rijbewijs in stappen
Begin 2003 wordt de wetgeving op het rijbewijs aangepast. Jonge chauffeurs zijn nu gehouden aan een 'rijbewijs in stappen': na het behalen van het rijbewijs moeten zij nog een bijscholing volgen alvorens een volwaardig rijbewijs te krijgen. Gedurende het doorlopen van die 'stappen' is de chauffeur gehouden aan nog niet nader bepaalde beperkingen, o.a. op het aantal passagiers (of zelfs het helemaal verbieden van meenemen van passagiers), op het promille alcohol (in Nederland mogen bestuurders de eerste jaren na het behalen van hun rijbewijs maar 0,2 promille alcohol in hun bloed hebben, tegenover 0,5 voor ervaren chauffeurs), snelheidsbeperkingen (o.a. in Italië, Spanje en Portugal), strafpunten (in Frankrijk krijgen jonge chauffeurs voor een overtreding meer strafpunten dan ervaren chauffeurs) of verzekering (Vlaams economieminister Moerman en de verzekeraars hebben plannen om jonge chauffeurs te verbieden te rijden tijdens de weekendnachten, om hun premie betaalbaar te houden).
Het principe levert het nodige protest op van jongerenorganisaties. Mede hierdoor is de uitvoering van dit rijbewijs in stappen een jaar later echter nog niet zover, al belooft mobiliteitsminister Anciaux er werk van te maken.
Eind oktober 2004 komt het rijbewijs met punten weer ter sprake: nieuw federaal verkeersminister Renaat Landuyt wil er weer werk van maken. De VLD - ooit voorstander - is er nu bij monde van JM Dedecker echter sceptisch tegenover. De senator (die zich al eerder liet opmerken in het belang van de - onbeperkte - automobilist, bv. als tegenstander van de superboetes) wil dat de verkeerswet eerst geëvalueerd wordt en verwijst naar Frankrijk, waar het systeem al bestaat en waar het aantal gevallen van vluchtmisdrijf er enorm door is toegenomen. Automobistenvereniging Touring wijst erop dat in Frankrijk weliswaar een groot aantal rijbewijzen zijn ingetrokken, maar dat dit niet belet dat vele chauffeurs zonder rijbewijs op de baan zijn en er een lucratief handeltje in valse rijbewijzen de kop heeft opgestoken.

Natuurlijk werkt het !