PDA

View Full Version : Rapport Van der Haak over beveiliging Fortuyn


Esceha
25 december 2002, 14:33
Rapport Van der Haak over beveiliging Fortuyn:

In het rapport Van der Haak inzake het feit of de overheid wellicht te kort is geschoten met het aanbieden, dan wel opdringen van beveiliging aan Pim Fortuyn is vermeld dat medewerkers van de (voormalige) Binnenlandse Veiligheid Dienst en politie in de bedreigingen geen reden zagen om in actie te komen.

Dit staat toch wel in zeer schril kontrast met het feit dat men wel tijd bleek te hebben om mij tijdens de begrafenis van Pim Fortuyn publiekelijk aan te spreken met de vraag "waarom ik daar aanwezig was en op welke wijze ik mij zou gaan manifesteren....." en dat slechts gebaseerd op mijn vaderlandslievend raadslidmaatschap van destijds.....

Al geruime tijd geleden is in de wet vastgelegd, dat een iegelijk het recht heeft inzage te verkrijgen in een eventueel bij de veiligheidsdienst bestaand dossier. De praktijk heeft mij na uitvoerige correspondentie terzake van het aanspreken wederom bewezen dat het gelijkheidsbeginsel niet geldt voor degenen die vaderlandsliefde propageren.

Cor Schorel.

Esceha
25 december 2002, 14:36
Bijlage

Zoals ik verwachtte heeft de correspondentie, het persoonlijke gesprek en het beklag bij de Nationale Ombudsman geen bevredigend resultaat opgeleverd. Zoals ik al zei: "Het gelijkheidsbeginsel geldt niet voor degenen die vaderlandsliefde propageren.

Ik beperk mij in deze tot het hier onder citeren van de eerste brief:


Hoofdcommissaris
Politie Kennemerland
Koudenhorn 2
2011 JC HAARLEM

27 mei 2002

Zeer geachte Heer, s.t.

Op vrijdag 10 mei 2002 was ik met het oog op de begrafenis van de door mij zeer hoog geachte Professor Dr. W.S.M. Fortuyn aanwezig op de begraafplaats te Driehuis. Ik ben daar aangesproken door rechercheur R. Bakker, werkzaam op bureau Koudehorn. Deze was op mijn aanwezigheid opmerkzaam gemaakt en hij bleek daarbij de taak toebedeeld te hebben gekregen om zich met mij te verstaan respectievelijk omtrent het doel van mijn aanwezigheid, op welke wijze ik mij zou gaan manifesteren en op mijn mededeling dat ik in het bezit was van een vlag de aanvullende vraag stelde welke vlag dat was. Het viel mij op dat hij tot de categorie behoort, die iemand aanspreekt eerst na het dichtknopen van zijn colbert. Beslist geen toevalligheid, aangezien hij dit wederom deed bij een tweede contact die middag. Derhalve wens ik duidelijk te stellen dat hij zich zeer hoffelijk heeft gedragen.

In wezen niet ter zake, doch illustrerend voor het complete beeld en mijn intensie tot eerbetoon, meld ik dat ik dinsdagmiddag na de moord via de radio vernam dat er op de Coolsingel folders werden uitgedeeld met de oproep tot een tocht ter nagedachtenis. Wetende dat daarvoor toestemming moet worden verleend, heb ik dat in de gaten gehouden en ik zag om 18.30 uur op teletekst dat die toestemming was verleend. Met het risico van files op het traject Beverwijk - Rotterdam (die er daadwerkelijk ook waren) ben ik toen direct naar Rotterdam gereden en was gelukkig nog precies op tijd. Zeer indrukwekkend. Wel ter zake is echter dat ik om dezelfde reden op de begraafplaats te Driehuis aanwezig was.

Ik stel voorop dat politie de taak heeft om eventuele ongeregeldheden te voorkomen. Sterker nog. Ik acht het conditio sine qua non aan die taak dat het wellicht te verwachten gedrag, dan wel daadwerkelijke gedrag van bepaalde personen respectievelijk wordt geobserveerd en in die gevallen dat daar (een vermoedelijke) aanleiding toe is, actie wordt ondernomen.

Ik ben namens de Centrumdemocraten (CD) gedurende vier jaren raadslid geweest in Beverwijk en zwaaide mede de scepter van de Afdeling IJmond. Niettegenstaande mijn raad lidmaatschap in wezen nimmer de status van vox clemantis in deserto overschreed en dit sisyfusarbeid geleek, zijn er - in tegenstelling tot soms elders over anderen - over mij en de Afdeling IJmond nimmer negatieve berichten in de pers verschenen. In tegendeel. Zo meldde ooit Het Parool bij monde van de gemeentesecretaris dat ik altijd aanwezig was tijdens raad- en commissievergaderingen en altijd terdege voorbereid aan de discussies deelnam. Zelfs op de avond van het afscheid van de raad is dat ook door de toenmalige burgemeester opgemerkt. Dat ging zelfs gepaard met een afscheidscadeau in de vorm van een bronzen sculptuur, die ik overigens heb geweigerd, aangezien ik mij niet kon verenigen met het feit dat dit geschenk is betaald met gemeenschapsgeld. Ik begrijp echter dat er sprake is van quot homines tot sententiae en heb derhalve in de pluriforme maatschappij waarin wij leven het "bekende stempel op mijn voorhoofd" te accepteren.
Het in de Grondwet geregelde omtrent het gelijkheidsbeginsel, het recht op bijeenkomst, vrije meningsuiting, alsmede het bepaalde inzake gelijke behandeling blijkt immers telkenmale niet te gelden waar het gaat om diegenen die nog een enigszins leefbare toekomst aan hun kleinkind willen verschaffen en zich daarvoor consistent inzetten. Dat lijkt mij niet euvel te duiden, immers maxima debetur puero reverentia.

In het kader hier van is het op zijn minst verrassend dat figuren als Kok, Rosenmoller, enzovoort - als toonbeeld van hypocrisie - in de dienst vooraf gaande aan de ter aarde bestelling, aanwezig durfden te zijn. Diezelfde Kok, die daarna op de avond voor de verkiezingen een krampachtige poging deed om de kiezers te indoctrineren, door te stellen dat een stem op LPF een riskante zaak was. En daar bleef het niet bij. Zelfs op de ochtend van de verkiezingsdag zelf, herhaalde hij die "oproep op ons verstand" op Ontbijt TV op Nederland 1. Dat schijnt dus acceptabel te zijn.

In schril kontrast daarmede staat dat - gezien de vraagstelling - er echter minimaal kanttekeningen geplaatst blijken te worden bij mijn aanwezigheid op de bewuste middag te Driehuis. Ik kan mij op eens meer voorstellen bij het lage oplossingspercentage van naar ik meen circa 15% van alle geregistreerde misdrijven. U blijkt collectie uw tijd te verdoen aan mijn persoon, die nimmer aanleiding gaf tot een verdenking, zelfs niet in minimale vorm.

Het bleek niet mogelijk om van te voren een afspraak te maken, en heb mij op grond daarvan onaangekondigd op maandag 13 mei 2002 vervoegd op het bureau Koudenhorn. Ik heb gesproken met genoemde rechercheur Bakker en hem medegedeeld, dat ik opheldering wil over de basis, die debet is aan deze stigmatisering. Hij beloofde mij dat ik zou worden gebeld door zijn superieur, waarschijnlijk nog diezelfde dag. Aangezien ik niets vernam heb ik de afgelopen periode tal van malen geprobeerd zelf contact te leggen. Niettegenstaande het achterlaten van mijn telefoonnummer, en zelfs mailtje van de dienstdoende dame aan de betreffende chef, heb ik niets vernomen. Eerst heden ben ik gebeld door de Heer Oudhuis van bureau Zandvoort, die mij mededeelde dat hij de opdracht had verstrekt aan de Heer Bakker. Hij had echter op zijn beurt dit verzoek weer ontvangen van "iemand uit Beverwijk". Deze reaktie na <twee weken> illustreert de het tempo van de politie. Verweer u niet in termen als urgentie en prioriteit. Ik stel daar namelijk onmiddellijk tegenover dat de politie in zijn algemeenheid meer tijd zou hebben om echte boeven te vangen indien overbodige-, zo niet belachelijke werkzaamheden, als bijvoorbeeld het in de gaten houden van mijn persoon, zouden worden beperkt. Ik heb mij in woorden van die strekking uitgelaten jegens de Heren Bakker en Oudhuis. Uiteraard geniet u - en gun ook ik u - het recht dat zelf te beslissen, doch neem mijn suggestie om uw aandacht te geven aan criminaliteit, waarbij u separaat ook eens zou moeten kijken naar bivakmuts dragend extreem links, zij het dat de term "extreem" bij links niet schijnt te zijn geoorloofd en het "politiek correcter" is om, waar het om die ideologie gaat, te spreken over "radicaal". Nil desperandum.

Ik kan mij voorstellen dat de Heer Oudhuis mij de naam van "die iemand uit Beverwijk" niet wenst te noemen en dat hij impulsief actie heeft laten ondernemen omdat hij mij niet persoonlijk kent. In Beverwijk is men echter genoegzaam op de hoogte van mijn elegant optreden en is dat gegeven juist een extra stimulans om te willen weten wat de impuls is die het aanspreken van mij rechtvaardigt. Ik heb over dit voorval inmiddels een uitvoerig gesprek gehad met de BVD, mede ten aanzien van inzage in mijn dossier. Ik hoor nader. Ten aanzien van dat gesprek zend ik de BVD een afschrift van deze brief.

Nihil fit sine causa, dus mede in het kader dat mij na het aanspreken suggestieve vragen door een omstander werden gesteld, verwacht ik van u afdoende duidelijkheid en zie uw reaktie derhalve gaarne ten spoedigste tegemoet.

Hoogachtend,

C. Schorel.

chr.wouters
25 december 2002, 21:32
De moord op Pim Fortuyn heeft mij diep geschokt. Zijn verschijning was nu 's een echte trendbreuk. Voor het eerst kwam er iemand-en hoe!-op het politieke forum die zich niet in alle bochten wrong om toch maar te bewijzen dat hij niet"elitair"was. Alsof dat een scheldwoord is!
Al onze politici boven en onder de moerdijk frequenteren spelletjesprogramma's, pensenkermissen en wielerwedstrijden! Niet zo Pim:die verzamelde kunst, bezocht musea en kwam daar dan nog openlijk voor uit! En toch zo'n enorme aanhang!DÃ*t was nog eens een hoopvol teken!
Maar ja het heeft niet mogen zijn:Kok Melkert etc. hebben hun slag thuisgehaald en de milieubeweging is in een keer ook gediscrediteerd, 2 vliegen in 1 klap dus.
"Islam is a backward culture":overschot van gelijk toch!

Esceha
26 december 2002, 14:05
Zeer geachte Heer Wouters, cum suis,
Dat Pim Fortuyn niet alleen in Nederland in achting stond, wordt bewezen door het feit dat ik onderstaand bericht ontving van goede vrienden, woonachtig in België. Aangezien ik dit zeer treffende bericht heb bewaard, kan ik het (weer) citeren, zodat de zich "politiek correct" nemenden" weer eens over de inhoud kunnen nadenken, en zich eens realistischer opstellen..... (.....voor zover zij daartoe in staat zijn.....)
Cor Schorel.

=
(Integraal citaat)

Pim Fortuyn was geen fascist of neonazi;
hij was een boodschapper.

Pim Fortuyn, R.I.P.
-
Als halve Nederlandse hou ik de Nederlandse actualiteit in de gaten, en het shockeerde me dan ook enorm toen ik plots om half zeven het bericht door kreeg dat Dr. Fortuyn was doodgeschoten.
-
Deze flamboyante, erudiete, luidkeels voor zijn mening opkomende man werd het zwijgen opgelegd door een persoon die hem gewoon in koelen bloede kogels door het hoofd joeg. Dat hoofd dat zoveel ideeën bevatte, waar anderen angst en/of afkeer voor hadden. Kogels door de borst joeg. Die borst waarin het hart klopte van een bezorgde nationalist die de samenleving waarin hij leefde en functioneerde niet wou laten teloorgaan aan wetteloosheid en onaangepast gedrag. Kogels door de hals joeg. Die hals waaruit een stem sprak, vol overtuiging en toch vol oprechte humor.
-
Deze levensgenieter, minnaar van mannen, werd door een man uit het leven gerukt met een daad van haat.
-
En zijn ideeën ? Hij predikte geen haat, maar stelde nuchter enkele feiten vast die men liever verzweeg omdat ze niet overeenkwamen met de heersende politiek correcte dogma's. Hij stelde ernstig maatregelen voor die naar zijn mening de samenleving in Nederland meer structuur en orde zouden kunnen geven. Pim Fortuyn was geen fascist of neo-nazi, hij was een boodschapper.
-
En we schieten altijd op de boodschapper die slecht nieuws brengt, nietwaar ?

chr.wouters
26 december 2002, 17:16
Pim Fortuyn was geen fascist of neo-nazi, hij was een boodschapper.
En we schieten altijd op de boodschapper die slecht nieuws brengt, nietwaar ? [/i]

Die begrippen nazi, fascist, racist...hebben alle betekenis verloren.De politiek-correcten gebruiken die gewoon om hun tegenstrevers verdacht te maken.
Eerst woorden, dan taarten, dan kogels...

Esceha
27 december 2002, 18:14
.....(citaat) "Eerst woorden, dan taarten, dan kogels..."

EXACT !!!!! U kunt het niet treffender zeggen. Het is helaas de naakte waarheid.

Cor Schorel

Esceha
28 december 2002, 23:58
Ik ben door iemand - die op dit forum ruimschoots heeft bewezen een glasheldere realistische kijk op zaken te hebben - ingeseind (waarvoor hartelijk dank) "dat verleden week een Belgisch mediafiguur (ene Chris Duschauchoit) het heeft gepresteerd om zich openlijk vrolijk te maken over de moord op Pim Fortuyn". Dit sujet behoort volgens mijn bron derhalve helemaal thuis in de links-"progressieve"(?) kliek die in de Belgische media de dienst uitmaakt.


Tijdens de stille tocht in Rotterdam, waarin ik persoonlijk mee heb gelopen en ook langs de route van de uitvaart, als ook de dag van het overbrengen van de begraafplaats in Bloemendaal naar Italië hebben alle belangstellenden ui8t eerbetoon geklapt. Ik ervaarde dat als zeer indrukwekkend en kreeg er telkenmale kippenvel van.

Ook in Nederland geven lieden blijk van het feit dat zij debiel zijn. Wie na lezing van het volgende voor die categorie hufters een ander woord weet mag het zeggen.....
De afgelopen week werd in een TV programma, blijkbaar onder het motto van "humor", gesteld "dat de menigte die Fortuyn uitgeleide deed, klapte uit blijheid voor zijn dood". Op zich een schandalige opmerking, doch de selectieve linkse (dus domme) toehoorders in de zaal lagen blauw van het lachen. Ik bedoel maar. Dat noem ik niet links maar EXTREEM links.

Cor Schorel
Quod scriptie.

chr.wouters
29 december 2002, 00:28
[quote="Esceha"]De afgelopen week werd in een TV programma, blijkbaar onder het motto van "humor", gesteld "dat de menigte die Fortuyn uitgeleide deed, klapte uit blijheid voor zijn dood". Op zich een schandalige opmerking, doch de selectieve linkse (dus domme) toehoorders in de zaal lagen blauw van het lachen. Ik bedoel maar. Dat noem ik niet links maar EXTREEM links.
/quote]
Hoewel hem altijd"populisme"werd verweten voelde Pim zich helemaal niet thuis in het media-entertainment dat tegenwoordig de norm is, ook als het gaat over belangrijke maatschappelijke zaken.Helaas, hij is er niet meer.
Hierbij wil ik nog aanstippen dat mensen als Herben en Nawijn en ook andere LPFers voor mij nog altijd torenhoog boven hun Jezuietische tegenstrevers staan.

Esceha
29 december 2002, 21:21
Geachte Heer Wouters,

.....(citaat) ".....dat mensen als Herben en Nawijn en ook andere LPFers voor mij nog altijd torenhoog boven hun Jezuïtische tegenstrevers staan".

Dat dacht ik in eerste instantie ook. Inmiddels heb ik toch wel een aantal prangende vragen. Alhoewel juist IK besef dat er ten aanzien van het creeeren van een regeerakkoord consessies dienen te worden gedaan, mag ik mij bijvoorbeeld toch wel afvragen:
1.
waarom Herben de eis tot invoeren van bindend (c.q. correctief) referendum heeft laten vallen, waardoor uitsluitend het daadwerkelijk niets betekenende adviserend ferendum mogelijk blijft.
2.
waarom Herben akkoord ging met aanschaf van de JSF straaljager, terwijl Pim Fortuyn daar - gezien de enorme kosten - een fel tegenstander van was.
3.
hoe het mogelijk is dat Nawijn, als mislukt opperhoofd van de IND, waarna hij zijn advocaten praktijk weer opnam met betrekking tot het ondernemen van pogingen om voor uitgeprocedeerde asielzoekers heropening van procedure te bewerkstelligen, daarna wethouder zijnde namens het CDA, opeens als minister van integratie zo tegen alle zaken is waar hij voorheen voor stond.
3.
of mijn veronderstelling juist is dat zich onder de LPF kamerleden lieden bevinden die daar zijn heen gemanoeuvreerd door "hogere krachten" om de partij stuk te spelen, zoals vaker gebeurd met partijen die een bedreiging vormden voor de gevestigde partijen. Mijn openingsartikel is daar in het klein een bewijs van.
4.
wat met betrekking tot deze suggestie de rol van Hogendijk, op politiek gebied een stuk onbenul, was, die het ooit presteerde om - nota bene zogenaamd "in de geest van Pim" te melden dat LPF voorstander was van een generaal pardon van meer dan 100.000 illegalen. Herben - die daarvoor de woorden van Pim wèl juist had geciteerd door te zeggen dat er sprake was van ongeveer 5.000 personen die veel te lang in procedure waren, werd in een TV programma aangesproken over de uitlating van Hogendijk. Hij sprak toen de treffende woorden "ik kan ook niet eens een uurtje mijn hond uitlaten....."
5.
et., etc.

Conclusie na deze beperkte opsomming is: Herben, Nawijn, Hoogendijk (en dat geldt voor meerdere lieden) huldigen een ideologie van "hoe de wind waait, waait mijn jassie....."
Cor Schorel

chr.wouters
29 december 2002, 22:31
Conclusie na deze beperkte opsomming is: Herben, Nawijn, Hoogendijk (en dat geldt voor meerdere lieden) huldigen een ideologie van "hoe de wind waait, waait mijn jassie....."
Cor Schorel
Ik dank u voor uw uiteenzetting en dat geeft idd wel te denken. Zo nauwlettend volg ik de Ned.politiek -helaas-ook niet. Toch kon ik mij niet van de indruk ontdoen dat ze met al hun tegenstrijdigheden een aantal zaken bespreekbaar hielden die voorheen totaal taboe waren. Ik vrees dat na de volgende verkiezingen in Ned.dat potje weer helemaal toegaat.
Maar uiteraard kunnen zij Fortuyn niet vervangen.

democratsteve
29 december 2002, 22:48
Weet je, ik heb 2 maal, één keer voor z'n dood en één keer erna, een open brief geschreven naar zowat alle media, waarin ik haarfijn en punt voor punt weerlegde dat Fortuyn extreem rechts was. Nergens reactie.
Iedereen hier weet dat ik een hekel heb aan rechts, maar al die politiek correcten die van Fortuyn een gevaarlijke rechtse facsist wilden maken, daar heb ik ook een hekel aan.
Geen ENKELE Vlaamse politicus bezit de intelligentie die Fortuyn had.
Maar het was dat ene zinnetje hé, over de islam.
Ik blijf het herhalen; hoe komt het dat diegenen die de Katholieken beledigen, als links worden bestempeld, en diegenen die de Islam verwerpen, als rechts?
Ik zou graag hebben dat iemand me dat is probeert uit te leggen.

chr.wouters
29 december 2002, 23:07
Weet je, ik heb 2 maal, één keer voor z'n dood en één keer erna, een open brief geschreven naar zowat alle media, waarin ik haarfijn en punt voor punt weerlegde dat Fortuyn extreem rechts was.

Geen ENKELE Vlaamse politicus bezit de intelligentie die Fortuyn had.

Ik blijf het herhalen; hoe komt het dat diegenen die de Katholieken beledigen, als links worden bestempeld, en diegenen die de Islam verwerpen, als rechts?

1. Ik zou het op prijs stellen als ik die tekst 's mag lezen.Ge hebt mijn adres Steve. Fortuyn zélf ontkende dat ook altijd.
2. Dat is evident. Meedoen aan stomme spelletjes op teevee en hun ellebogen gebruiken, daar zijn ze het beste in.
3. Dat is de paradox van het politiek-correcte denken! De groenen vooral zijn daar straf in(Vogels en Rosenmuller); opvrijen van juist die bevolkingsgroepen die hun eigen links-sociale ideologie totaal verwerpen.
Een gebrek aan kennis en inzicht lijkt mij het meest voor de hand te liggen. Althans dat hoop ik.

Esceha
30 december 2002, 04:32
1.
Geachte Heer Wouters,
.....(citaat) "Maar uiteraard kunnen zij Fortuyn niet vervangen".
Daar ben ik het volledig meer eens. Fortuyn verdiende door zijn kennis van zaken en wijze van optreden aanzien in een zeer breed spectrum. Dat wordt gestipuleerd door de reaktie van geachte "democratsteve". Hij schrijft (citaat) "Iedereen hier weet dat ik een hekel heb aan rechts, maar al die politiek correcten die van Fortuyn een gevaarlijke rechtse fascist wilden maken, daar heb ik ook een hekel aan". Dat noem ik respect voor de ideologie van anderen.

2.
Geachte "democratsteve"
.....(citaat) "Maar het was dat ene zinnetje hé, over de islam".
Los van het feit of c.q. dat de bewering juist is, was dit wel heel ongelukkig geformuleerd.

.....(citaat) "Geen ENKELE Vlaamse politicus bezit de intelligentie die Fortuyn had".
In ieder geval ken ik er geen die het zicht deelt dat Fortuyn had op de realiteit.

Cor Schorel.

chr.wouters
30 december 2002, 15:57
.....(citaat) "Maar het was dat ene zinnetje hé, over de islam".
Los van het feit of c.q. dat de bewering juist is, was dit wel heel ongelukkig geformuleerd.Cor Schorel.

Dat ene zinnetje wordt er altijd uitgelicht, maar de context was anders en dan is het juist heel raak geformuleerd.
Pim specifiëerde in zijn eigen versie van de Engelse taal:"discrimination of woman, is that backwards, or forwards?"en daar stond de Islamofiele reporter natuurlijk met zijn mond vol tanden zoals we dat hier in Vlaanderen zeggen!

democratsteve
31 december 2002, 00:42
.....(citaat) "Maar het was dat ene zinnetje hé, over de islam".
Los van het feit of c.q. dat de bewering juist is, was dit wel heel ongelukkig geformuleerd.Cor Schorel.

Dat ene zinnetje wordt er altijd uitgelicht, maar de context was anders en dan is het juist heel raak geformuleerd.
Pim specifiëerde in zijn eigen versie van de Engelse taal:"discrimination of woman, is that backwards, or forwards?"en daar stond de Islamofiele reporter natuurlijk met zijn mond vol tanden zoals we dat hier in Vlaanderen zeggen!
Nou Chris, da's nog een ander verhaal.
Hij had dat wel degelijk gezegd MAAR in de pers werd nooit gesproken over het hele verhaal.
Hij had dit gezegd, als repliek op een Iman die had beweerd dat homo's lager waren dan varkens. Als iemand zoiets uitkraamt, in naam van een godsdienst, "heb ik het recht om dat een achterlijke godsdienst te vinden"
waren toen z'n woorden. Had hij nog gelijk ook.