PDA

View Full Version : Esceha: Ongelijke behandeling


Esceha
9 juli 2002, 23:57
Esceha: Ongelijke behandeling

In het kader van het artikel "Democratie" lijkt het mij juist om eens te schetsen hoe zich dit in de praktijk heeft ontwikkeld en hoe dit door zich "politiek correct" wordt opgevat c.q. toegepast. Ik doe dat aan de hand van een oud, doch nog steeds actueel artikel.
-
(Integraal citaat oorspronkelijke artikel)
Introductie:
Zoals u weet, erger ik mij aan de ongelijke behandeling van mensen waar het gaat om het al dan niet toepassen van bepaalde Artikelen uit de (Nederlandse) Grondwet. Via de diverse van mijn hand verschenen artikelen kunt u een collage samenstellen van zaken en gedragingen die beslist niet van handhaving van het gelijkheidsbeginsel-, en vrijheid (van meningsuiting en politieke overtuiging) getuigen.

Alhoewel ik ooit al een artikel schreef "Wie wordt er eigenlijk gediscrimineerd", was een artikel op de voorpagina van het Algemeen Dagblad d.d. 28-02-2001 voor mij toch aanleiding om dit onderwerp weer eens aan de kaak te stellen.

Attentie:
Alhoewel ik besef dat niet ik de regels bepaal en dit een gastvrij discussieforum is, ontaarden diverse artikelen doorgaans in afdwalende betogen tussen voor en tegenstanders. In dat licht lijkt mij het verzoek acceptabel om u te houden aan zaken die daadwerkelijk te maken hebben met het afkalvend recht van het individu om zich te manifesteren, derhalve discriminatie van met name de oorspronkelijke bevolking en het zich vermeend (dus ten onrechte) gediscrimineerd voelen van immigranten, die zich (en dat blijkt telkenmale) vaak ten onrecht asielzoekers noemen.

Cor Schorel

=====
Via onderstaande opsomming wil ik even uw geheugen opfrissen, dan wel u op de hoogte brengen van zaken die u niet weet c.q. niet wilt weten.

Nederland: De Raad van State deed in november 1994 uitspraak met betrekking tot de Taborkerk in Purmerend inzake het luiden van de klokken. "Gemeenten mogen kerken opdragen om zachtjes te luiden". Hiermede is het beroep op de Wet Openbare Manifestaties, die op zijn beurt teruggrijpt op de in de Grondwet vastgelegde vrijheid van Godsdienst, terzijde geschoven. In de wet Openbare Manifestaties is vastgelegd, dat klokgelui "ter gelegenheid van godsdienstige en levens-beschouwelijke plechtigheden, alsmede oproepen tot het belijden van Godsdienst of levens-overtuiging" is toegestaan. De Raad van State verwierp het verweer van de Gemeente Purmerend inzake het feit dat deze wet boven de Hinderwet zou gaan. De Gemeente mag echter niet zo ver gaan dat door de uitspraak het klokgelui onnodig zou worden beperkt. (Ik vraag mij af of dit arrest (uitspraak) ook gevolg heeft voor het lezen van de Ezan vanuit moskeeën.........)
Nederland: Op scholen is het nu verboden om bomberjacks te dragen in verband met rood-wit-blauwe versiering. (Dat zou racistisch zijn, of in ieder geval als zodanig kunnen worden opgevat.)
Zweden: Om dezelfde idiote en belachelijke reden werd het op een school op last van de directeur aan leerlingen verboden het volkslied te zingen. Fel protest zorgde voor intrekking van die maatregel.
Birmingham (Engeland): Op last van het Gemeente-bestuur werden alle Christelijke symbolen uit de kerstverlichting verbannen. Kerstverlichting heet daar nu feestverlichting.
Beieren (Duitsland): Op last van de rechter zijn op R.K. scholen alle kruisen van de muren verwijderd. Beverwijk: Een PvdA wethouder heeft geruime tijd het burgemeesterschap waargenomen en is daarna in Wieringen benoemd. Omdat ik van mening ben dat het afscheid "feestelijk" behoorde te zijn (legt u dat maar uit zoals u wilt.....) had ik een gedicht gemaakt. Daarin prees ik hem de hemel in, doch ik had op ex-burgemeester Mevrouw Velders (ook PvdA), die al vele maanden daarvoor (gelukkig) met pensioen was gegaan, nogal wat kritiek. In de pers stond dat ik een discriminerend betoog had gehouden. Daar was totaal geen sprake van. Justitie Haarlem doet niets. Zelfs geen reactie. Schorel kennende heeft het bij justitie rappèl-faxen geregend en ik heb er voor gezorgd dat de telefoonlijn roodgloeiend bleef. Na een jaar (!!) kreeg ik een reactie. Men zag er geen zaak in. Inmiddels ligt deze zaak bij de President van het Gerechtshof te Amsterdam.
Velsen: Van Kemenade vond het blijkbaar niet nodig om de leden van de CD fractie Velsen uit te nodigen voor een voorlichtings-bijeenkomst omtrent een eventuele samenvoeging van de IJmond-gemeenten. Die heb ik dus maar op een fax getrakteerd.
-
U las hiervoor iets over het verbod van het woord "kerst". Het kan nog sterker. Ultimo 1997 besloot het islamitisch gerechtshof in Tjetsjenië tot een totaal verbod van kerstbomen en kerstverlichting. Volgens het hof "zijn dit symbolen van een onwaar geloof". Ver van ons bed denkt u. Nee hoor. In Amsterdam laaide de discussie weer eens op omtrent de wens tot zwarte Sinterklazen en witte Pieten. En in de provincie Groningen werden met kerstmis in 1997 op scholen geen kerstliederen gezongen. "Dat zou aanstootgevend zijn voor onder meer moslims". De Islam predikt vredelievende opstelling: het dienen van één God en men dient verderfelijk gedrag achterwege te laten. Zoals de secretaris van het bestuur van de Islamitische school 't Nieuwheid te Helmond nog duidelijker zegt: "De Islam is geen geloof maar een levenswijze".
(Bron: NED/Zembla 06-02-97)
Tijdens diezelfde uitzending werd opgemerkt dat er bij die school aparte speelplaatsen voor meisjes en jongens (of behoor ik inmiddels jongens en meisjes te schrijven) en apart gymnastiekles wordt gegeven. Ik ben fel tegen die ongelijke behandeling. Ik weet namelijk wat ongelijke behandeling bijvoorbeeld alleen al in de politiek teweeg brengt.
=====
Ik citeer een ooit door mij gezonden bericht aan het CDA (Christen Democratisch Appèl), Bestuurlijk Informatie Netwerk, in handen van de Hooggeleerde Heer Professor A. Koekoek, met c.c. Hoogedelgestrenge Heer J. de Hoop Scheffer.
Het oorspronkelijke bericht is voorzien van mijn adresgegevens.
-
Hooggeleerde Heer Koekoek,
Op 21 februari 2001 sprak u in het TV programma "B & W" over het landelijke voorstel van het CDA om het recht van burgers op orde het veiligheid in de Grondwet te vernagelen.
Ik acht orde en veiligheid conditio sine qua non aan het maatschappelijk gebeuren en ben derhalve een groot voorstander van dit idee. Ik begrijp daarom niet de eveneens in het programma door derden geuite aversie. Ik zie mij genoodzaakt tegenstanders van de mening van het CDA te verwijzen naar de "kaste van non compos mentis figuren".
-
Wat is mij echter afvraag is in hoeverre u in alle gemoedsrust veronderstelt dat het vastleggen in de Grondwet van orde en veiligheid een garantie is van naleving daarvan. In dezelfde Grondwet zijn zaken vastgelegd als gelijke behandeling, recht van het individu, vrijheid van meningsuiting, het recht op vrije vergadering, en vult u zelf maar aan. Die artikelen worden mede door de vertegenwoordiging van uw eigen partij met voeten getreden, daar waar het gaat om Nederlanders, die - zoals dat eigenlijk voor een iegelijk zou moeten gelden - een vaderlandslievende ideologie aanhangen. Mede door uw visie zijn die Nederlanders, die ons vaderland voor een totale teloorgang willen behoeden, verdoemd naar vox clamantis in deserto.
Niettegenstaande uw mening over vaderlandslievende ideologie - die ook de mijne is - zal ik alles in het werk blijven stellen, om er te proberen voor te zorgen dat er voor mijn kleindochtertje nog enige leefbare toekomst kan zijn. Op de manier waarop ons land al decennia wordt "bestuurd" (.....) zal ons land teloor gaan. Qoud erat demonstrandum.
-
Ik wens u veel succes met uw initiatief. Het is een begin naar de weg terug naar een rood-wit-blauw Nederland.
Hoogachtend,
C. Schorel
=====
Het Algemeen Dagblad doet op de voorpagina van editie d.d. 28-02-2001 verslag van het door de Duitse minister (van Jeugd en Familiezaken) Christine Bergmann ingestelde regel inzake het verbod van het op scholen dragen van (onder meer) bomberjacks en camouflagekleding. Teksten op kleding als (onder meer) "Duits" en "Nationaal" zijn eveneens verboden, evenals het dragen van een Keltisch kruis.

(.....Noot: In Nederland is het dragen van een bomberjack met rood-wit-blauw embleem al lang verboden. Ik bezit er ook een. Mèt rood-wit-blauw embleem. Ik draag echter altijd een kostuum en dan is een jack te kort. Niettemin heb ik mijn bomberjack vorige-, en ook weer deze winter toch gedragen. Het verbod geld immers alleen op scholen..... :-)))))
=====
IJmuider Courant 23-02-2001:
Blijkens een door een bewoner van het asielzoekers centrum in Kollum (Nederland, provincie Friesland) onder 225 van de 425 bewoners gehouden enquête, "wil 95% van deze asielzoekers verhuizen omdat het te saai is op het platte land." De moord op Marianne Vaatstra en het gedrag van de Kollummers speelt een minder grote rol.

Te saai? Dan gaan ze toch gewoon terug, als het dáár waar ze vandaan komen gezelliger is.....
=====
Mij schiet op dit moment te binnen dat ik ergens ook heb geschreven over het feit dat het is voorgekomen dat asielzoekers weigerden het eten bij en buffet op te halen. Het zou hun eergevoel aantasten......

Eergevoel aangetast? Dan gaan ze toch gewoon terug, als het dáár waar ze vandaan komen het eten voor hen aan tafel wordt opgediend.....

(einde integraal citaat)