PDA

View Full Version : Het MARRAKESH voorstel


N-Vb
27 november 2018, 23:30
Het VN-migratiepact doorgelicht: alles wat u moet weten over 'Marrakesh'

Bron: Knack Ewald Pironet


27/11/18 om 11:19 - Bijgewerkt om 11:20
Uit Knack van 28/11/18

Het migratiepact van de Verenigde Naties leidt tot spanningen, en niet alleen in België. Maar waarover gaat het? Wat zijn de voornaamste bezwaren, en waarom duiken die nu pas op? 'Of België dat pact nu mee goedkeurt of niet, juridisch zal dat geen groot - of zelfs amper - verschil maken.'

Twee jaar werd er onderhandeld, in de schoot van de Verenigde Naties, over het zogenoemde Global Compact for Safe, Orderly and RegularMigration - het Mondiaal Pact voor Veilige, Ordelijke en Reguliere Migratie. Op 10 en 11 december zou het in Marrakesh door alle 193 lidstaten van de VN worden goedgekeurd, maar van unanimiteit zal geen sprake zijn. De Verenigde Staten haakten al in december 2017 af, Hongarije volgde vorige zomer en Oostenrijk begin deze maand. Daarna ontstonden er in veel landen pittige discussies, waarop onder meer Polen, Australië en Zwitserland beslisten om niet naar Marokko af te reizen.

Binnen de regering-Michel liepen de spanningen zo hoog op dat in de Wetstraat zelfs een parfum de crise werd waargenomen. Op 27 september verklaarde premier Charles Michel (MR) nog voor de Algemene Vergadering van de VN: 'Mijn land zal in december het globaal migratiepact ondertekenen in Marrakesh. Deze tekst is een enorme stap vooruit.' Maar sinds enkele weken vindt zijn coalitiepartner N-VA de tekst 'inhoudelijk zeer problematisch'. De partij wil niet meer dat Michel naar Marrakesh gaat. MR, CD&V en Open VLD blijven wel achter het pact staan.

1. Wat staat er in het pact?

Het migratiepact beslaat 34 bladzijden en is online gemakkelijk terug te vinden. Een eitje is de lectuur niet. 'Ik heb er uren op gezweet', zegt Kamerlid Hendrik Vuye (Vuye&Wouters), die ook professor staatsrecht is aan de Universiteit van Namen. Herman Matthijs (UGent en VUB) bevestigt: 'De tekst is erg algemeen én vaag én juridisch, en op sommige punten in tegenspraak met zichzelf. Daardoor kun je hem moeilijk begrijpen, laat staan beoordelen.'

Het pact beslaat uit vier delen. Het eerste gaat over 'visie en leidende beginselen'. Een voorbeeld van zo'n beginsel is dat de mens centraal staat, een ander is internationale samenwerking. Voorts bevestigt het pact de nationale soevereiniteit, de mensenrechten en de rechtsstaat, en onderschrijft het de mogelijkheid van een eerlijk proces en het belang van duurzame ontwikkeling.


In deel twee komen 23 'doelstellingen en verbintenissen' aan bod. 'De eerste doelstelling - het verzamelen van accurate data als basis voor een beleid - is cruciaal', vinden Ellen Desmet en Jinske Verhellen (UGent). 'Een migratiebeleid gebaseerd op objectieve cijfers en wetenschappelijke inzichten is dringend nodig. Nu bekampt de ene partij de andere zonder voldoende en correcte data.' Andere doelstellingen zijn levens redden (doelstelling 8), de strijd tegen mensensmokkel (9) en het uitroeien van mensenhandel (10).

Sommige doelstellingen zijn eerder belangrijk voor de landen van herkomst, zoals de aandacht voor een snellere, veiligere en goedkopere manier om geld naar die landen over te maken (20). Andere zijn belangrijker voor de landen van aankomst, zoals het vergemakkelijken van de terugkeer en de aandacht voor duurzame re-integratie (21).

Deel drie behandelt de 'implementatie', deel vier de 'follow-up en beoordeling' van het migratiepact.


2. Wat is de boodschap?

Punt één van de 'visie en beginselen' maakt het meteen duidelijk: volgens het Global Compact is migratie positief. 'We erkennen dat migratie een bron van welvaart, innovatie en duurzame ontwikkeling is in onze geglobaliseerde wereld, en dat we die positieve effecten kunnen optimaliseren door haar beter te sturen en te beheersen', staat te lezen in paragraaf 8.

Daarom noemt Vuye de tekst 'vrij eenzijdig'. Ook volgens Jan Wouters (KU Leuven), die met Thomas Van Poecke een opiniestuk over het pact schreef in De Tijd, staat het niet neutraal tegenover migratie: 'Het beschouwt de toenemende migratie als een gegeven waar we niet onderuit kunnen en waar we beter positief mee kunnen omgaan, met goede beleidsrecepten en door internationaal hecht samen te werken.'

Ellen Desmet wijst erop dat het migratiepact voortvloeit uit de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de VN: 'Die werd in september 2015 aangenomen door alle lidstaten van de Algemene Vergadering, inclusief België. Daarmee erkenden ze de positieve bijdrage van migranten tot duurzame ontwikkeling. En ze verklaarden, toen al, te zullen samenwerken om een veilige, geordende en reguliere migratie te verzekeren, met respect voor de mensenrechten.'

'Het pact bekijkt migratie vooral vanuit economisch standpunt. De culturele problemen die daarbij opduiken zet het tussen haakjes', zegt Anne Peters, directeur van het Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law. Peters publiceerde een uitvoerige analyse van het pact onder de titel ' The Global Compact for Migration: to sign or not to sign?' Daarin merkt ze nog op: 'Het pact zegt niets over de verantwoordelijkheid van de landen van herkomst om de levensomstandigheden te verbeteren en de drang naar migratie te verminderen. Over overbevolking spreekt het evenmin.'


3. Wat zijn de twistpunten?

Volgens Tom Zwart (Universiteit Utrecht) is het migratiepact 'politiek voetbal' geworden. 'Voorstanders van een restrictief toelatingsbeleid benadrukken het politieke karakter, voorstanders van een ruimhartig beleid benadrukken de juridische verplichtingen.' Hendrik Vuye bestempelt het migratiepact als 'een catalogus aan nieuwe verplichtingen voor de staten - en dus rechten voor de migranten. Het onderscheid tussen legale en illegale migratie wordt daarbij weleens verwaarloosd.' Hij verwijst naar paragraaf 31, die spreekt over 'alle migranten, ongeacht hun migratiestatus'.

Vuye somt enkele van de nieuwe verplichtingen op: 'Het migratiepact wil dat ernaar wordt gestreefd om kinderen niet langer op te sluiten in het kader van internationale migratie (paragraaf 29). In België is het opsluiten van families met kinderen mogelijk, maar onder strikte voorwaarden, geregeld bij Koninklijk Besluit van 22 juli 2018. Het migratiepact wil, met andere woorden, verder gaan dan onze wetgeving. Maar als we het opsluiten van kinderen helemaal afschaffen, wordt het wel heel moeilijk om onwillige gezinnen met minderjarigen uit te wijzen.'Het is niet omdat je de meerderheid van de VN-lidstaten niet als een democratie kunt beschouwen, dat het westerse liberale parlementaire systeem op de schop moet voor het migratiepact.

— Herman Matthijs (UGent en VUB)


Landen zouden ook moeten nagaan of strafsancties de gepaste sancties zijn voor illegaal verblijf op het grondgebied (paragraaf 27). Vuye: 'Bij ons is illegaal verblijf strafbaar volgens artikel 77 van de Vreemdelingenwet. Er staat acht dagen tot drie maanden cel op, plus een geldboete. Dezelfde straffen gelden voor vreemdelingen die verplicht werden om bepaalde plaatsen te verlaten maar dat niet doen. In de praktijk worden die straffen niet toegepast. Wat me stoort: Belgen die zonder papieren rondlopen worden beboet, wie illegaal op het grondgebied verblijft heeft nauwelijks iets te vrezen. Dat wil het migratiepact laten voortduren.'

Vuye vindt het evenmin kunnen dat het migratiepact voorziet in een soepeler regeling voor gezinshereniging (paragraaf 21). 'De regels rond gezinshereniging zijn verscherpt in 2011', zegt Vuye. 'Toch is dat nog altijd het belangrijkste legale migratiekanaal. Betekent het migratiepact dat we de regels moeten versoepelen? Blijkbaar wel.'


Nog een steen des aanstoots is doelstelling 17: 'het promoten van onafhankelijke, objectieve en kwaliteitsvolle berichtgeving' over migratie en de 'stopzetting van publieke financiering of materiële steun aan media-uitingen die systematisch intolerantie, xenofobie, racisme en andere vormen van discriminatie van migranten promoten, met volledige eerbiediging van de vrijheid van de media'. 'Die bepaling is klassiek flou', zegt Jogchum Vrielink (Université Saint-Louis). 'Enerzijds moet men van alles "promoten", anderzijds is het "met volledige eerbiediging van de vrijheid van de media". Ben ik er fan van? Niet meteen. Ben ik er bang voor? Evenmin.' Herman Matthijs is scherper: 'Men heeft het blijkbaar niet begrepen op de vrije meningsuiting en de persvrijheid.'


4. Is het pact bindend?

De VS, Oostenrijk en Hongarije trokken zich terug uit het migratiepact omdat de tekst landen zou verplichten om migranten toe te laten. Meer nog: hij zou migranten aantrekken, in strijd zijn met het nationale migratiebeleid, en de soevereiniteit van de staten schenden.

Anne Peters is het er niet mee eens dat het pact landen zou verplichten om migranten toe te laten. 'Integendeel. Een van de doelstellingen is precies om te zorgen voor een samenwerking die een veilige en waardige terugkeer en terugname moet vergemakkelijken.'

En is het migratiepact bindend? 'De zinsnede " we commit to..." ("we verbinden ons ertoe om...") komt er wel vaak in voor', geeft Peters toe, 'maar het gaat niet om een juridisch bindende verplichting. Dat staat in het pact zelf, in de paragrafen 7 en 15. Het bevestigt ook expliciet "het soevereine recht van staten om hun nationale migratiebeleid te bepalen".'

'Het migratiepact voorstellen als een vrijblijvende tekst zonder gevolgen, is evenmin correct', zegt Koen Lemmens (KU Leuven). Daarmee is Anne Peters het eens: 'Het migratiepact valt onder wat als soft law wordt omschreven: het zit in de grijze zone tussen wet en niet-wet, tussen wet en politiek. Juridisch is het daardoor niet irrelevant. Het kan gelden als pre-law, het kan een voorloper zijn van wetten, van een formeel verdrag. Het kan ook dienen als er echte wetten ontbreken - dan spreken we van para-law. En je kunt het gebruiken als law-plus, als richtsnoer voor de interpretatie van wetgeving. Het kan juridische toezeggingen concreet maken.'


Delen??

Het pact is bedoeld als een politiek statement vol mooie ambities, maar een creatieve jurist kan er iets bindends in lezen.

— Tom Zwart, Universiteit Utrecht

Tom Zwart ziet het gebeuren dat migranten straks met het migratiepact in de hand extra aanspraken zullen maken. 'Het is overduidelijk bedoeld als een politiek statement vol mooie ambities en goede bedoelingen, maar de vraag is of rechters daar een boodschap aan hebben. Ook in deze Marrakesh-tekst kan een creatieve jurist iets bindends lezen, zeker in samenhang met andere verdragen. Ngo's en activisten zullen daar ook op inspelen.'

Jan Wouters acht dat ook in ons land mogelijk. 'In België, dat ervoor openstaat om internationale rechtsinstrumenten op te roepen voor zijn nationale rechtscolleges, kun je het pact gebruiken om bestaande verplichtingen te interpreteren. Het is aan onze rechters om daar verstandig mee om te gaan.'

Nog iets anders: het migratiepact wordt (volgens paragraaf 44) ingevoerd in samenwerking met onder andere migrantenorganisaties, vakbonden, het middenveld, de privésector, academici en de media, gevolgd door een 'follow-up en beoordeling'. Er wordt dan gekeken naar 'welke vooruitgang lokale, nationale, regionale en globale niveaus hebben gemaakt bij de invoering van het pact' (paragraaf 48). De beoordeling zou om de twee jaar plaatsvinden en de resultaten zouden verschijnen in een Progress Declaration. Sommigen zien in die vorm van naming and shaming een manier om van de niet-juridisch bindende verplichtingen toch een dwingend beleid te maken.


5. Wat is het kernprobleem?

Critici vrezen dat het migratiepact via soft law en naming and shaming het nationale migratierecht zal infiltreren en zelfs overvleugelen. Zo komen we tot wat voor velen het kernprobleem is: hoe past het migratiepact binnen onze democratische besluitvorming?

Filosofe Tinneke Beeckman verwoordde het zo in De Standaard: 'Hoe beïnvloedt dit verdrag het politieke proces? Er dreigt een sluipend effect, want rechters, niet alleen politici, zullen moeten nagaan of maatregelen wel stroken met het engagement dat landen zijn aangegaan. Hun uitspraken zijn bindend en bepalend. Bij verkiezingen mogen burgers dan stemmen voor wie ze willen, dat maakt steeds minder uit.'

Daarop hamert advocaat Fernand Keuleneer al een kwarteeuw: een tekst als het migratiepact is vaak (opzettelijk) vaag, 'zodat een rechter gedwongen wordt om te interpreteren - en dus een politieke beslissing te nemen'. Maar het gerechtshof 'bestaat uit een kleine, niet-verkozen groep mensen. Dat strookt niet met onze klassieke opvatting van de democratie: wij organiseren verkiezingen, er wordt een parlement samengesteld, en dat parlement maakt of verandert onze wetten.' De wetten worden volgens Keuleneer 'almaar vaker overruled door supranationaal of internationaal recht'.

Herman Matthijs zegt het zo: 'Het migratiepact formuleert 23 doelstellingen en voorziet in een follow-up en beoordeling. Kan dat zonder de parlementen van de lidstaten daarover te laten stemmen? Het is niet omdat je de meerderheid van de VN-lidstaten niet als een democratie kunt beschouwen, dat het westerse liberale parlementaire systeem op de schop moet voor het migratiepact.'


6. Moet (en kan) het anders?

Twee jaar is er binnen de VN over het migratiepact onderhandeld. België was vertegenwoordigd door een diplomaat en een speciale gezant voor Asiel en Migratie. Daardoor verbaast het sommigen dat de tekst nu pas zo veel heisa veroorzaakt. 'Het illustreert hoe slordig wij omgaan met teksten als deze', zegt Hendrik Vuye. 'We analyseren ze niet of nauwelijks, we sturen ze niet bij. Pas wanneer een ander land bezwaren formuleert, schieten ook de Belgische excellenties wakker.'

Anne Peters wijst erop dat de hoorzitting van de VN openstonden voor de parlementsleden, maar dat er weinig (media)belangstelling voor was. De democratische toets was daardoor 'zwak', zegt ze. Jan Wouters: 'De huidige discussie over het migratiepact toont aan dat louter intergouvernementele onderhandelingsprocessen niet volstaan bij gevoelige beleidsthema's. Er is behoefte aan een maatschappelijk debat. In hun eigen land zouden regeringen - op tijd, niet op het einde van de rit - input moeten vragen aan hun parlementen, aan civiele actoren en de bevolking.'

7. Goedkeuren of niet?

Over deze vraag spreekt Anne Peters zich niet echt uit. Een aantal juristen, zoals Jan Wouters en Ellen Desmet, vinden dat het migratiepact moet worden goedgekeurd. Anderen, zoals Hendrik Vuye en Herman Matthijs, vinden van niet. 'Ach,' zegt Vuye, 'als een meerderheid voor het pact stemt, is het sowieso een feit.' Keuleneer: 'Of België het nu mee goedkeurt of niet, juridisch zal dat geen groot - of zelfs amper - verschil maken. Dat is nu net het mechanisme: staten opzijschuiven en vervangen door de global civil society gebaseerd op mensenrechten.'

En we moeten ons geen illusies maken. 'Hoe het huidige debat over het migratiepact ook afloopt, het zal de mondiale inspanningen om migratie te reguleren niet beëindigen', zegt Peters. 'De behoefte aan wereldwijde regelgeving - voorafgegaan en voorbereid door open en transnationaal overleg - zal niet verdwijnen.'

Tom Zwart zegt het zo: 'Het migratiepact lost het onderliggende probleem niet op: een zwaar opgetuigd apparaat van de overheid dat alleen "echte" vluchtelingen accepteert staat tegenover een zwaar opgetuigd rechtsbeschermingsapparaat van ngo's dat zich tegen de oordelen verzet. Ook als het wordt goedgekeurd, zal de discussie over de migratiestromen en het asiel- en toelatingsbeleid blijven bestaan.'

N-Vb
29 november 2018, 15:35
http://doorstroming.net/2018/11/13/het-global-compact-for-safe-orderly-and-regular-migration-en-de-politieke-verklaring-van-marrakesh-beknopte-voorstelling-en-kritische-bespreking/

Vette Pois(s)on
29 november 2018, 16:06
het gaat niet over de inhoud

het gaat erom nva eruit te flikkeren

Libro
1 december 2018, 20:06
https://pbs.twimg.com/media/DtSWI2GXQAI63uX.jpg:large

Gaan we dat Gedrocht van Marrakesh echt ondertekenen?

Bobke
1 december 2018, 20:20
Allen al het feit dat onze vriend Kalfo voorstander is maakt mij al wantrouwend.

Libro
1 december 2018, 20:42
Allen al het feit dat onze vriend Kalfo voorstander is maakt mij al wantrouwend.

We willen toch niet tot de club van Calvo en Decroo behoren zeker? :mrgreen:

Hoofdstraat
2 december 2018, 01:56
https://pbs.twimg.com/media/DtSWI2GXQAI63uX.jpg:large

Gaan we dat Gedrocht van Marrakesh echt ondertekenen?

En als dan iemand echt hulp nodig heeft als echte politieke vluchtelingen, laten we die in de steek. Vlaanderen moet Asia Bibi opnemen als vluchteling en dan gebruik maken van de rellen om de probleemgevallen te identificeren en buiten te flikkeren.

Libro
2 december 2018, 09:26
En als dan iemand echt hulp nodig heeft als echte politieke vluchtelingen, laten we die in de steek. Vlaanderen moet Asia Bibi opnemen als vluchteling en dan gebruik maken van de rellen om de probleemgevallen te identificeren en buiten te flikkeren.

Zo eenvoudig is dat. Wie nu nog niet ziet hoe in Europa de politieke invloed van de islam is toegenomen, is stekeblind. Wie er zich geen vragen bij stelt is een simpele duif en wie dat goedkeurt rijp voor het gekkenhuis.

Argusx43
7 december 2018, 14:08
https://pbs.twimg.com/media/DtSWI2GXQAI63uX.jpg:large

Gaan we dat Gedrocht van Marrakesh echt ondertekenen?
De EU is een gedrocht op zichzelf , zo ook de VN

Elio di Supo
8 december 2018, 07:15
Punt één van de 'visie en beginselen' maakt het meteen duidelijk: volgens het Global Compact is migratie positief. 'We erkennen dat migratie een bron van welvaart, innovatie en duurzame ontwikkeling is in onze geglobaliseerde wereld, en dat we die positieve effecten kunnen optimaliseren door haar beter te sturen en te beheersen', staat te lezen in paragraaf 8.

Dat is op zich al een gekleurde visie. Migratie kan positieve effecten hebben maar zeggen dat het altijd rozegeur en maneschijn is er over. Arme landen die hebben geinvesteerd in hoger opgeleiden zien hen migreren naar welvaartslanden, degenen die fysiek het meest capabel zijn tot hard werk eveneens. Om nog maar te zwijgen van gezinnen die uiteengerukt worden wat tot nog meer destabilisering leidt.

De VN zou zich beter focussen op die punten die tot migratie leiden ipv deze nederlaagstrategie te volgen.

Piero
10 december 2018, 14:32
Dat is op zich al een gekleurde visie. Migratie kan positieve effecten hebben maar zeggen dat het altijd rozegeur en maneschijn is er over. Arme landen die hebben geinvesteerd in hoger opgeleiden zien hen migreren naar welvaartslanden, degenen die fysiek het meest capabel zijn tot hard werk eveneens. Om nog maar te zwijgen van gezinnen die uiteengerukt worden wat tot nog meer destabilisering leidt.

De VN zou zich beter focussen op die punten die tot migratie leiden ipv deze nederlaagstrategie te volgen.

Volledig mee eens. Stom om dit pact te tekenen.
Maar een volgende regering kan er weer uitstappen.
Het voornemen er uit te stappen kan veel stemmen opleveren. :-)

kojak
10 december 2018, 16:21
Volledig mee eens. Stom om dit pact te tekenen.
Maar een volgende regering kan er weer uitstappen.
Het voornemen er uit te stappen kan veel stemmen opleveren. :-)

Ter info, het pact moet niet getekend worden, dat wordt ook nergens gevraagd.
Het is geen bindend document. Het is ook geen wet die ergens al dan niet moet getekend worden.
Bindende zaken die worden meestal wél getekend.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/12/05/waar-ligt-het-belang-in-marrakech-of-in-new-york/

Dit er ff door tussen de soep en de patatten. ;)

patrickve
10 december 2018, 16:46
Dat is nu net het mechanisme: staten opzijschuiven en vervangen door de global civil society gebaseerd op mensenrechten.'


Territorialiteit bestaat dus niet meer, en lokale infrastructuur is dus open voor de ganse wereld. Er zijn zij die investeren in infrastructuur, en zij die mogen kweken en migreren. Er zijn de mieren en de krekels, waarbij de krekels vrij zijn om de voorraden van de mieren komen op te peuzelen.

Ik denk dat het een meerderheid van krekels is die dat bedacht heeft.

Het heeft, in zo een wereld, totaal geen zin om trachten lokale welvaart op te bouwen, net zomin als het in een krekel-en-mierenwereld totaal geen zin heeft om de mier uit te hangen. Van zodra je ijverig iets hebt samengeharkt, komt een sprinkhanenplaag het opvreten, en je moet daar vriendelijk mee blijven.

Dit is een globale versie van gelegaliseerde plundering.

marie daenen
10 december 2018, 18:57
En als dan iemand echt hulp nodig heeft als echte politieke vluchtelingen, laten we die in de steek. Vlaanderen moet Asia Bibi opnemen als vluchteling en dan gebruik maken van de rellen om de probleemgevallen te identificeren en buiten te flikkeren.

2

Maar ze durven die, die mooipraters...

marie daenen
10 december 2018, 18:57
Zo eenvoudig is dat. Wie nu nog niet ziet hoe in Europa de politieke invloed van de islam is toegenomen, is stekeblind. Wie er zich geen vragen bij stelt is een simpele duif en wie dat goedkeurt rijp voor het gekkenhuis.

2

marie daenen
10 december 2018, 18:59
Ter info, het pact moet niet getekend worden, dat wordt ook nergens gevraagd.
Het is geen bindend document. Het is ook geen wet die ergens al dan niet moet getekend worden.
Bindende zaken die worden meestal wél getekend.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/12/05/waar-ligt-het-belang-in-marrakech-of-in-new-york/

Dit er ff door tussen de soep en de patatten. ;)

Dus de regering is gevallen voor niets en het hele media-politieke theater van de laatste dagen diende gewoon om de mensen nog meer in de verdoemenis te duwen...

marie daenen
10 december 2018, 19:00
Territorialiteit bestaat dus niet meer, en lokale infrastructuur is dus open voor de ganse wereld. Er zijn zij die investeren in infrastructuur, en zij die mogen kweken en migreren. Er zijn de mieren en de krekels, waarbij de krekels vrij zijn om de voorraden van de mieren komen op te peuzelen.

Ik denk dat het een meerderheid van krekels is die dat bedacht heeft.

Het heeft, in zo een wereld, totaal geen zin om trachten lokale welvaart op te bouwen, net zomin als het in een krekel-en-mierenwereld totaal geen zin heeft om de mier uit te hangen. Van zodra je ijverig iets hebt samengeharkt, komt een sprinkhanenplaag het opvreten, en je moet daar vriendelijk mee blijven.

Dit is een globale versie van gelegaliseerde plundering.

2

N-Vb
18 december 2018, 23:47
Territorialiteit bestaat dus niet meer, en lokale infrastructuur is dus open voor de ganse wereld. Er zijn zij die investeren in infrastructuur, en zij die mogen kweken en migreren. Er zijn de mieren en de krekels, waarbij de krekels vrij zijn om de voorraden van de mieren komen op te peuzelen.

Ik denk dat het een meerderheid van krekels is die dat bedacht heeft.

Het heeft, in zo een wereld, totaal geen zin om trachten lokale welvaart op te bouwen, net zomin als het in een krekel-en-mierenwereld totaal geen zin heeft om de mier uit te hangen. Van zodra je ijverig iets hebt samengeharkt, komt een sprinkhanenplaag het opvreten, en je moet daar vriendelijk mee blijven.

Dit is een globale versie van gelegaliseerde plundering.


En over de haaien en de gieren heb je het niet,
noch over de gangsters, de fraudeurs, de corruptici,

Als dictators het land leiden wordt het volk uitgebuit,
het protest wordt in de kiem gesmoord, er vallen doden, het volk vlucht,
ook in tijden van oorlog,
cf de Vlamingen die naar NL vluchtten tijdens de tweede oorlog

Massale persbelangstelling op spoedmeeting tegen Marrakesh-pact


“Iedereen vindt de crisis in Sub-Saharaans Afrika en Centraal-Amerika een menselijke tragedie. Maar we moeten samenwerken om het probleem op te lossen in de landen waar het zich stelt. De werkende mensen in Europa en de VS mogen de economische en politieke problemen van Afrika niet op hun schouders torsen.” Dat zei de Steve Bannon, de voormalige adviseur van het Witte Huis, op een druk bijgewoonde meeting van de ‘Beweging voor een Europa van Naties en Vrijheid’ tegen het Marrakesh-immigratiepact in het Vlaams Parlement.

Steve Bannon: “Het is genoeg”

In een gedreven toespraak benadrukte Steve Bannon het belang van internationale samenwerking, maar dan wel in de landen van herkomst van migranten. “We moeten samenwerken in de landen waar het probleem zich stelt”, aldus Bannon. “De oplossing voor de problemen ligt niet op de schouders van werkmensen in Italië, België, de VS of Oostenrijk. Eindelijk hebben we leiders als Salvini, Le Pen, Trump die daartegenin gaan en zeggen dat het genoeg is.”
Daarnaast is het pact volgens Bannon een inbreuk op de soevereiniteit. “De bescherming van onze eigen grenzen en de soevereniteit van staten is van cruciaal belang”, stelde hij. “Mensen die stellen dat dit pact weinig voorstelt en niet bindend is: dat is nonsens. Gelukkig zien we in landen als de VS, Oostenrijk, Italië, enzoverder een sterke afwijzing van dit pact en een versterking van de eigen staat.”

“Wie gaat dat betalen?”

Eregast Marine Le Pen richtte eveneens haar pijlen op het nefaste immigratiebeleid. Ze waarschuwde voor de nefaste gevolgen die het VN-pact zal hebben in de aankomstlanden. “Dit pact met de duivel zet de poorten van Europa open en er zal een grote demografische verandering plaatsvinden. Dit capitulatiepact geeft iedereen het recht op migratie en zal tot grote chaos leiden. Onze landen zullen overrompeld worden. En wie gaat dat betalen? Uiteindelijk zal de belastingbetaler daarvoor mogen opdraaien.” klonk het.

Rode loper

In zijn slottoespraak kwam Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken terug op de “woelige week” in de Belgische politiek. Hij roept de N-VA op om haar woorden om te zetten in daden en de stekker uit de regering te trekken. “N-VA had het over een aantal rode lijnen. Premier Michel heeft intussen al zoveel rode lijnen overschreden dat het meer begint te lijken op een rode loper richting Marrakesh”, aldus Van Grieken.

Jan van den Berghe
19 december 2018, 01:23
Ter info, het pact moet niet getekend worden, dat wordt ook nergens gevraagd.
Het is geen bindend document. Het is ook geen wet die ergens al dan niet moet getekend worden.
Bindende zaken die worden meestal wél getekend.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/12/05/waar-ligt-het-belang-in-marrakech-of-in-new-york/

Dit er ff door tussen de soep en de patatten. ;)

Merkwaardig toch, want het pact wordt schijnbaar wel ondertekend:

https://forum.politics.be/showthread.php?p=8890756#post8890756

patrickve
19 december 2018, 07:01
En over de haaien en de gieren heb je het niet,


Juist wel. De haaien en de gieren, dat zijn zij die in een woestijn gaan kweken, en dan afkomen naar gebieden waar men infrastructuur heeft opgebouwd om hun mormels laten te gedijen. Koekoeksstreken.


Als dictators het land leiden wordt het volk uitgebuit,
het protest wordt in de kiem gesmoord, er vallen doden, het volk vlucht,
ook in tijden van oorlog,
cf de Vlamingen die naar NL vluchtten tijdens de tweede oorlog


Als je een volk niet "opsluit met zijn dictator" dan is het een beetje gemakkelijk om gaan te lopen in plaats van tegen uw dictator te strijden, he.


“Iedereen vindt de crisis in Sub-Saharaans Afrika en Centraal-Amerika een menselijke tragedie. Maar we moeten samenwerken om het probleem op te lossen in de landen waar het zich stelt.


Nee, natuurlijk is dat geen tragedie. Dat is een normale zaak, een zelf-regelend systeem. Het is goed dat ze ginder met bosjes doodgaan aan hun eigen conflicten. Het is een sociaal eco-systeem dat zichzelf zou regelen, eens er genoeg doden zijn.


De werkende mensen in Europa en de VS mogen de economische en politieke problemen van Afrika niet op hun schouders torsen.” Dat zei de Steve Bannon, de voormalige adviseur van het Witte Huis, op een druk bijgewoonde meeting van de ‘Beweging voor een Europa van Naties en Vrijheid’ tegen het Marrakesh-immigratiepact in het Vlaams Parlement.

Steve Bannon: “Het is genoeg”


Juist.


In een gedreven toespraak benadrukte Steve Bannon het belang van internationale samenwerking, maar dan wel in de landen van herkomst van migranten. “We moeten samenwerken in de landen waar het probleem zich stelt”, aldus Bannon. “De oplossing voor de problemen ligt niet op de schouders van werkmensen in Italië, België, de VS of Oostenrijk. Eindelijk hebben we leiders als Salvini, Le Pen, Trump die daartegenin gaan en zeggen dat het genoeg is.”
Daarnaast is het pact volgens Bannon een inbreuk op de soevereiniteit. “De bescherming van onze eigen grenzen en de soevereniteit van staten is van cruciaal belang”, stelde hij. “Mensen die stellen dat dit pact weinig voorstelt en niet bindend is: dat is nonsens. Gelukkig zien we in landen als de VS, Oostenrijk, Italië, enzoverder een sterke afwijzing van dit pact en een versterking van de eigen staat.”

“Wie gaat dat betalen?”


Ik zou zelfs veel verder gaan. In de mate dat die conflicten ginder in onze kaart spelen, is er geen reden om die gaan op te lossen. Dat zijn potentiele gebieden die we nadien kunnen leegroven. Het zou dom zijn om die opportuniteiten links laten te liggen door ginder gaan te "helpen".

Universalia
19 december 2018, 08:37
Zo eenvoudig is dat. Wie nu nog niet ziet hoe in Europa de politieke invloed van de islam is toegenomen, is stekeblind. Wie er zich geen vragen bij stelt is een simpele duif en wie dat goedkeurt rijp voor het gekkenhuis.

En toch zijn er nog steeds velen die het niet zien of niet willen zien dat het een invasie is met de bedoeling de EU een kopje kleiner te maken.

Kinderen en kleinkinderen zullen ze daarvoor ook dankbaar zijn. (<<-- Door mijn alter ego die Sarcasmus.)

De islamisering van Europa. (https://www.youtube.com/watch?v=X3Ntt0FQ8xc)

:|