PDA

View Full Version : Welk item zou jij persoonlijk via BROV willen invoeren?


Supe®Staaf
28 juli 2003, 15:07
Barst maar los.
Geef misschien ook een reeks gevolgen zowel ten goede als ten kwade, zodat we er een echte oefening in objectiviteit kunnen van maken.

Een voorbeeldje:

Ik zou via BROV bepleiten om alle inwoners van België stemrecht te geven.

Pro:
*rechtvaardig, want iedereen die bij het land betrokken is krijgt inspraak
*het zal de burgerzin bij mensen die nu geen stemrecht hebben vergroten
*het kan dan niet meer gebruikt worden als politieke pasmunt tot in der eeuwigheid
........

Contra:
*vele fanatieke racisten zullen misgnoegd rondlopen
*er zal misschien blijken dat enkel stemrecht niet volstaat om interesse voor beter bestuur op te wekken
*de maskers moeten af, en er moet kleur bekend worden
..........


Misschien niet echt allemaal waardevol onderbouwd of gefundeerd, maar het is enkel een voorbeeldje, nietwaar. :wink:

Darwin
1 augustus 2003, 12:00
Een mogelijk referendum zou kunnen handelen over de wenselijkheid en de modaliteiten van terugkeerbevorderende maatregelen als middel om effectief de sociale spanningen in de samenleving te verminderen via bvb volgende concrete voorstellen:


INVESTEREN IN TEWERKSTELLING
De georganiseerde terugkeer van de niet-Europese vreemdelingen naar hun landen van herkomst verloopt vlotter indien hij gekoppeld wordt aan concrete ontwikkelingsprojecten. Niet-Europese vreemdelingen moeten gestimuleerd worden om in hun vaderland een eigen bedrijf(je) op te zetten of er werk te zoeken. Wanneer een vreemdeling wil investeren in een eigen bedrijf, worden via het budget voorzien voor ontwikkelingshulp subsidies ter ondersteuning van deze nieuwe firma's ter beschikking gesteld.
Tevens moet geïnvesteerd worden in een aantal goed gekozen industriële projecten die mee kunnen instaan voor de tewerkstelling van de terugkerende vreemdelingen.

INVESTEREN IN HUISVESTING
In de landen van herkomst van de niet-Europese vreemdelingen is een schrijnend gebrek aan huisvesting. Via de fondsen van ontwikkelingshulp moet eveneens geïnvesteerd worden in huisvesting voor de terugkerende vreemdelingen.

ECONOMISCHE SAMENWERKING TUSSEN EUROPA, TURKIJE EN NOORD-AFRIKA VERBETEREN
Noord-Afrika en Turkije zijn geografische buren van Europa. Europa, Turkije en Noord-Afrika hebben steeds handelsbetrekkingen met elkaar onderhouden. De terugkeer van de niet-Europese, overwegend Maghrebijnse en Turkse vreemdelingen, moet gebaseerd worden op een positieve samenwerking tussen de gastlanden van de vreemdelingen en de landen van herkomst. Deze samenwerking moet vooral gericht zijn op het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen in de landen van herkomst van de gastarbeiders.

STEDELIJKE EN GEMEENTELIJKE SAMENWERKING
Het is niet alleen noodzakelijk een heroriëntatie van het Belgische en Vlaamse buitenlands beleid te bepleiten. Ook de steden en gemeenten kunnen desbetreffend een belangrijke rol spelen. Dikwijls zijn de meeste vreemdelingen in een bepaalde stad uit een welbepaalde streek afkomstig. Contacten tussen onze steden en de steden en streken ginds dienen aangemoedigd.

INVENTARISERING VAN BEDRIJVEN EN FIRMA'S DIE WILLEN INVESTEREN IN TURKIJE EN NOORD-AFRIKA
Er moet zo gauw mogelijk gestart worden met de inventarisering van bedrijven en firma's die bereid zijn en belangstelling hebben om aan de economische samenwerking tussen Europa, Turkije en Noord-Afrika deel te nemen. Opnieuw via de fondsen voor ontwikkelingshulp moet geïnvesteerd worden in economische projecten die tot stand komen in samenwerking tussen Europese en Noord-Afrikaanse of Turkse bedrijven.

BILATERALE AKKOORDEN AFSLUITEN MET DE LANDEN VAN HERKOMST
De terugkeer zal slechts kunnen geschieden na het opstellen en ondertekenen van een aantal bilaterale akkoorden tussen ons land en de landen van herkomst. Deze akkoorden zullen alle voorgaande akkoorden ongedaan moeten maken en een concrete regeling moeten inhouden in verband met de terugkeer.


Zie ook: http://forum.politics.be/viewtopic.php?t=5243