PDA

View Full Version : Yserwaque


Paulus de Boskabouter
16 augustus 2003, 17:11
http://www.ijzerwake.org/kop-ijzerwake.jpg

Qu'est-ce qui se passe le vingt-quatre d'aout ?

:lol: :lol: :lol:

athena
16 augustus 2003, 17:13
Wat is de relevantie van deze topic? :roll:

Paulus de Boskabouter
16 augustus 2003, 17:14
Wat is de relevantie van deze topic? :roll:

Het is een vraag

Wat is de relevantie van jouw antwoord??

athena
16 augustus 2003, 17:18
Ik stel een vraag, waarom kan u daar gewoon geen antwoord op geven?

Paulus de Boskabouter
16 augustus 2003, 17:18
http://www.vlaamsbrabant.net/nva/shared_banners/diksmuide2003.gif

heeft dit er iets mee te maken?
:lol: :lol: :lol:

Paulus de Boskabouter
16 augustus 2003, 17:20
Ik stel een vraag, waarom kan u daar gewoon geen antwoord op geven?

Dat je geen Frans begrijpt tot daar aan toe, dat je zelfs geen Nederlands begrijpt baart zorgen.


Speciaal voor u:

vraag (de ~, vragen)
1 handeling van vragen <=> antwoord
2 kooplust
3 opgave, opdracht
4 probleem

C uit W
16 augustus 2003, 17:23
http://www.ijzerwake.org/kop-ijzerwake.jpg

Qu'est-ce qui se passe le vingt-quatre d'aout ?

:lol: :lol: :lol: start bij het Van Raemendonck monument in Ieper, maar ik denk niet dat er daar veel man op kan.
Het is dus geen massabetoging.

athena
16 augustus 2003, 17:26
Wat is de relevantie van deze topic? :roll: Dit is een vraag Paulus, het vraagteken niet opgemerkt?

Paulus de Boskabouter
16 augustus 2003, 17:28
Wat is de relevantie van deze topic? :roll: Dit is een vraag Paulus, het vraagteken niet opgemerkt?

Het is een vraag

En dat was het antwoord, Athenake.
Niet opgemerkt?

Paulus de Boskabouter
16 augustus 2003, 17:29
Allez, nu weet ik nog niet veel meer over het doel van dat evenement.

Lieven Corneillie
16 augustus 2003, 17:38
Gok in het wilde weg: Vlaams Blok, TAK, NSV, Voorpost, Were Di en aanverwanten vinden de IJzerbedevaart niet rechts en radicaal genoeg en houden dan zelf maar een alternatieve versie.

Johan C.
16 augustus 2003, 17:39
Gok in het wilde weg: Vlaams Blok, TAK, NSV, Voorpost, Were Di en aanverwanten vinden de IJzerbedevaart niet rechts en radicaal genoeg en houden dan zelf maar een alternatieve versie.

Toch ook een aantal N-VA'ers hebben het manifest ondertekend.

Paulus de Boskabouter
16 augustus 2003, 17:44
De IJzerwake is een manifestatie waarop alle Vlamingen, ongeacht hun levensbeschouwelijke of partijpolitieke overtuiging, welkom zijn. Op de IJzerwake wordt niemand uitgesloten, maar moeten we juist aaneensluiten omwille van de voor Vlaanderen levensnoodzakelijke eensgezindheid onder de Vlamingen in hun strijd voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen.

:?:

Paulus de Boskabouter
16 augustus 2003, 17:58
Ons volk bestaat niet
--------------------------------------------------------------------------------
Elk natonalisme heeft een myte nodig. De Vlaamse beweging vond de hare aan het IJzerfront van de Eerste Wereldoorlog.

Elk jaar brengt de IJzerbedevaart het drama van de Vlaamse soldaten aan het IJzerfront tijdens de Eerste Wereldoorlog in herinnering. De bedevaart wil een herdenking zijn van het lijden van soldaten, die, zo wil het de legende, de dood werden ingestuurd door Nederlandsonkundige officieren. Maar de bedevaart is veel meer dan dat. De loopgravenoorlog van '14-'18 is uitgegroeid tot een krachtig en blijvend symbool van de verdrukking van Vlaanderen door "België". De IJzertragedie kreeg een biezondere betekenis als funderingsmyte van het Vlaamse nationalisme. Ze is zeker niet het begin van de Vlaamse beweging - die dateert van bij het ontstaan van België in 1830 - maar rond de Eerste Wereldoorlog onderging de beweging wel een versnelling. Toen radikalizeerde het flamingantisme en één strekking erin koos voortaan resoluut voor een anti-Belgische koers. Daarmee kende het nationalisme in Vlaanderen zijn extreme konsekwentie, de zelfstandigheid. Tevoren beperkte het zijn eis tot de eentaligheid van Vlaanderen in een tweetalige Belgische staat.

Eensgezindheid daarover bestond echter niet en dat is vandaag nog altijd zo. De Vlaamse beweging is intern altijd verdeeld gebleven, waarbij zowel het doel als de middelen van het flamingantisme de inzet van vaak heftige kontroverses waren. Nu is dat nog altijd zo. Ook de flamingantische partijen hebben die verdeeldheid nooit kunnen overbruggen, onder meer omdat bepaalde strekkingen in het flamingantisme het liefst buiten het demokratisch-politieke strijdgewoel bleven en zich niet aan de elektorale toets wilden onderwerpen.

Niemand kan namelijk de Vlaamse waarheid in pacht hebben, zodat ook "de" Vlaamse beweging eigenlijk niet bestaat. Ze omkadert alleen een reeks standpunten waarrond een tijdelijke con- sensus wordt gevonden, die alleen afhangt van de omstandigheden en de konjunktuur van het moment. Zo kan ook het zogeheten "Testament van de IJzersoldaten" - een tekst die als zodanig niet eens bestaat - alleen het voorwerp van exegese zijn, waaruit iedereen zijn eigen besluiten kan trekken. De diverse strekkingen in het flamingantisme strijden bijgevolg om politieke interpretaties. Daarvoor moeten ze het overwicht zien te krijgen op de forums waarop de flamingantische standpunten van het moment tot stand komen en publiek worden gemaakt, de zogeheten "hoogmissen" van de Vlaamse beweging.

Daarin vormt de IJzerbedevaart veruit het belangrijkste platform. Onmiddellijk na de oorlog was ze wat de naam ervan laat vermoeden, een bedevaart naar de graven aan de IJzer. Al snel werd ze echter een binnen de Vlaamse beweging algemeen erkend forum waarop een politiek eisenpakket werd verkondigd. Dat maakt het voor Vlaams-nationalisten dan ook nog altijd zo belangrijk om de IJzerbedevaarten ideologisch te kontroleren; de toespraken die er worden gehouden, bepalen
voor de getrouwen immers de Vlaams-nationale politieke agenda.


Sneuvelen

Wegens deze politieke betekenis heeft ook het Vlaamse lotgeval aan het front vrij letterlijk mytologische proporties aangenomen. De myte heeft schromelijke overdrijvingen in de hand gewerkt die het Vlaamse leed in de loopgraven hebben aangedikt, als daarmee maar de indruk kon worden gewekt dat het francofone België de Vlaamse soldaten doelbewust, omdát ze Vlamingen waren, onrechtvaardig heeft behandeld, bijvoorbeeld door hen met de gevaarlijkste oorlogsopdrachten te belasten. Het Vlaamse aandeel in het leger bedroeg echter nooit 80 of 90 procent, zoals een hardnekkige myte beweert, maar 61 * 70 procent. Dat zijn "verklaarbare" cijfers, vooral demografisch, maar bijvoorbeeld ook omdat Vlamingen gemiddeld lager geschoold waren en daardoor sneller in de vuurlinie terecht kwamen. Hoger geschoolden - in België vooral Franstaligen dus - klommen sneller in de rangen op. En hoe hoger de rang, hoe geringer het risico om te sneuvelen. Het Vlaamse onrecht was dus eigenlijk vooral een sociaal onrecht.

De tragiek in de loopgraven heeft, zo wil de gemeenplaats voorts, bij tal van soldaten het Vlaamse bewustzijn gewekt, wat onder meer leidde tot het ontstaan van de radikaal-flamingantische Frontbeweging. De eersten die zich door deze myte hebben laten misleiden, waren de leiders van de Frontbeweging zelf. Zij telden in werkelijkheid nooit meer dan vijfduizend aanhangers, maar ze maakten zichzelf wijs dat ze op een tien keer grotere achterban van mobilizeerbare militanten konden rekenen. Fundamenteler is dat de ware motivatie voor het ongenoegen in de loopgraven bij nader toezien slechts heel weinig met flamingantisme te maken had.

Zeker, de taalwet van 1913 over het leger werd niet korrekt toegepast. Maar dat taalwetten werden genegeerd was al sinds decennia een kwalijke traditie. Zeker, er werd een opzichtige flamingantische aktie en agitatie gevoerd. Maar die was vooral het werk van een kleine kern van militante Vlaamse intellektuelen, die zich aanvankelijk meer zorgen maakte over de losbandigheid achter het front dan over het taalprobleem.

Tot een eind in 1915 was van enig Vlaams bewustzijn in alle geval niets te merken. Of toch. Al eind 1914 - toen het front zich aan de IJzer had gestabilizeerd en een uitzichtloze loopgravenoorlog kon beginnen, die vier jaar zou duren - had de katolieke politicus Frans van Cauwelaert, een Vlaamse "minimalist", laten weten dat "ons volk" in het leger een "gruwelijk onrecht" werd aangedaan. Het is betekenisvol voor het toen gangbare taalgebruik dat Van Cauwelaert op zulke verbale kitsch terugviel om ertegen te protesteren dat de officiële Belgische propaganda de eenheid van Vlamingen en Walen loofde en zich erover verheugde dat de Latijnse landen de opmars van de Germaanse barbarij hadden gestuit - er werd in die tijd graag in rassentermen gesproken.


Zedelijk

In september 1915 rapporteerde de Militaire Veiligheid - hoewel geen toonbeeld van efficiëntie of handigheid - nog dat de meeste soldaten absoluut niet opgezet waren met de beginnende Vlaamse taalagitatie. Kennelijk bestond er een kommunikatiestoornis tussen de soldaten en de Vlaamsgezinde intellektuelen van de Frontbeweging. Tot dan toe was de Vlaamse beweging uitsluitend een zaak van de sociale middengroepen, maar in de loopgraven kwamen deze kleinburgers voor het eerst in direkt kontakt met het gewone volk waarop ze zich altijd hadden beroepen. En dat eerste kontakt viel bepaald niet mee.

Dat kwam niet alleen door onbegrip vanwege de frontsoldaten. In september 1917 schreef een fel ontnuchterde flamingant van aan het front naar huis: "Joseph, jij hebt mooi schrijven over Zedelijk volk, groot volk, maar ken jij ons volk of gewoon het volk? Toen ik nog op het kollege zat, dacht ik ook met liefde aan ons Vlaamse volk, maar het bestaat gewoon niet. Hij die hier ploetert in het slijk die kan het weinig schelen of z'n officieren hem in het Frans of het Vlaams de dood injagen. Het enige wat hem interesseert is het er levend van af brengen en dat is het beste motief om te vechten."

Natuurlijk bestond er onder de soldaten een malaise, maar die vond haar oorzaak vooral in de oorlogsmoeheid en in de miserabele levensomstandigheden aan het front. In het Franse leger leidde dat, bijvoorbeeld, tot regelrechte muiterijen op een schaal die aan het Belgische front lang niet werden geëvenaard. En de malaise gold voor alle soldaten, welke taal ze ook spraken. Voor Vlamingen kwam er alleen nog iets bij. Als de soldaten ageerden, dan doken de Vlaamse grieven pas op nadat eerst een hogere soldij of een betere voeding waren geëist. Zelfs de Vlaams-nationalist Jeroom Leuridan, die aktief was in de Frontbeweging, stelde dat eind 1916 vast: "De Belgische soldaat heeft voor geen cent vaderlandsliefde meer, zo zegt hij zelf tenminste: 'Mijn vader heeft geen land, tenzij dat in moeders bloempotten'. Neen, de Belg heeft er genoeg van. Waarvoor ten andere vecht hij, vraagt hij zich af." Pas daarna voegde Leuridan daaraan toe: "En dan de Vlaamse soldaat! Is er ooit een ondraaglijker toestand gekend dan de zijne?"

De ontevredenheid was algemeen, omdat de soldaten zich verwaarloosd en niet gerespekteerd voelden door hun hautaine, burgerlijke, niet zelden ook nog onbekwame of zelfs aan drank verslaafde officieren - die bovendien niet het minste benul hadden van de Vlaamse gevoeligheden. Voor Vlaamse soldaten entte die ontevredenheid zich op de taalkwestie. De taal maakte hun ongenoegen zichtbaar. De taalgrief was niet de grond van de zaak, maar ze symbolizeerde waar het dan wel om ging: de kloof tussen de soldaat en de (Franstalige) legerleiding. Het feit dat Vlaamse gesneuvelden een Franstalig opschrift op hun zerkjes kregen, was zo'n ergelijke vorm van taktloosheid en gebrek aan respekt.


Revolutie

Dat proces heeft zich ook in het buitenland voorgedaan: de oorlogsomstandigheden scherpten het nationaliteitsbewustzijn aan, omdat men een parallel zag tussen het onrecht aan het front en het gevoel van verdrukking thuis. Dat gebeurde kronologisch het eerst bij intellektuelen en de middenklasse en vervolgens bij laaggeschoolden. Aan het Ijzerfront - waar Vlamingen het van thuis gewend waren om in het Frans te worden gekommandeerd - was dat niet anders.

Daar kwam nog de Russische revolutie van 1917 bij: zij vijzelde het sociale en politieke bewustzijn verder op, omdat ze het besef opwekte dat er een alternatief bestond voor het lijdzame ondergaan van de situatie. Ze toonde aan dat dit alternatief denkbaar en realizeerbaar was. Ook aan het IJzerfront bleef de Oktoberrovolutie niet onopgemerkt. Volgens de Franse militaire attaché werd ze door de meeste Belgische soldaten "zoniet als een gelukkige gebeurtenis, dan toch ten

minste als een vooruitgang" gezien. De legerleiding had daar in alle geval geen goed oog in. Ze vreesde blijkbaar dat het voorbeeld van de revolutie aanstekelijk zou werken en organizeerde daarom een contrarevolutionaire propaganda.

Uiteindelijk, zo benadrukt de Britse historicus Eric Hobsbawm in zijn befaamde studie "Nations and nationalism since 1780", diende het nationalisme van rond de Eerste Wereldoorlog als een surrogaat voor de sociale revolutie naar Sovjet-model. Zo ook in Vlaanderen. Behalve dat de Vlaamse frontsoldaat zelden revolutionaire dromen koesterde en al blij was dat hij in 1918 terug naar moeders bloempot kon. De meest geradikali

De loopgraven van '14-'18: malaise.

zeerden onder de soldaten vonden een uitlaatklep in de Vlaamse beweging. Ze zouden het flamingantisme verbreden door het uit te dragen op het platteland en bevolkingsgroepen waar het tevoren nooit voet aan de grond had gekregen. Maar van een kommunistische opstand zoals in Duitsland zou nooit sprake zijn. Het Belgische establishment vergiste zich dus eens te meer toen het na de oorlog een even heftig als dwaas antiflamingantisme tegen de flaminboches ontketende.

Patriot!
16 augustus 2003, 18:12
Klassiek, doch geniaal :wink:

Suits You, Sir!
16 augustus 2003, 18:43
http://www.ijzerwake.org/kop-ijzerwake.jpg

Qu'est-ce qui se passe le vingt-quatre d'aout ?

:lol: :lol: :lol:


Hahahahaha... Yserwaque hahahahahahahaa :lol: :lol: :lol:

Patriot!
16 augustus 2003, 18:44
Vive la Patrie.

C uit W
16 augustus 2003, 19:02
Vive la Patrie. Probeer jij aan zoveel mogelijk berichten te raken of zo?
En de tekst is gewoon zielige recuperatie.

Patriot!
16 augustus 2003, 19:22
Vive la Patrie. Probeer jij aan zoveel mogelijk berichten te raken of zo?
En de tekst is gewoon zielige recuperatie.

Weerleg hem dan, Charles uit Wallonië. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Paulus de Boskabouter
16 augustus 2003, 19:24
En de tekst is gewoon zielige recuperatie.

ndoet ndoet.

Argumenteren!!! zoals jullie zo dikwijls eisen!!

basil
16 augustus 2003, 22:30
Probeer misschien eens op een andere manier te provoceren?
Pat en Paul, een stel zielepoten....
8)

Paulus de Boskabouter
16 augustus 2003, 22:33
Probeer misschien eens op een andere manier te provoceren?
Pat en Paul, een stel zielepoten....
8)

Sterk argument!

Hoed af daarvoor!

:lol: :lol: :lol:

basil
16 augustus 2003, 22:40
Wat is de relevantie van deze topic? :roll:

Het is een vraag

Wat is de relevantie van jouw antwoord??

basil
16 augustus 2003, 22:40
Ik stel een vraag, waarom kan u daar gewoon geen antwoord op geven?

Dat je geen Frans begrijpt tot daar aan toe, dat je zelfs geen Nederlands begrijpt baart zorgen.


Speciaal voor u:

vraag (de ~, vragen)
1 handeling van vragen <=> antwoord
2 kooplust
3 opgave, opdracht
4 probleem

basil
16 augustus 2003, 22:41
Wat is de relevantie van deze topic? :roll: Dit is een vraag Paulus, het vraagteken niet opgemerkt?

Het is een vraag

En dat was het antwoord, Athenake.
Niet opgemerkt?

basil
16 augustus 2003, 22:41
Allez, nu weet ik nog niet veel meer over het doel van dat evenement.

basil
16 augustus 2003, 22:42
Ons volk bestaat niet
--------------------------------------------------------------------------------
Elk natonalisme heeft een myte nodig. De Vlaamse beweging vond de hare aan het IJzerfront van de Eerste Wereldoorlog.

Elk jaar brengt de IJzerbedevaart het drama van de Vlaamse soldaten aan het IJzerfront tijdens de Eerste Wereldoorlog in herinnering. De bedevaart wil een herdenking zijn van het lijden van soldaten, die, zo wil het de legende, de dood werden ingestuurd door Nederlandsonkundige officieren. Maar de bedevaart is veel meer dan dat. De loopgravenoorlog van '14-'18 is uitgegroeid tot een krachtig en blijvend symbool van de verdrukking van Vlaanderen door "België". De IJzertragedie kreeg een biezondere betekenis als funderingsmyte van het Vlaamse nationalisme. Ze is zeker niet het begin van de Vlaamse beweging - die dateert van bij het ontstaan van België in 1830 - maar rond de Eerste Wereldoorlog onderging de beweging wel een versnelling. Toen radikalizeerde het flamingantisme en één strekking erin koos voortaan resoluut voor een anti-Belgische koers. Daarmee kende het nationalisme in Vlaanderen zijn extreme konsekwentie, de zelfstandigheid. Tevoren beperkte het zijn eis tot de eentaligheid van Vlaanderen in een tweetalige Belgische staat.

Eensgezindheid daarover bestond echter niet en dat is vandaag nog altijd zo. De Vlaamse beweging is intern altijd verdeeld gebleven, waarbij zowel het doel als de middelen van het flamingantisme de inzet van vaak heftige kontroverses waren. Nu is dat nog altijd zo. Ook de flamingantische partijen hebben die verdeeldheid nooit kunnen overbruggen, onder meer omdat bepaalde strekkingen in het flamingantisme het liefst buiten het demokratisch-politieke strijdgewoel bleven en zich niet aan de elektorale toets wilden onderwerpen.

Niemand kan namelijk de Vlaamse waarheid in pacht hebben, zodat ook "de" Vlaamse beweging eigenlijk niet bestaat. Ze omkadert alleen een reeks standpunten waarrond een tijdelijke con- sensus wordt gevonden, die alleen afhangt van de omstandigheden en de konjunktuur van het moment. Zo kan ook het zogeheten "Testament van de IJzersoldaten" - een tekst die als zodanig niet eens bestaat - alleen het voorwerp van exegese zijn, waaruit iedereen zijn eigen besluiten kan trekken. De diverse strekkingen in het flamingantisme strijden bijgevolg om politieke interpretaties. Daarvoor moeten ze het overwicht zien te krijgen op de forums waarop de flamingantische standpunten van het moment tot stand komen en publiek worden gemaakt, de zogeheten "hoogmissen" van de Vlaamse beweging.

Daarin vormt de IJzerbedevaart veruit het belangrijkste platform. Onmiddellijk na de oorlog was ze wat de naam ervan laat vermoeden, een bedevaart naar de graven aan de IJzer. Al snel werd ze echter een binnen de Vlaamse beweging algemeen erkend forum waarop een politiek eisenpakket werd verkondigd. Dat maakt het voor Vlaams-nationalisten dan ook nog altijd zo belangrijk om de IJzerbedevaarten ideologisch te kontroleren; de toespraken die er worden gehouden, bepalen
voor de getrouwen immers de Vlaams-nationale politieke agenda.


Sneuvelen

Wegens deze politieke betekenis heeft ook het Vlaamse lotgeval aan het front vrij letterlijk mytologische proporties aangenomen. De myte heeft schromelijke overdrijvingen in de hand gewerkt die het Vlaamse leed in de loopgraven hebben aangedikt, als daarmee maar de indruk kon worden gewekt dat het francofone België de Vlaamse soldaten doelbewust, omdát ze Vlamingen waren, onrechtvaardig heeft behandeld, bijvoorbeeld door hen met de gevaarlijkste oorlogsopdrachten te belasten. Het Vlaamse aandeel in het leger bedroeg echter nooit 80 of 90 procent, zoals een hardnekkige myte beweert, maar 61 * 70 procent. Dat zijn "verklaarbare" cijfers, vooral demografisch, maar bijvoorbeeld ook omdat Vlamingen gemiddeld lager geschoold waren en daardoor sneller in de vuurlinie terecht kwamen. Hoger geschoolden - in België vooral Franstaligen dus - klommen sneller in de rangen op. En hoe hoger de rang, hoe geringer het risico om te sneuvelen. Het Vlaamse onrecht was dus eigenlijk vooral een sociaal onrecht.

De tragiek in de loopgraven heeft, zo wil de gemeenplaats voorts, bij tal van soldaten het Vlaamse bewustzijn gewekt, wat onder meer leidde tot het ontstaan van de radikaal-flamingantische Frontbeweging. De eersten die zich door deze myte hebben laten misleiden, waren de leiders van de Frontbeweging zelf. Zij telden in werkelijkheid nooit meer dan vijfduizend aanhangers, maar ze maakten zichzelf wijs dat ze op een tien keer grotere achterban van mobilizeerbare militanten konden rekenen. Fundamenteler is dat de ware motivatie voor het ongenoegen in de loopgraven bij nader toezien slechts heel weinig met flamingantisme te maken had.

Zeker, de taalwet van 1913 over het leger werd niet korrekt toegepast. Maar dat taalwetten werden genegeerd was al sinds decennia een kwalijke traditie. Zeker, er werd een opzichtige flamingantische aktie en agitatie gevoerd. Maar die was vooral het werk van een kleine kern van militante Vlaamse intellektuelen, die zich aanvankelijk meer zorgen maakte over de losbandigheid achter het front dan over het taalprobleem.

Tot een eind in 1915 was van enig Vlaams bewustzijn in alle geval niets te merken. Of toch. Al eind 1914 - toen het front zich aan de IJzer had gestabilizeerd en een uitzichtloze loopgravenoorlog kon beginnen, die vier jaar zou duren - had de katolieke politicus Frans van Cauwelaert, een Vlaamse "minimalist", laten weten dat "ons volk" in het leger een "gruwelijk onrecht" werd aangedaan. Het is betekenisvol voor het toen gangbare taalgebruik dat Van Cauwelaert op zulke verbale kitsch terugviel om ertegen te protesteren dat de officiële Belgische propaganda de eenheid van Vlamingen en Walen loofde en zich erover verheugde dat de Latijnse landen de opmars van de Germaanse barbarij hadden gestuit - er werd in die tijd graag in rassentermen gesproken.


Zedelijk

In september 1915 rapporteerde de Militaire Veiligheid - hoewel geen toonbeeld van efficiëntie of handigheid - nog dat de meeste soldaten absoluut niet opgezet waren met de beginnende Vlaamse taalagitatie. Kennelijk bestond er een kommunikatiestoornis tussen de soldaten en de Vlaamsgezinde intellektuelen van de Frontbeweging. Tot dan toe was de Vlaamse beweging uitsluitend een zaak van de sociale middengroepen, maar in de loopgraven kwamen deze kleinburgers voor het eerst in direkt kontakt met het gewone volk waarop ze zich altijd hadden beroepen. En dat eerste kontakt viel bepaald niet mee.

Dat kwam niet alleen door onbegrip vanwege de frontsoldaten. In september 1917 schreef een fel ontnuchterde flamingant van aan het front naar huis: "Joseph, jij hebt mooi schrijven over Zedelijk volk, groot volk, maar ken jij ons volk of gewoon het volk? Toen ik nog op het kollege zat, dacht ik ook met liefde aan ons Vlaamse volk, maar het bestaat gewoon niet. Hij die hier ploetert in het slijk die kan het weinig schelen of z'n officieren hem in het Frans of het Vlaams de dood injagen. Het enige wat hem interesseert is het er levend van af brengen en dat is het beste motief om te vechten."

Natuurlijk bestond er onder de soldaten een malaise, maar die vond haar oorzaak vooral in de oorlogsmoeheid en in de miserabele levensomstandigheden aan het front. In het Franse leger leidde dat, bijvoorbeeld, tot regelrechte muiterijen op een schaal die aan het Belgische front lang niet werden geëvenaard. En de malaise gold voor alle soldaten, welke taal ze ook spraken. Voor Vlamingen kwam er alleen nog iets bij. Als de soldaten ageerden, dan doken de Vlaamse grieven pas op nadat eerst een hogere soldij of een betere voeding waren geëist. Zelfs de Vlaams-nationalist Jeroom Leuridan, die aktief was in de Frontbeweging, stelde dat eind 1916 vast: "De Belgische soldaat heeft voor geen cent vaderlandsliefde meer, zo zegt hij zelf tenminste: 'Mijn vader heeft geen land, tenzij dat in moeders bloempotten'. Neen, de Belg heeft er genoeg van. Waarvoor ten andere vecht hij, vraagt hij zich af." Pas daarna voegde Leuridan daaraan toe: "En dan de Vlaamse soldaat! Is er ooit een ondraaglijker toestand gekend dan de zijne?"

De ontevredenheid was algemeen, omdat de soldaten zich verwaarloosd en niet gerespekteerd voelden door hun hautaine, burgerlijke, niet zelden ook nog onbekwame of zelfs aan drank verslaafde officieren - die bovendien niet het minste benul hadden van de Vlaamse gevoeligheden. Voor Vlaamse soldaten entte die ontevredenheid zich op de taalkwestie. De taal maakte hun ongenoegen zichtbaar. De taalgrief was niet de grond van de zaak, maar ze symbolizeerde waar het dan wel om ging: de kloof tussen de soldaat en de (Franstalige) legerleiding. Het feit dat Vlaamse gesneuvelden een Franstalig opschrift op hun zerkjes kregen, was zo'n ergelijke vorm van taktloosheid en gebrek aan respekt.


Revolutie

Dat proces heeft zich ook in het buitenland voorgedaan: de oorlogsomstandigheden scherpten het nationaliteitsbewustzijn aan, omdat men een parallel zag tussen het onrecht aan het front en het gevoel van verdrukking thuis. Dat gebeurde kronologisch het eerst bij intellektuelen en de middenklasse en vervolgens bij laaggeschoolden. Aan het Ijzerfront - waar Vlamingen het van thuis gewend waren om in het Frans te worden gekommandeerd - was dat niet anders.

Daar kwam nog de Russische revolutie van 1917 bij: zij vijzelde het sociale en politieke bewustzijn verder op, omdat ze het besef opwekte dat er een alternatief bestond voor het lijdzame ondergaan van de situatie. Ze toonde aan dat dit alternatief denkbaar en realizeerbaar was. Ook aan het IJzerfront bleef de Oktoberrovolutie niet onopgemerkt. Volgens de Franse militaire attaché werd ze door de meeste Belgische soldaten "zoniet als een gelukkige gebeurtenis, dan toch ten

minste als een vooruitgang" gezien. De legerleiding had daar in alle geval geen goed oog in. Ze vreesde blijkbaar dat het voorbeeld van de revolutie aanstekelijk zou werken en organizeerde daarom een contrarevolutionaire propaganda.

Uiteindelijk, zo benadrukt de Britse historicus Eric Hobsbawm in zijn befaamde studie "Nations and nationalism since 1780", diende het nationalisme van rond de Eerste Wereldoorlog als een surrogaat voor de sociale revolutie naar Sovjet-model. Zo ook in Vlaanderen. Behalve dat de Vlaamse frontsoldaat zelden revolutionaire dromen koesterde en al blij was dat hij in 1918 terug naar moeders bloempot kon. De meest geradikali

De loopgraven van '14-'18: malaise.

zeerden onder de soldaten vonden een uitlaatklep in de Vlaamse beweging. Ze zouden het flamingantisme verbreden door het uit te dragen op het platteland en bevolkingsgroepen waar het tevoren nooit voet aan de grond had gekregen. Maar van een kommunistische opstand zoals in Duitsland zou nooit sprake zijn. Het Belgische establishment vergiste zich dus eens te meer toen het na de oorlog een even heftig als dwaas antiflamingantisme tegen de flaminboches ontketende.

basil
16 augustus 2003, 22:44
Probeer misschien eens op een andere manier te provoceren?
Pat en Paul, een stel zielepoten....
8)

Sterk argument!

Hoed af daarvoor!

:lol: :lol: :lol:

Je bent nog sterker dan je vriendje Pat, Paul. 8)

Paulus de Boskabouter
16 augustus 2003, 22:50
Probeer misschien eens op een andere manier te provoceren?
Pat en Paul, een stel zielepoten....
8)

Sterk argument!

Hoed af daarvoor!

:lol: :lol: :lol:

Je bent nog sterker dan je vriendje Pat, Paul. 8)

Jouw woorden.

Je quotes hierboven zijn anders ook vrij sterk!!

De historische grond van het Vlaams-nationalisme wordt hier even van tafel geveegd en daar volgen ongelooflijke reacties op.
Ah ja, 'k was't haast vergeten...

Jullie zijn progressief!

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

basil
16 augustus 2003, 22:52
Probeer misschien eens op een andere manier te provoceren?
Pat en Paul, een stel zielepoten....
8)

Sterk argument!

Hoed af daarvoor!

:lol: :lol: :lol:

Je bent nog sterker dan je vriendje Pat, Paul. 8)

Jouw woorden.

Je quotes hierboven zijn anders ook vrij sterk!!

De historische grond van het Vlaams-nationalisme wordt hier even van tafel geveegd en daar volgen ongelooflijke reacties op.
Ah ja, 'k was't haast vergeten...

Jullie zijn progressief!

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Misschien houdt Basil niet van kinderachtigheid? 8)

basil
16 augustus 2003, 22:57
Voor Pat en Paul:

http://www.thebabynet.com/store/images/grac14200s.jpg

8)

percloride
16 augustus 2003, 23:46
het belgisch nationalisme druipt er gewoon af, alles wat met Vlaanderen en Vlaams te maken heeft is slecht, dat liedje kennen wij ondertussen al van buiten !
Alle nationalismen zijn goed, als het maar geen Vlaamse is.
Voelen de anti's zich nog wel goed in hun vel tussen al dat uitschot van mensen die zich Vlaming noemen.
De collaboratie door sommigen inwoners van noord-belgie met het belgisch nationalisme is veel erger dan wat er in W.O.II is gebeurd


IK WORD MET DE DAG GELUKKIGER OM EEN BRUINE MESTKEVER TE MOGEN ZIJN !

Raf
16 augustus 2003, 23:51
Voelen de anti's zich nog wel goed in hun vel tussen al dat uitschot van mensen die zich Vlaming noemen.

Voorlopig nog geen probleem. Eerlijk gezegd ken ik er zelfs maar een handjevol; als jullie "Onafhankelijkheidsstrijd" het daarvan moet hebben, zal de Belgische staat nog wel niet zo meteen omvergeworpen worden :lol:

Patriot!
17 augustus 2003, 00:01
Voelen de anti's zich nog wel goed in hun vel tussen al dat uitschot van mensen die zich Vlaming noemen.

Voorlopig nog geen probleem. Eerlijk gezegd ken ik er zelfs maar een handjevol; als jullie "Onafhankelijkheidsstrijd" het daarvan moet hebben, zal de Belgische staat nog wel niet zo meteen omvergeworpen worden :lol:

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Maar allez! De Bruine Revolutie kan elk moment losbarsten!! De Vlaamse onafhankelijkheid nadert met rasse schreden, en de mensen haten België! Ge voelt dat toch?! :roll: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Lieven Corneillie
17 augustus 2003, 03:29
Ik ga me voor de rest met de discussie niet moeien wegens te weinig interesse op dit moment van mijnentwege.
Maar beste Vlaamsnationalisten, als de tekst "Ons volk bestaat niet " vol zever staat, weerleg hem dan met argumenten.
Aan iedereen die hier meedoet aan dat kinderachtig over en weer geroep: probeer het niveau van de discussie eens naar omhoog te halen a.u.b.
En voor de rest: slaapwel.

Paulus de Boskabouter
17 augustus 2003, 09:03
het belgisch nationalisme druipt er gewoon af, alles wat met Vlaanderen en Vlaams te maken heeft is slecht, dat liedje kennen wij ondertussen al van buiten !
Alle nationalismen zijn goed, als het maar geen Vlaamse is.
Voelen de anti's zich nog wel goed in hun vel tussen al dat uitschot van mensen die zich Vlaming noemen.
De collaboratie door sommigen inwoners van noord-belgie met het belgisch nationalisme is veel erger dan wat er in W.O.II is gebeurd


IK WORD MET DE DAG GELUKKIGER OM EEN BRUINE MESTKEVER TE MOGEN ZIJN !

En voor de rest vind ik zo'n herdenking van alle gesneuvelde soldaten van de Grote Oorlog wel OK hoor.

Paulus de Boskabouter
17 augustus 2003, 09:10
http://home.wanadoo.nl/r.driedijk/eeuw/fotootjes/1e%20wereld/loopgraven.jpg http://home.wanadoo.nl/r.driedijk/eeuw/fotootjes/1e%20wereld/slagveld.jpg http://home.wanadoo.nl/r.driedijk/eeuw/fotootjes/1e%20wereld/lopen%20over%20lijken.jpg

sancho
17 augustus 2003, 23:46
De bedevaart wil een herdenking zijn van het lijden van soldaten, die, zo wil het de legende, de dood werden ingestuurd door Nederlandsonkundige officieren.

Zeker, de taalwet van 1913 over het leger werd niet korrekt toegepast. Maar dat taalwetten werden genegeerd was al sinds decennia een kwalijke traditie.

De myte heeft schromelijke overdrijvingen in de hand gewerkt die het Vlaamse leed in de loopgraven hebben aangedikt, als daarmee maar de indruk kon worden gewekt dat het francofone België de Vlaamse soldaten doelbewust, omdát ze Vlamingen waren, onrechtvaardig heeft behandeld,....

Kunnen we hieruit samenvatten dat het voor PdB geen onrechtvaardigheid is om soldaten op pad te sturen met het zware strategische nadeel, om in een taal die ze niet begrijpen te worden gecommandeerd ?
Het is betekenisvol voor het toen gangbare taalgebruik dat Van Cauwelaert op zulke verbale kitsch terugviel om ertegen te protesteren dat de officiële Belgische propaganda de eenheid van Vlamingen en Walen loofde en zich erover verheugde dat de Latijnse landen de opmars van de Germaanse barbarij hadden gestuit - er werd in die tijd graag in rassentermen gesproken.
Als je eerst aangeeft dat het een gangbaar taalgebruik is, moet je het daarna niet beoordelen als kitsch, want dit is dan een anachronisme.Dat kwam niet alleen door onbegrip vanwege de frontsoldaten. In september 1917 schreef een fel ontnuchterde flamingant van aan het front naar huis: "Joseph, jij hebt mooi schrijven over Zedelijk volk, groot volk, maar ken jij ons volk of gewoon het volk? Toen ik nog op het kollege zat, dacht ik ook met liefde aan ons Vlaamse volk, maar het bestaat gewoon niet. Hij die hier ploetert in het slijk die kan het weinig schelen of z'n officieren hem in het Frans of het Vlaams de dood injagen. Het enige wat hem interesseert is het er levend van af brengen en dat is het beste motief om te vechten."
Uw 'case study' negeert de evidentie dat een leger beter is als het ook intern goed communiceerd, wat alle deelnemende leden ten goende komt.
Uiteindelijk, zo benadrukt de Britse historicus Eric Hobsbawm in zijn befaamde studie "Nations and nationalism since 1780", diende het nationalisme van rond de Eerste Wereldoorlog als een surrogaat voor de sociale revolutie naar Sovjet-model.
Wat deze man 'benadrukt' is in elk geval zo ruim geformuleerd, dat het vanalles kan betekenen.

Jan van den Berghe
18 augustus 2003, 07:45
Het Vlaamse aandeel in het leger bedroeg echter nooit 80 of 90 procent, zoals een hardnekkige myte beweert, maar 61 * 70 procent. Dat zijn "verklaarbare" cijfers, vooral demografisch, maar bijvoorbeeld ook omdat Vlamingen gemiddeld lager geschoold waren en daardoor sneller in de vuurlinie terecht kwamen.

Neen, natuurlijk vormden de Vlamingen geen 80% van het Belgisch leger. Wel vormden ze een groot aandeel in het Belgisch leger dat zich aan de IJzer zich terugtrok. Door de snelle opmars van de Duitsers waren delen van het leger die zuidelijker gestationeerd waren er niet in geslaagd naar de IJzerstreek te komen. In die gevechtseenheden waren de Walen het talrijkst. Dit verklaart ook waarom het Vlaamse aandeel aan de IJzer veel hoger lag dan het aandeel in het leger op volledige sterkte.

Niet alle Walen waren officier...

jan hyoens
18 augustus 2003, 08:09
En weer is het anus de soskabouter gelukt een nietszeggende topic te openen! http://www.click-smilie.de/sammlung/aktion/action-smiley-082.gif

percloride
18 augustus 2003, 08:23
ge hebt zo van die specialisten die in alles slagen :lol:

numarx
18 augustus 2003, 09:44
En weer is het anus de soskabouter gelukt een nietszeggende topic te openen!
Hij wou weten wat het doel was van die IJzerwake. Het ligt niet aan hem dat er pas na twee pagina's gezeik een deftig -nou ja- antwoord op kwam.

DaBlacky
18 augustus 2003, 15:15
Over dat nationalisme van jullie allemaal:

Dulce Et Decorum Est, by Wilfred Owen

Bent double, like old beggars under sacks,
Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge,
Till on the haunting flares we turned our backs,
And towards our distant rest began to trudge.
Men marched asleep. Many had lost their boots,
But limped on, blood-shod. All went lame; all blind;
Drunk with fatigue; deaf even to the hoots
Of tired, outstripped Five-Nines that dropped behind.

Gas! GAS! Quick, boys!--An ecstasy of fumbling
Fitting the clumsy helmets just in time,
But someone still was yelling out and stumbling
And flound'ring like a man in fire or lime.--
Dim through the misty panes and thick green light,
As under a green sea, I saw him drowning.

In all my dreams before my helpless sight
He plunges at me, guttering, choking, drowning.

If in some smothering dreams, you too could pace
Behind the wagon that we flung him in,
And watch the white eyes writhing in his face,
His hanging face, like a devil's sick of sin,
If you could hear, at every jolt, the blood
Come gargling from the froth-corrupted lungs
Obscene as cancer, bitter as the cud
Of vile, incurable sores on innocent tongues,--
My friend, you would not tell with such high zest
To children ardent for some desperate glory,
The old Lie: Dulce et decorum est
Pro patria mori.

Patriot!
18 augustus 2003, 15:19
Over dat nationalisme van jullie allemaal:

Dulce Et Decorum Est, by Wilfred Owen

Bent double, like old beggars under sacks,
Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge,
Till on the haunting flares we turned our backs,
And towards our distant rest began to trudge.
Men marched asleep. Many had lost their boots,
But limped on, blood-shod. All went lame; all blind;
Drunk with fatigue; deaf even to the hoots
Of tired, outstripped Five-Nines that dropped behind.

Gas! GAS! Quick, boys!--An ecstasy of fumbling
Fitting the clumsy helmets just in time,
But someone still was yelling out and stumbling
And flound'ring like a man in fire or lime.--
Dim through the misty panes and thick green light,
As under a green sea, I saw him drowning.

In all my dreams before my helpless sight
He plunges at me, guttering, choking, drowning.

If in some smothering dreams, you too could pace
Behind the wagon that we flung him in,
And watch the white eyes writhing in his face,
His hanging face, like a devil's sick of sin,
If you could hear, at every jolt, the blood
Come gargling from the froth-corrupted lungs
Obscene as cancer, bitter as the cud
Of vile, incurable sores on innocent tongues,--
My friend, you would not tell with such high zest
To children ardent for some desperate glory,
The old Lie: Dulce et decorum est
Pro patria mori.

Prachtig!

Zeno!
18 augustus 2003, 16:28
Ons volk bestaat niet
... bla bla bla...


Typisch voor belgicisten: ze constateren dat er geen Belgisch volk bestaat, en gaan daarom maar verkondigen dat er ook geen Vlaams, Waals,... volk zou bestaan.

Kan het nog zieliger?

Paulus de Boskabouter
18 augustus 2003, 20:39
En weer is het anus de soskabouter gelukt een nietszeggende topic te openen! http://www.click-smilie.de/sammlung/aktion/action-smiley-082.gif

voorlopig ben jij de onbetwiste leider in het bullshitklassement hoor.

Paulus de Boskabouter
18 augustus 2003, 20:41
En weer is het anus de soskabouter gelukt een nietszeggende topic te openen!
Hij wou weten wat het doel was van die IJzerwake. Het ligt niet aan hem dat er pas na twee pagina's gezeik een deftig -nou ja- antwoord op kwam.

idd. ze weten het begot zelf niet.
Erger nog, ze betreden de graven van onze dierbare, voor het BELGISCHE vaderland gesneuvelden, met stront aan de schoenen.

Paulus de Boskabouter
18 augustus 2003, 20:42
Ons volk bestaat niet
... bla bla bla...


Typisch voor belgicisten: ze constateren dat er geen Belgisch volk bestaat, en gaan daarom maar verkondigen dat er ook geen Vlaams, Waals,... volk zou bestaan.

Kan het nog zieliger?

Wat is het Vlaams volk dan, betweterke?

Paulus de Boskabouter
18 augustus 2003, 20:43
@ JVDB

Richt u tot Dhr. Reynebeau, die waarschijnlijk maar regentaat gevolgd heeft in het anti-nationalisme.
:roll:

Patriot!
18 augustus 2003, 21:32
Ons volk bestaat niet
... bla bla bla...


Typisch voor belgicisten: ze constateren dat er geen Belgisch volk bestaat, en gaan daarom maar verkondigen dat er ook geen Vlaams, Waals,... volk zou bestaan.

Kan het nog zieliger?

Wat is het Vlaams volk dan, betweterke?


'k Zal hier is wa gevleugelde woorden neerpoten:

Ja, er bestaat een Belgisch Volk!

numarx
18 augustus 2003, 21:55
Er bestaat zelfs een Noordoost-Leuvens volk! Reprezent!

Zeno!
19 augustus 2003, 00:15
'k Zal hier is wa gevleugelde woorden neerpoten:

Ja, er bestaat een Belgisch Volk!

Je dromen niet verwarren met de werkelijkheid! :lol:

Paulus de Boskabouter
23 augustus 2003, 20:21
'k Zal hier is wa gevleugelde woorden neerpoten:

Ja, er bestaat een Belgisch Volk!

Je dromen niet verwarren met de werkelijkheid! :lol:

éla gij: Wat is het Vlaams volk?

Supe®Staaf
24 augustus 2003, 09:23
Héla gij: Wat is het Vlaams volk?
Die zijn vandaag op de ligweide aan het 'Yserwaquen'. :lol:
De meesten verhuizen kort daarna naar de strooiweide :twisted:

Georg
24 augustus 2003, 10:59
De bedevaart wil een herdenking zijn van het lijden van soldaten, die, zo wil het de legende, de dood werden ingestuurd door Nederlandsonkundige officieren.

Zeker, de taalwet van 1913 over het leger werd niet korrekt toegepast. Maar dat taalwetten werden genegeerd was al sinds decennia een kwalijke traditie.

De myte heeft schromelijke overdrijvingen in de hand gewerkt die het Vlaamse leed in de loopgraven hebben aangedikt, als daarmee maar de indruk kon worden gewekt dat het francofone België de Vlaamse soldaten doelbewust, omdát ze Vlamingen waren, onrechtvaardig heeft behandeld,....

Kunnen we hieruit samenvatten dat het voor PdB geen onrechtvaardigheid is om soldaten op pad te sturen met het zware strategische nadeel, om in een taal die ze niet begrijpen te worden gecommandeerd ?
Neen. We kunnen hier enkel uit besluiten dat de geschiedenis de tegenstelling frans-vlaams heeft aangedikt. Uiteindelijk was het voor de soldaten leven of sterven. Enneuh, over dat strategisch voordeel : ik vind het persoonlijk strategisch voordeliger als je niet verstaat dat je moet chargeren :D
Het is betekenisvol voor het toen gangbare taalgebruik dat Van Cauwelaert op zulke verbale kitsch terugviel om ertegen te protesteren dat de officiële Belgische propaganda de eenheid van Vlamingen en Walen loofde en zich erover verheugde dat de Latijnse landen de opmars van de Germaanse barbarij hadden gestuit - er werd in die tijd graag in rassentermen gesproken.
Als je eerst aangeeft dat het een gangbaar taalgebruik is, moet je het daarna niet beoordelen als kitsch, want dit is dan een anachronisme.]
Een anachronisme is iets dat geplaatst wordt in een verkeerd tijdsbeeld. Dit is geen anachronisme, dit is een beeldspraak die een waardeoordeel inhoudt over het toenmalig taalgebruik in deze zaak.Dat kwam niet alleen door onbegrip vanwege de frontsoldaten. In september 1917 schreef een fel ontnuchterde flamingant van aan het front naar huis: "Joseph, jij hebt mooi schrijven over Zedelijk volk, groot volk, maar ken jij ons volk of gewoon het volk? Toen ik nog op het kollege zat, dacht ik ook met liefde aan ons Vlaamse volk, maar het bestaat gewoon niet. Hij die hier ploetert in het slijk die kan het weinig schelen of z'n officieren hem in het Frans of het Vlaams de dood injagen. Het enige wat hem interesseert is het er levend van af brengen en dat is het beste motief om te vechten."
Uw 'case study' negeert de evidentie dat een leger beter is als het ook intern goed communiceerd, wat alle deelnemende leden ten goende komt.
Inderdaad. Het waren niet de Vlaamse soldaten die gepest waren, maar de franse officieren die hun soldaten niet d**r kregen waar ze ze wouden. Jij vergeet blijkbaar dat onbegrip in twee kanten werkt, en dat dit voor de franse officieren evengoed een nadeel was. Ja, die taalperikelen waren nadelig voor het Belgische leger. Het punt van PdB is echter dat dit voor iedereen nadelig was, en geen georganiseerde pesterij van het Vlaamse Volk zoals het dikwijls wordt voorgesteld.

PdB heeft dus overschot van gelijk als hij stelt dat de taalperikelen tijdens WOI eerder een sociaal conflict waren, en sterk overroepen worden. Als ik dan de geschiedenis van verschillende overheersingen en opsplitsingen van wat nu Vlaanderen heet bekijk, kom ik eveneens tot de constatatie :

Er is geen Vlaanderen, tenzij de combinatie Frans-Vlaanderen, Henegouwen, Oost- en west-Vlanderen en Zeeuwsch-Vlaanderen. En dan nog...

met vriendelijke groeten

numarx
24 augustus 2003, 11:33
In het Duitse leger sprak vrijwel iedereen vloeiend duits, maar ze zijn toch maar mooi twee keer verloren.