Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Godsdienst en levensovertuiging (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=111)
-   -   Wat zou Jezus doen? (https://forum.politics.be/showthread.php?t=258256)

CUFI 23 maart 2021 22:01

Wat zou Jezus doen?
 
Vele klagen aan wat andere mensen in naam van christendom deden, maar wat zou Jezus gedaan hebben?

Trek dat eens door naar vandaag: hoe zou de Belgische wet eruit zijn als de christelijke wet (doctrine) absoluut en onbetwistbaar was. Als zij het centrum was van alle infrastructuren.
Zijn we dan niet beter beschermd dan nu?

De normen en waarden die we gebundeld in het nieuwe testament terugvinden bieden veel meer mensenrechten en morele inzichten dan ik vandaag vanuit selectieve verontwaardigingen zie vertrekken.

Dadeemelee 23 maart 2021 22:12

Die zou Kaat Bollen de absolutie geven!

Bach 23 maart 2021 22:46

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door CUFI (Bericht 9637632)
Vele klagen aan wat andere mensen in naam van christendom deden, maar wat zou Jezus gedaan hebben?

Trek dat eens door naar vandaag: hoe zou de Belgische wet eruit zijn als de christelijke wet (doctrine) absoluut en onbetwistbaar was. Als zij het centrum was van alle infrastructuren.
Zijn we dan niet beter beschermd dan nu?

De normen en waarden die we gebundeld in het nieuwe testament terugvinden bieden veel meer mensenrechten en morele inzichten dan ik vandaag vanuit selectieve verontwaardigingen zie vertrekken.

Geef eens een voorbeeld aub.

Aton 24 maart 2021 07:44

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Bach (Bericht 9637657)
Geef eens een voorbeeld aub.

Hier is er eentje :
Citaat:

En zij kwam en aanbad Hem, zeggende: Heere, help mij!
Doch Hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen, en den hondekens voor te werpen.
Eigen volk eerst ?

CUFI 24 maart 2021 08:22

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Bach (Bericht 9637657)
Geef eens een voorbeeld aub.

De tien geboden, Jezus’ gebod elkaar lief te hebben zoals Hij ons, uitgaan van het beste in de mens, zelfs van je vijanden leren en pogen in vrede samen te leven, de gulden regel, onderwijzen zonder de geest van angst, iedereen (man,vrouw,kind) gelijkwaardig voor de rechtbank, ....
Gedenk daarbij dat de 7 deugden centraal rond ieder thema moeten staan.

Dit kan uitgebreider, maar heb je reeds een beter zicht verworven?

CUFI 24 maart 2021 08:26

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Dadeemelee (Bericht 9637638)
Die zou Kaat Bollen de absolutie geven!

Ja, Kaat zou beter haar tittel terugeisen. Ze heeft meer brains dan boezem, en das veel. Lol

harriechristus 24 maart 2021 10:56

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door CUFI (Bericht 9637632)
Vele klagen aan wat andere mensen in naam van christendom deden, maar wat zou Jezus gedaan hebben?

Trek dat eens door naar vandaag: hoe zou de Belgische wet eruit zijn als de christelijke wet (doctrine) absoluut en onbetwistbaar was. Als zij het centrum was van alle infrastructuren.
Zijn we dan niet beter beschermd dan nu?

De normen en waarden die we gebundeld in het nieuwe testament terugvinden bieden veel meer mensenrechten en morele inzichten dan ik vandaag vanuit selectieve verontwaardigingen zie vertrekken.

Waar staat in het Nieuwe Testament dat slavernij uit den boze is?
Waar de rechten van de vrouw op gelijke beloning voor het zelfde werk?
Waar is de democratie, en de vrijheid en het socialisme te vinden?
Waar de bescherming van het milieu?

Maar Jezus (dat ben ik als enig ware) zou een nieuwe Bijbel schrijven en dat heb ik dan ook gedaan.
Maar die oude Jezus, die heeft nooit bestaan en tevens een hoop onzin beweerd, zoals je oog uit te moeten rukken als je een vrouw begeert.
Zou dat in de wet staan dat liep het grootste deel der manlijke bevolking rond met slechts één oog....:lol:

harriechristus 24 maart 2021 11:00

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door CUFI (Bericht 9637751)
De tien geboden, Jezus’ gebod elkaar lief te hebben zoals Hij ons, uitgaan van het beste in de mens, zelfs van je vijanden leren ...

En wat heeft Jezus dan van zij vijanden geleerd?

En waar staat dat dan in de Bijbel, want alles wat je hier hebt geschreven is een eigen interpretatie en niet de woorden van de Bijbel.

N-VA 24 maart 2021 11:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door harriechristus (Bericht 9637882)
Waar staat in het Nieuwe Testament dat slavernij uit den boze is?
Waar de rechten van de vrouw op gelijke beloning voor het zelfde werk?
Waar is de democratie, en de vrijheid en het socialisme te vinden?
Waar de bescherming van het milieu?

Maar Jezus (dat ben ik als enig ware) zou een nieuwe Bijbel schrijven en dat heb ik dan ook gedaan.
Maar die oude Jezus, die heeft nooit bestaan en tevens een hoop onzin beweerd, zoals je oog uit te moeten rukken als je een vrouw begeert.
Zou dat in de wet staan dat liep het grootste deel der manlijke bevolking rond met slechts één oog....:lol:

Hoe kan je een hoop onzin beweren als je nooit hebt bestaan? :|

harriechristus 24 maart 2021 11:23

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door N-VA (Bericht 9637895)
Hoe kan je een hoop onzin beweren als je nooit hebt bestaan? :|

Ja, dat is dan ook de grappigheid van het hele geval...:lol:

Maar de uitspraken van Jezus zijn dan ook niet door Jezus zelf gedaan, maar door de evangelisten na de dood van Jezus (dat heeft Hij dan wel gedaan) verzonnen.

CUFI 25 maart 2021 08:27

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door harriechristus (Bericht 9637882)
Waar staat in het Nieuwe Testament dat slavernij uit den boze is?
Waar de rechten van de vrouw op gelijke beloning voor het zelfde werk?
Waar is de democratie, en de vrijheid en het socialisme te vinden?
Waar de bescherming van het milieu?

Maar Jezus (dat ben ik als enig ware) zou een nieuwe Bijbel schrijven en dat heb ik dan ook gedaan.
Maar die oude Jezus, die heeft nooit bestaan en tevens een hoop onzin beweerd, zoals je oog uit te moeten rukken als je een vrouw begeert.
Zou dat in de wet staan dat liep het grootste deel der manlijke bevolking rond met slechts één oog....:lol:

Galaten 3
Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden.
Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden.
Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester.
Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus.
Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.
Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus.
En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.

harriechristus 25 maart 2021 10:49

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door CUFI (Bericht 9638817)
Galaten 3
Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden.
Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden.
Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester.
Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus.
Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.
Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus.
En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.

Beter dan geloven is het begrijpen.
Beter dan de oude Jezus die gestorven is is de nieuwe Jezus die wedergeboren is.
Beter dan de oude Bijbel die vol van allerlei onzin, leugens en haat staat geschreven is de nieuwe Harriechristus bijbel die de waarheid openbaart.

De schoofzak 25 maart 2021 18:24

Wat zou Jezus doen?
Dat weet ik niet, maar alleszins geen tweede keer verrijzen. Want dan zouden veel oude boeken herschreven moeten worden.

CUFI 25 maart 2021 19:06

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door De schoofzak (Bericht 9639205)
Wat zou Jezus doen?
Dat weet ik niet, maar alleszins geen tweede keer verrijzen. Want dan zouden veel oude boeken herschreven moeten worden.

Lukas 21
Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem van heirlegers omsingeld wordt, zo weet alsdan, dat haar verwoesting nabij gekomen is.
Alsdan die in Judea zijn, dat zij vlieden naar de bergen; en die in het midden van dezelve zijn, dat zij daaruit trekken; en die op de velden zijn, dat zij in dezelve niet komen.
Want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld worde, dat geschreven is.
Doch wee den bevruchten en den zogenden vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land, en toorn over dit volk.
En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards, en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken; en Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn.

En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven;
En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden.
En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.
Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.

1 Tessalonicenzen 4
Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben.
Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.
Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

1 Korinthe 15
Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.
Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.
Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht.
Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben.
De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.

Openbaringen 19
En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid.
En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf.
En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods.
En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad.
En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods.
En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der heren.
En ik zag een engel, staande in de zon; en hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen, die in het midden des hemels vlogen: Komt herwaarts, en vergadert u tot het avondmaal des groten Gods;
Opdat gij eet het vlees der koningen, en het vlees der oversten over duizend, en het vlees der sterken, en het vlees der paarden en dergenen, die daarop zitten; en het vlees van alle vrijen en dienstknechten, en kleinen en groten.
En ik zag het beest, en de koningen der aarde, en hun heirlegers vergaderd, om krijg te voeren tegen Hem, Die op het paard zat, en tegen Zijn heirlegers.
En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt.
En de overigen werden gedood met het zwaard Desgenen, Die op het paard zat, hetwelk uit Zijn mond ging; en al de vogelen werden verzadigd van hun vlees.

Tavek 25 maart 2021 19:20

Het christendom is een vreemd religie in onze streken.

Import uit het Midden-Oosten.

CUFI 25 maart 2021 19:23

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Tavek (Bericht 9639267)
Het christendom is een vreemd religie in onze streken.

Import uit het Midden-Oosten.

Ja homofilie en ander barbarisme was de normaal.
Dankzij christendom kwam er tucht, zelfbeheersing en fatsoen.
Jezus is een beter voorbeeld dan de role models en politici vandaag die het realiteitsbeeld van vele tot zondige wegen vormt.

Aton 25 maart 2021 19:56

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door CUFI (Bericht 9639270)
Ja homofilie en ander barbarisme was de normaal.
Dankzij christendom kwam er tucht, zelfbeheersing en fatsoen.
Jezus is een beter voorbeeld dan de role models en politici vandaag die het realiteitsbeeld van vele tot zondige wegen vormt.

Ben jij nooit naar school geweest ?:roll:

Het Oosten 25 maart 2021 19:59

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door CUFI (Bericht 9639270)
Ja homofilie en ander barbarisme was de normaal.
Dankzij christendom kwam er tucht, zelfbeheersing en fatsoen.
Jezus is een beter voorbeeld dan de role models en politici vandaag die het realiteitsbeeld van vele tot zondige wegen vormt.

Maar ook de vervolging en moord op de Arianen, de Katharen, de homofielen, de andersdenkenden, de heksenhamer, de uitroeiing van vele indianen in Zuid- en Midden-Amerika en de USA, de onverdraagzaamheid, het christelijk antisemitisme want 'ze hebben ons Heer gedood', de censuur, enfin de reeks is te lang op op te noemen.

Het christendom in de praktijk? Maar weinig met Jezus te maken. Of toch wel misschien in zekere zin. Want Jezus was ook maar iemand die de joden voortrok en onverdraagzaam was tegenover niet-Joden. Dat staat letterlijk in het Nieuwe Testament. (1)

Neen, geschiedenis leer ons dat er niets is of toch maar zeer weinig waar men echt fier op kan zijn als christen.

__________________


(1) Marcus: "Hij zond hen twee bij twee uit zeggende “Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls."

Dat is dan tenminste duidelijk.

CUFI 25 maart 2021 20:12

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 9639303)
Maar ook de vervolging en moord op de Arianen, de Katharen, de homofielen, de andersdenkenden, de heksenhamer, de uitroeiing van vele indianen in Zuid- en Midden-Amerika en de USA, de onverdraagzaamheid, het christelijk antisemitisme want 'ze hebben ons Heer gedood', de censuur, enfin de reeks is te lang op op te noemen.

Het christendom in de praktijk? Maar weinig met Jezus te maken. Of toch wel misschien in zekere zin. Want Jezus was ook maar iemand die de joden voortrok en onverdraagzaam was tegenover niet-Joden. Dat staat letterlijk in het Nieuwe Testament. (1)

Neen, geschiedenis leer ons dat er niets is of toch maar zeer weinig waar men echt fier op kan zijn als christen.

__________________


(1) Marcus: "Hij zond hen twee bij twee uit zeggende “Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls."

Dat is dan tenminste duidelijk.

:roll:
Lees eens de eerste zin van dit hele onderwerp.

CUFI 25 maart 2021 20:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Aton (Bericht 9639302)
Ben jij nooit naar school geweest ?:roll:

Ja scholen zijn een christelijk erfgoed.
Op school was Daens verplicht kijkvoer vroeger en moesten wij pater Damiaan actie voeren.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 00:43.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be