Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Maatschappij en samenleving (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Aliens ! Ze bestaan ! (https://forum.politics.be/showthread.php?t=114968)

Micele 10 augustus 2009 10:31

http://www.ufowijzer.nl/skepsis.html
begint met:
Citaat:

Lees eerst ... oordeel dan
Raak !

Natuurlijk heb ik maar relatief weinig gelezen... (wat wilt ge 60 jaar lang "UFO-dossiers" ;-)), maar toch kan ik na een tiental blz gelezen te hebben me hier bijna volledig in terugvinden. Ik was namelijk radartechnicus met ruime ervaring, mijn eerste aktieve tien jaar waren dat 100 % analoge radars van de US-Fa. Raytheon die de ganse Nato indertijd er mee uitgerust heeft.
Citaat:

Verder bestaan er wereldwijd meer dan 400 radarbanden met daarop de capriolen van vreemde objecten, door de sceptici aangemerkt als ontstaan door weersinvloeden, maar de ervaren radartechnici houden bij hoog en bij laag vol dat het wel degelijk authentieke objecten waren.
uit: (verboden voor halstarrige sceptici of vooringenomen non-believers ;-) , alhoewel vele UFO-sceptici... lees zelf maar:
Citaat:

~ Wetenschappelijk bewijs ~

Ik wil benadrukken dat een ‘gezond’ scepticisme voorwaarde is om onderzoek te doen naar het UFO-fenomeen.

Er bestaat volgens mij wel degelijk wetenschappelijk bewijs voor het UFO-fenomeen. Bedenk allereerst dat de meeste wetenschappelijke UFO-onderzoekers, van vroeger en nu, bijna allemaal, als scepticus zijn begonnen en zich voornamen het fenomeen op wetenschappelijke gronden voor eens en altijd als zijnde onzin te ontmaskeren. Tot hun grote verbazing stuitten zij op een massa feiten die elke wetenschapper (als die de moeite zou nemen er objectief naar te kijken) als bewijs zou zien voor het bestaan van het fenomeen. Begonnen als scepticus, eindigden zij als bevlogen ufoloog en velen daarvan zelfs als pleitbezorger van de buitenaardse hypothese (omdat die hypothese nog steeds het beste de lading dekt).
Echt de moeite om eens op uw gemak te lezen, mss vinden vele hier al een antwoord op hun vragen.
Citaat:

http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/PaulHarmans.html
WAT ZIJN MIJN OPVATTINGEN EN DRIJFVEREN?

Paul Harmans

Eigenaar en beheerder van www.ufowijzer.nl

Er is mij vele malen per e-mail gevraagd wat nu mijn opvattingen zijn aangaande het UFO-fenomeen en wat ik met mijn website ufowijzer voor ogen heb, dus bij deze: (Het zal beslist geen korte uiteenzetting worden, dat is onmogelijk bij een dergelijk fenomeen, maar ik zal mijn best doen.)


“Het fenomeen heeft een hoog giechelgehalte, maar er zijn zoveel getuigenissen van betrouwbare personen dat er geen plaats is voor sensatie. Iedereen die de moeite en de tijd neemt om wat beter naar deze fascinerende fenomenen te kijken, zal al snel inzien dat er niets te lachen valt.”

Lisa Davis, executive director of the National UFO Conference (NUFOC)


~ Een grote bek ~

Wil je de waarheid of raad je liever naar andermans bedoelingen?

Ik kom uit de zeescheepvaart- en off-shore-wereld en aangezien deze beroepsgroepen over het algemeen niet bepaald terughoudend zijn in het onverbloemd kenbaar maken van hun mening, kan het voorkomen dat bepaalde mensen en groeperingen zich storen aan mijn directe benadering van een aantal zaken die betrekking hebben op het UFO-fenomeen en de aanverwante fenomenen. Het grote voordeel daarvan is dat men wel meteen weet waar men aan toe is, ik verschuil mij niet achter een wit boord, geveinsd fatsoen en krampachtig aangeleerde frasen waarmee sommigen, op semi-wetenschappelijke, -politieke en -journalistieke wijze een hele natie zand in de ogen trachten te strooien. En daar kunnen mijn inziens een aantal (overwegend sceptische) mensen een voorbeeld aan nemen.


~ 100% zekerheid? ~

We leven nu in het aangekondigde ‘tijdperk der openbaringen’, dus wie weet binnenkort!

Zoals bij iedereen het geval is die zich wat dieper in het UFO-fenomeen verdiept, fluctueren mijn ideeën en gedachten van tijd tot tijd. Dat komt omdat het fenomeen vandaag de dag voor burgers en onderzoekers nog steeds ongrijpbaar is. Misschien dat ergens ter wereld, wellicht in Amerika, een kleine, zeer besloten groep mensen exact op de hoogte is en dat al is vanaf het begin van de jaren veertig van de vorige eeuw, maar zij zijn blijkbaar niet van plan die kennis vrijwillig met de wereldbevolking te delen en dus moeten we het doen met wat we wel weten. Ik weet 100% zeker dat het UFO-fenomeen bestaat, ik geloof echter voor 90% (soms dus wat meer, dan weer wat minder) dat het van buitenaardse herkomst is.

De 10% die overschiet verdeel ik over de mogelijke andere verklaringen, zoals tijdreizen, andere dimensies, het hiernamaals en misschien wel een combinatie van dat alles, inclusief buitenaardse intelligenties. Zelfs de mogelijkheden die de gedreven sceptici aandragen sluit ik niet helemaal uit, zoals massahallucinaties, vogelbuiken ‘s nachts verlicht door lantarenpalen, brandende papiertjes in de lucht, de maan weerspiegelt in een openslaand venster, en/of grappenmakers, maar of dat werkelijk voor de volle 100% het UFO-fenomeen verklaart, dat durf ik sterk te betwijfelen, dus van de gereserveerde 10% voor andere verklaringen dan de buitenaardse hypothese, wijs ik een heel klein deel toe aan de vaak veel te simpele, vergezochte en wel heel snel aangenomen verklaringen van de heren sceptici.

Enquêtes logenstraffen trouwens de bewering van de sceptici dat alleen het domste deel der mensheid in het UFO-fenomeen gelooft. Het blijkt dat hoe hoger de opleiding is, hoe hoger het percentage gelovers is. Dat wil niet zeggen dat al die mensen daar openlijk voor uit durven komen, lees daarom het hieronder staande.


~ Gedreven sceptici: de motor achter de ontkenning ~

Als je tracht een al bijna 60 jaar durende en telkens weer ontstoken ontkennings-brand te blussen, en je laat daarbij uit misplaatste ethiek de daders met de molotovcocktails ongemoeid, dan zul je met zelfs al het water ter wereld weinig beginnen!

Laat ik maar meteen uit de doeken doen hoe ik over de gedreven sceptici denk en in het bijzonder over onze Nederlandse ‘stichting Skepsis’, als zijnde een (kleine) club van orthodoxe wetenschappers die zich hebben verenigd in een poging om alles wat de wetenschap in hun sceptische ogen niet mag weten en niet mag onderzoeken, publiekelijk verdacht te maken. Zij schuwen daarbij geen enkele methode, zo is karaktermoord plegen en iemand compleet belachelijk maken eerder regel dan uitzondering. Ik beschouw dergelijke gedreven sceptici als de motor achter het mechanisme dat ooit in 1953 door de 'Robertson Panel' (op aandringen van de CIA) in werking is gesteld en ervoor zorgt dat het UFO-fenomeen en de aanverwante fenomenen permanent in de hoek van het belachelijke blijven hangen. Stichting Skepsis neemt vaak voetstoots de artikelen (en de verklaringen daarin) van hun Amerikaanse sceptische voorbeeld ‘CSICOP’ over en dat roept vraagtekens op bij de zogenaamde onafhankelijke positie die zij zeggen in te nemen. Diverse Amerikaanse sceptische wetenschappelijke onderzoekers aangesloten bij CSICOP hebben banden met de overheid of krijgen vaak in ruil voor hun sceptische werk als eersten belangrijke informatie van overheidswege die hen van pas komt en dat is weinig onafhankelijk te noemen, eerder verdacht.

Ik zie het daarom als een belangrijke taak (en daar hoeft niet iedereen het mee eens te zijn) om dergelijke lieden en hun zogenaamde wetenschappelijke werkwijzen op ufowijzer aan de kaak te stellen. Zij zijn het die de media en de wetenschap telkens weer bestoken met negatieve informatie en helaas wordt hun lijfblad (in Nederland is dat: ‘Skepter’) voornamelijk door wetenschappers en hoger opgeleiden gelezen, waardoor de wél geïnteresseerden onder hen het wel uit hun hoofd laten een onderzoek te starten naar deze fenomenen of zelfs maar het woord ‘UFO’ of ‘graancirkel’ in de mond durven nemen, uit angst om het volgende slachtoffer van de gifpen in de hand van de sceptic te worden, met daaruit voortvloeiend een grote kans op een geruïneerde carrière, het mislopen van sponsorgelden vanuit het bedrijfsleven of de politiek of, in een dergelijk milieu net zo gevreesde realiteit, het bezoedelen van de goede naam. Men kan dus regelmatig een voor- of nawoord bij de vertalingen en artikelen op ufowijzer verwachten waarin ik korte metten maak met dergelijke zeer onwetenschappelijke sceptische praktijken.

Ik ga ook graag de confrontatie met dergelijke lieden aan, maar helaas moet ik dat regelmatig op slinkse wijze doen, omdat ik tegenwoordig algemeen bekend ben bij de heren en ze mij totaal negeren. Kromme uitspraken die ik hen op een dergelijke wijze ontlok, zal je dus regelmatig op ufowijzer vinden. Skepsis neemt mij dat kwalijk en noemt het privé e-mail die ik zomaar openbaar maak, maar ik stel mijn vragen aan een ‘stichting’ en vaak zijn dezelfde antwoorden die ze mij geven in hun magazine of op hun website te vinden, het zijn antwoorden die hun handelsmerk zijn en bedoeld zijn om kenbaar gemaakt te worden, alleen doen zij dat liever zelf in een andere context, dus niet die waarbij de zaak haarfijn ontleed wordt.

Er zijn inderdaad mensen, ook binnen de UFO-gemeenschap, die het mij vreselijk kwalijk nemen de gedreven sceptici aan te vallen: "Je zou juist géén aandacht aan hen moeten schenken, je moet ze negeren," vinden zij. O ja? En waarom dan? Stel dat het bij het UFO-fenomeen wel degelijk om een buitenaardse aangelegenheid gaat? We weten zeker dat het fenomeen zich op zijn minst al 60 jaar manifesteert. Wie kan met zekerheid zeggen dat het goedaardig is en het beste met ons voor heeft of wie weet heel zeker dat het levensgevaarlijk is en het ten koste zal gaan van misschien wel de gehele menselijke beschaving? Dat weet niemand. In beide gevallen hadden we al veel eerder wetenschappelijk onderzoek behoren te doen en waarschijnlijk zijn we in beide gevallen al te laat om er ook maar iets aan te veranderen, ook al zouden we daar vanaf vandaag mee beginnen. Als de buitenaardsen het goed met ons voor hebben, waarom laten ze ons dan onze planeet te gronden richten? Het is te hopen dat zij over technieken beschikken om ongedaan te maken wat wij allemaal al vernield hebben, maar dan zouden wij ze nu wel massaal en meteen moeten uitnodigen om eindelijk eens contact te maken. En misschien wachten ze rustig af, totdat de mensheid over een bepaald aantal jaren zichzelf heeft uitgeroeid en nemen ze daarna zonder slag of stoot een planeet over die ze wel weer aan de praat kunnen krijgen met wat vergevorderde techniek.

En wie heeft er al die zestig jaren voor gezorgd dat de wetenschap, de media, het grootste deel van de politiek en het overgrote deel van de wereldbevolking alleen maar dacht dat het een zeer belachelijk en verzonnen fenomeen was? Juist ja, de gedreven sceptische organisaties! En zij konden hun gang gaan omdat er (bijna) niemand de moeite nam om ze daarop aan te spreken, dat was niet netjes of niet nodig of weet ik veel wat het excuus was. Dus kom uit je luie stoel en zet die misplaatste vooroordelen resoluut opzij en werk met mij mee aan een frontale aanval op de ware bedriegers, de echte charlatans en de keiharde leugenaars in deze wereld! Wil je dat niet? Blijf dan maar wachten en hopen op een goede afloop, of begin maar vast te bidden, want dat zullen we wel nodig hebben, maar neem mij niet kwalijk dat ik tenminste heb getracht en bezig blijf, dergelijke oplichters te ontmaskeren!! (Ik zei toch dat ik een grote bek had!)


~ Wetenschappelijk bewijs ~

Ik wil benadrukken dat een ‘gezond’ scepticisme voorwaarde is om onderzoek te doen naar het UFO-fenomeen.

Er bestaat volgens mij wel degelijk wetenschappelijk bewijs voor het UFO-fenomeen. Bedenk allereerst dat de meeste wetenschappelijke UFO-onderzoekers, van vroeger en nu, bijna allemaal, als scepticus zijn begonnen en zich voornamen het fenomeen op wetenschappelijke gronden voor eens en altijd als zijnde onzin te ontmaskeren. Tot hun grote verbazing stuitten zij op een massa feiten die elke wetenschapper (als die de moeite zou nemen er objectief naar te kijken) als bewijs zou zien voor het bestaan van het fenomeen. Begonnen als scepticus, eindigden zij als bevlogen ufoloog en velen daarvan zelfs als pleitbezorger van de buitenaardse hypothese (omdat die hypothese nog steeds het beste de lading dekt).

In de diverse vertalingen op mijn website zul je het wetenschappelijke bewijs dus regelmatig tegenkomen. Natuurlijk niet zozeer als hard bewijs in de vorm van een vliegende schotel of een buitenaardse die je de hand schudt, maar wel de resultaten van eerlijke en objectieve wetenschappelijke onderzoeken en studies die aantonen dat het UFO-fenomeen reëel en beslist niet van eenvoudige aardse herkomst is. Tevens breng ik een grote vloed aan getuigenissen van zeer betrouwbare mensen die in elke andere zaak voor een rechtbank onvoorwaardelijk op hun woord zouden worden geloofd en van doorslaggevende betekenis zouden zijn voor het vonnis der rechters.


~ Foto’s en videofilmpjes ~

Vage beelden zijn niet echt omdat ze vaag zijn en duidelijke beelden zijn niet echt omdat ze duidelijk zijn, wat een paradox!

Eén foto of videofilm is geen bewijs, maar het grote aantal ervan doet vermoeden dat er soms wel degelijk iets zeer bijzonders is te zien. De veelgehoorde klacht dat dergelijke UFO-filmpjes altijd vaag en onduidelijk zijn klopt voor een groot deel, maar dat zijn ook veel amateurfilmpjes van bijvoorbeeld een dagje uit naar de Efteling of het strand. Omdat we dan echter weten wat we zien valt de matige kwaliteit minder op. In het geval van de beelden van een UFO willen we precies weten hoe zoiets eruit ziet en dan ergeren we ons aan de schokkerige en vage beelden. Omdat UFO’s vaak niet op nabije afstand vliegen moeten mensen inzoomen en dat komt de beeldkwaliteit ook niet ten goede.

Ik bezit enkele UFO-filmpjes van professionele cameramensen die tijdens hun werk voor film of tv bij toeval een UFO filmden en ook die beelden zijn niet veel duidelijker dan die van de amateurs. Ook de zenuwen spelen een rol, zo vergeten mensen bij een UFO-waarneming nog wel eens naar de camera-instellingen te kijken en beven de handen ietwat. Er bestaan echter wel degelijk een aantal duidelijke beelden van UFO’s, maar die zijn door de gedreven sceptici luidkeels als vervalsingen aangemerkt.

David Sereda, een Amerikaanse, wetenschappelijke UFO-onderzoeker, heeft sterke aanwijzingen dat veel beelden van UFO’s vaag zijn vanwege een bepaald energieveld rondom het object, het is dus in een aantal gevallen onmogelijk daar een scherp beeld van te verkrijgen. Verder bestaan er wereldwijd meer dan 400 radarbanden met daarop de capriolen van vreemde objecten, door de sceptici aangemerkt als ontstaan door weersinvloeden, maar de ervaren radartechnici houden bij hoog en bij laag vol dat het wel degelijk authentieke objecten waren.


~ Geheimhouding ~

Het vergaren van macht staat garant voor de gevaarlijkste verslaving ter wereld en zou samen met de verslaving aan het verkrijgen van veel geld hard aangepakt moeten worden!

Waarom geheimhouding? Dat heeft natuurlijk alles te maken met macht, wie als eerste de beschikking heeft over de kennis en techniek van een vergevorderde beschaving, heeft de wereld in handen. Ook al zou men niet zeker weten of het wel om buitenaardsen gaat en of er wel een ‘vergevorderde techniek’ valt buit te maken, het fenomeen op zich laat zich als zo veelbelovend zien, dat alle moeite om het stil te houden gerechtvaardigd is. Stel je voor dat je er geen onderzoek naar doet en je rivalen krijgen het te pakken. Als UFO’s werkelijk van buitenaardse herkomst zijn, dan vliegen zij beslist niet op stookolie en dat feit alleen al kan wel eens de reden zijn dat het fenomeen koste wat kost geheim moet worden gehouden. Onze hele wereldeconomie draait op de fossiele brandstoffen en de machtigste mensen verdienen daar hun vele geld aan. Vaak maken dezelfde personen deel uit van de regeringen of hebben met hun bedrijf zoveel invloed op de politiek (bijvoorbeeld veel geld voor de verkiezingscampagne van de politici) dat er precies gebeurt wat voor hen van groot voordeel is. Dat daarmee ons milieu en de natuur naar de knoppen worden geholpen neemt men gemakshalve voor lief. Jammer is wel dat het overgrote deel van de mensheid alle waarschuwingen in de wind slaat en alleen aan zichzelf denkt: ‘na mij de zondvloed’. Een dergelijke ramp kan echter heel wat eerder toeslaan dan menigeen denkt. Het Disclosure Project van Steven Greer houdt zich ook volop bezig met het ontwikkelen van schone energiebronnen en ik hoop oprecht dat die niet te laat komen. Bovenstaande vereist een bepaalde tijd van nadenken en het tot je door laten dringen dat dergelijke zaken als macht, olie en geld zeer zeker tot totale geheimhouding van allerhande zaken kunnen leiden. Het klinkt ongeloofwaardig als je het opschrijft of leest, maar duik er maar eens dieper in, je zal ontdekken dat je wereldbeeld altijd veel te simpel is geweest.


~ Waarom kloppen zij niet gewoon aan de voordeur? ~

Onze aardse ontdekkingsreizigers waren helden, nu beginnen we te beseffen dat zij de eerste, grote menselijke aanzet waren tot de vernietiging van vele onschuldige levens, rijke culturen, en de antieke geschiedenis van ons menselijk bestaan.

De aanname van de gedreven sceptici dat buitenaardsen, die de aarde met een bezoek vereren, als eerste zouden aankloppen bij wetenschappers van naam, bij de grote nieuwsagentschappen of bij machtige regeringsleiders, is volgens mij volledig in tegenspraak met de ethiek van een vergevorderde intelligente beschaving. Een beschaving die over voldoende wijsheid beschikt om niet zichzelf te gronden te richten (waar wij aardlingen hard mee bezig zijn), zal over hoogstaande principes beschikken en niet onbezonnen het heelal gaan verkennen en er chaos, verbijstering en verval in aanrichten. Denk als voorbeeld eens aan de unieke culturen die onze eigen aardse ontdekkingsreizigers in het niet zo verre verleden voorgoed hebben vernietigd door hen zonder terughoudendheid bloot te stellen aan onze ‘moderne’ verworvenheden, ze te bestelen van alle waardevolle zaken en ze op te schepen met Westerse ziekten die voor dood en verderf zorgden, voor zover we ze zelf niet de koppen afhakten. Inderdaad wisten wij toen niet wat we vernielden en wilden we niet weten, ondanks dat we de leer der bijbel hoog in het vaandel voerden, dat stelen en moorden eigenlijk niet mocht. Tegenwoordig groeit het besef dat we de paar unieke culturen die eventueel nog ergens op een verlaten plek op aarde leven, met rust moeten laten, maar of we daar ook de wijsheid voor hebben?

Als de eventueel hier aanwezige buitenaardse beschaving snode plannen heeft, dan zal ze in haar nopjes zijn met de onvoorwaardelijke hulp die ze krijgt van de sceptici bij het belachelijk maken van haar aanwezigheid. Ze willen geen bekendheid, ze voeren een geheim plan uit en hoe langer zij ongestoord hun gang kunnen gaan, des te beter. Je kunt redeneren dat wat vanzelf komt ook vanzelf wel weer verdwijnt. Maar ik zou dergelijke aanwijzingen toch wel willen onderzoeken en als je dokter iets dergelijks tegen je zegt en je weer zonder advies en pillen op staat zet met je klacht, dan denk ik dat je het er niet mee eens bent.

Misschien bestaat er inderdaad contact tussen buitenaardsen en enkele hooggeplaatsten, maar dan zal dat beslist op basis van geheimhouding zijn. De kennis en techniek van een eventuele (zeer) vergevorderde buitenaardse beschaving zullen onze menselijke samenlevingen totaal ontwrichten en zullen voor grote chaos zorgen als die binnen korte tijd en zonder voorbereiding worden ingevoerd. Zelfs 60 jaar langzame gewenning is op de tijd waarin de mens op aarde vertoefd heel weinig. Misschien wachten buitenaardse intelligenties af of wij werkelijk over voldoende verantwoording beschikken en de aarde weten te behoeden voor een allesvernietigende ramp, een ramp die we zelf door onze verspil- en gemakszucht hebben opgeroepen, maar ik vrees het ergste.


~ De voortstuwing ~

Een Boeing 747 is onmogelijk de lucht in te krijgen met vier stoommachines en tientallen tonnen steenkool aan boord, maar straalmotoren en kerosine blijken dat wel te kunnen, simpel een kwestie van nieuwe technieken!

“De afstanden in de kosmos zijn te groot om te overbruggen, dus kunnen buitenaardsen hier helemaal niet komen.” Dat is de meest kortzichtige houding die ik mij kan voorstellen. De orthodoxe wetenschappers die dat beweren hebben nog steeds niets geleerd van (door nieuwe inzichten en techniek) achterhaalde beweringen van vroegere vakgenoten. De mens zou nooit kunnen vliegen, alles op aarde was zwaarder dan lucht en zou dus heel logisch naar beneden donderen, klaar uit! Totdat iemand het liftende effect van de vleugel uitvond. Zo zijn er vele voorbeelden. Er zijn echter ook wetenschappers die al een aantal jaren met goed onderbouwde theorieën komen waarmee het heel goed mogelijk is om zeer snel grote afstanden in het heelal af te leggen. Het gaat te ver om daar nu over uit te weiden, maar het zijn wetenschappers van naam en hun studies betreffende dergelijke snelheden zijn onder andere gebaseerd op de snelheid van de zwaartekracht en dat die zelfs vele malen hoger ligt dan de snelheid van het licht. Schone en gratis energie lag volgens Nikola Tesla in ongelimiteerde hoeveelheden voor het oprapen, zowel binnen de aardse atmosfeer als daarbuiten in het heelal en hij was bijna zover om dat toe te passen, maar de man is door de al eerder genoemde kliek olie-, macht- en geldliefhebbers geruïneerd en monddood gemaakt en na zijn dood heeft de Amerikaanse overheid tonnen experimentele machines, documenten en bouwtekeningen in beslag genomen. Al dat materiaal is sinds die tijd voor iedereen ontoegankelijk, behalve voor bepaalde personen van Amerikaanse overheidsorganisaties, zoals natuurlijk defensie en een aantal van de geheime diensten. HAARP in Alaska is naar alle waarschijnlijkheid gebouwd op aanwijzingen uit de nalatenschap van Tesla, maar wel met heel andere bedoelingen!


~ Ontvoeringen ~

In eerste instantie een lachwekkend fenomeen, bij nader inzien eerder huiveringwekkend!

Ja, ik geloof zeer zeker dat een aantal mensen iets zeer schokkends is overkomen en dan heb ik het niet over nachtmerries of een kronkel in de hersenen die de fantasie op hol doet slaan. De fysieke bewijzen, zoals afgebroken zwangerschappen, littekens, blauwe plekken, implantaten en vermiste tijd zijn degelijke aanwijzingen die doen vermoeden dat de slachtoffers de waarheid spreken. Het is een fabeltje dat mensen alleen maar onder hypnose tot dergelijke uitspraken komen. Heel veel ontvoeringsslachtoffers hebben vanaf hun jeugd levendige herinneringen aan zowel het uiterlijk van de wezens als aan hun ongevraagde behandelingen en zeer intieme onderzoeken. De veel gehoorde aantijgingen als zouden de menselijke onderzoekers gebruik maken van suggestieve vraagstelling om hun ‘slachtoffers’ maar vooral te laten passen in hun vooropgezette theorie van buitenaardse ontvoeringen, zijn lasterpraatjes van alweer de gedreven sceptici. De vooraanstaande onderzoekers hebben juist onder elkaar bepaalde tactieken afgesproken waarbij suggestie geheel uitgesloten wordt. Er worden zelfs met opzet een aantal strikvragen gesteld om te kijken of het de fantasie van hun cliënten is. Een aantal details van een ontvoering wordt door de onderzoekers strikt geheim gehouden en toch worden die details regelmatig door vele verschillende slachtoffers genoemd, alweer een aanwijzing dat de herinneringen niet afkomstig zijn uit gelezen boeken of bekeken films.

Is het nu echt zo verwonderlijk dat een eventuele buitenaardse beschaving onderzoek zou doen naar en op de schepselen die zij op een verre planeet aantreffen, in dit geval onze planeet? Denk eens aan de vele pijnlijke en vaak ook nog onnodige onderzoeken die wij als mens op proefdieren doen en wat te denken van regeringen die in het geniep een heel dorp blootstellen aan bijvoorbeeld radioactieve stoffen om te kijken wat de uitwerking is op de mens. (De Amerikaanse regering heeft dat bewust gedaan!) Alweer kunnen we door de (buitenaardse?) ontvoeringen massaal te ontkennen een groot mysterie zijn gang laten gaan. Wie is uiteindelijk verantwoordelijk als blijkt dat we wel degelijk zijn gebruikt als proefkonijn en we dat misschien hadden kunnen stoppen als we eens wat beter uit onze doppen hadden gekeken en de harde feiten en gegevens hadden bestudeerd en ze niet, zoals nu helaas het geval is, met een schouderophalen en smalende lach op aandringen van de sceptici in de allesbrander smijten?


~ Dierverminkingen ~

De felste voorstanders van een betrokkenheid van UFO’s bij het fenomeen, vind je onder de gedupeerde boeren en de politieagenten die de vele raadselachtige verminkingen in de eerste uren van hun ontdekking moesten onderzoeken en op schrift stellen.

Ook zo’n fenomeen waarbij veel mensen niet eens de moeite nemen er iets over te lezen, ze menen het zo wel te weten, hun ‘gezonde verstand’ spreekt hen in dat het gewoon menselijke dierenbeulen zijn, die zo slim zijn dat ze nog nooit gepakt zijn, ze zijn zelfs nog nooit van afstand waargenomen tijdens hun gruwelijke daden. Natuurlijk lopen er overal ter wereld een stelletje gestoorden rond die er plezier aan beleven een dier te kwellen, zelfs tot de dood erop volgt. Maar het aantal dieren dat tengevolge van een geheimzinnige en onverklaarbare verminking om het leven is gekomen loopt in de vele tienduizenden. Alweer zijn de meetbare en wetenschappelijk aan te tonen fysieke sporen en gebruikte technieken bij die categorie aanzienlijk en laten zonneklaar zien dat een menselijke hand bij voorbaat is uitgesloten. Maar omdat de meeste overheden die conclusie te bedreigend vinden, laten zij bij monde van dierenartsen, wetenschappers, ambtenaren en hun zo geliefde gedreven sceptici, rondbazuinen dat het slechts wilde dieren zijn die het vee aanvallen, of een sekte die de duivel zou aanbidden, of zelfs de eigen geheime dienst die voor het nut der samenleving (alleen heeft nog niemand dat nut kunnen verwoorden) een tientallen jaren durend onderzoek uitoefent op vee. Dat een geheime dienst daarvoor, zonder het te vragen en ervoor te betalen, vee van boeren en zelfs van particulieren tot op het bot ontleedt en het karkas open en bloot in de stal of de weide achterlaat, vindt men niet verdacht of onmenselijk. Een sekte zou binnen een paar dagen opvallen en niet al zo’n 30 jaar overal ter wereld dezelfde verminkingen uitvoeren zonder ooit gepakt te worden. Roofdieren verscheuren hun prooi en laten geen wonden achter die bloedeloos zijn en waarbij de randen van de wonden mooi glad en dichtgeschroeid zijn met een techniek die wij op aarde niet kennen, het lijkt op laser, maar dan nog fijner van techniek, waarbij zelfs om de afzonderlijke cellen heen gesneden kan worden en geen verbrande resten achterblijven. Sommige kadavers zijn behoorlijk radioactief besmet en dat komt niet van het eventuele gras dat ze op vervuilde grond hebben gegeten. Dat er vaak voorafgaand aan de verminkingen vreemde objecten in de lucht worden waargenomen en dat veel boeren zelfs dergelijke objecten op de grond in hun weide hebben waargenomen, wordt niet meegenomen bij de verdoezelonderzoeken van de overheid en de sceptici. Verder zijn er meer dan een tiental zeer vreemde aanwijzingen die regelrecht wijzen naar een niet-menselijke hand in het fenomeen en op ufowijzer kun je ze allemaal vinden, maar dan moet je wel de moeite willen nemen de artikelen over de dierverminkingen te lezen.


~ Graancirkels ~

Waarom en door wie wordt er zo vreselijk veel geld uitgegeven om een aanverwant fenomeen (met het meeste wetenschappelijke bewijs) de nek om te draaien?

Of graancirkels echt iets met het UFO-fenomeen te maken hebben is onduidelijk. Er worden echter regelmatig UFO’s waargenomen voorafgaand aan de ontdekking van een authentieke graancirkel. Tevens worden er met grote regelmaat diverse bollen in de velden waarin een cirkel ligt gezien, dus ongeïdentificeerde objecten. Het graancirkelfenomeen is echter een reëel fenomeen, ondanks dat er natuurlijk een aantal grappenmakers (in wezen vernielers en vandalen) actief is. Als je kijkt naar de oprechte en betrouwbare harde wetenschappelijke gegevens dan moet je concluderen dat een aantal cirkels absoluut niet is gemaakt door mensenhanden. Er zijn vele, zeer goed meetbare fysieke afwijkingen in echte cirkels aanwezig, die niet voorkomen in de vaak modderige, rommelige en vertrapte exemplaren van de hoaxers.

Er bestaat een aantal documentaires die worden uitgezonden door het welbekende National Geographic. Als ze bij National Geographic echter een documentaire maken over bijvoorbeeld de hoogste wolkenkrabber, de langste brug of de grootste supertanker, dan sparen ze kosten noch moeite om de juiste wetenschappers die erbij betrokken waren en zijn, een zeer interessant verhaal te laten vertellen. Het zal niet in de hoofden van de programmamakers opkomen om voor hun documentaire een stelletje modelbouwers op te trommelen die aan de hand van wat plastic modelletjes de draak steken met het vernuftig gebouwde grote voorbeeld. Ze zullen nooit en te nimmer toestaan dat in hun weldoordachte overzicht van de toptechniek van vandaag de dag, een stelletje steigerbouwers uit de bouw, de ingenieurs, die dergelijke futuristische wolkenkrabbers, bruggen of schepen hebben uitgedacht, belachelijk maken. Maar zodra het over UFO's of zoals in dit geval over graancirkels gaat, dan schijnt het de normaalste zaak van de wereld te zijn dat je de terzakekundigen weglaat en een stelletje vernielers van andermans bezit (het gewas van de boeren) het woord laat doen. Het wordt opeens geaccepteerd dat de wetenschappers, die er al jaren onderzoek naar doen, belachelijk worden gemaakt en dat hun wetenschappelijke rapporten, die zelfs in wetenschappelijke magazines zijn gepubliceerd, op zeer amateuristische wijze worden afgeschilderd als opstelletjes van lagere schoolkinderen. Programmamakers en journalisten die een opleiding hebben genoten waarbij het stellen van kritische vragen centraal staat, slikken leugenachtige en doorzichtige verklaringen van de gedreven sceptici als zoete koek. En de meeste kijkers houden ook wel van een dikke plak en smullen van het aangebodene, zich helaas niet realiserend dat hen een rad voor ogen wordt gedraaid. Ik vraag mij af, maar ik heb nog geen duidelijk antwoord, wie er het vele geld beschikbaar stelt om het graancirkelfenomeen zo rigoureus af te kraken, ik heb echter wel een idee en de tijd zal leren of het ook werkelijk zo is.


~ Bedankt ~

Lees Eerst, Oordeel dan!

Ik heb vele overtuigende artikelen op mijn website staan, die al menigeen aan het twijfelen hebben gebracht en daaronder zitten ook studenten die op de verschillende universiteiten studeren. Het zijn vooral de jongeren die grote belangstelling tonen voor het onderwerp en dat siert hen. Ik krijg rond de tweeduizend e-mails per jaar en daaronder zitten er zeer veel die afkomstig zijn van bezoekers die per toeval op ufowijzer stuitten en mij, nadat ze een tijdje de artikelen hebben gelezen, laten weten dat zij er nu ook van overtuigd zijn dat er veel meer aan de hand is rondom het UFO-fenomeen dan wat de sceptici rondbazuinen, de media ons voorschotelen en de politiek en de wetenschap erover te zeggen hebben.

Hartelijk bedankt voor het lezen van dit toch wel lange betoog en ik hoop je nog lang als bezoeker op ufowijzer te mogen ontvangen,

Paul Harmans

Akufen 10 augustus 2009 16:25

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jazeker (Bericht 4268186)
:rofl:

Ja sorry hoor... maar dit is er over.

Wat is er nu zo verkeerd aan wat hij zegt?

doubled 10 augustus 2009 17:28

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Akufen (Bericht 4268938)
Wat is er nu zo verkeerd aan wat hij zegt?

"Aan de ene kant is het natuurlijk jammer dat het om een hoax gaat, maar aan de andere kant hebben wij ook reacties binnengekregen van mensen die getuige zijn geweest van soortgelijke objecten en zeggen dat het er exact hetzelfde uitzag; zowel het uiterlijk van de objecten als de bewegingen die zij maakten. Het doet dus verder ook niet af dat deze beelden niet echt zijn, want deze 'animatie' is een fantastische illustratie van wat vele getuigen al hebben zien rondvliegen"

Omdat het gaat om ( in de woorden van de believers) ...denile.
Snap het echt niet goed, maar dat maakt het fascinerend eigelijk.
Waarom blijven mensen zeggen dat ze ufo's hebben gezien, terwijl het eigelijk vb. een vliegtuig is :roll:
Vind de psychologie van dit alles erg interessant.

parcifal 10 augustus 2009 17:50

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele (Bericht 4268409)
“De afstanden in de kosmos zijn te groot om te overbruggen, dus kunnen buitenaardsen hier helemaal niet komen.” Dat is de meest kortzichtige houding die ik mij kan voorstellen. De orthodoxe wetenschappers die dat beweren hebben nog steeds niets geleerd van (door nieuwe inzichten en techniek) achterhaalde beweringen van vroegere vakgenoten. De mens zou nooit kunnen vliegen, alles op aarde was zwaarder dan lucht en zou dus heel logisch naar beneden donderen, klaar uit! Totdat iemand het liftende effect van de vleugel uitvond. Zo zijn er vele voorbeelden. Er zijn echter ook wetenschappers die al een aantal jaren met goed onderbouwde theorieën komen waarmee het heel goed mogelijk is om zeer snel grote afstanden in het heelal af te leggen. Het gaat te ver om daar nu over uit te weiden, maar het zijn wetenschappers van naam en hun studies betreffende dergelijke snelheden zijn onder andere gebaseerd op de snelheid van de zwaartekracht en dat die zelfs vele malen hoger ligt dan de snelheid van het licht. Schone en gratis energie lag volgens Nikola Tesla in ongelimiteerde hoeveelheden voor het oprapen, zowel binnen de aardse atmosfeer als daarbuiten in het heelal en hij was bijna zover om dat toe te passen, maar de man is door de al eerder genoemde kliek olie-, macht- en geldliefhebbers geruïneerd en monddood gemaakt en na zijn dood heeft de Amerikaanse overheid tonnen experimentele machines, documenten en bouwtekeningen in beslag genomen. Al dat materiaal is sinds die tijd voor iedereen ontoegankelijk, behalve voor bepaalde personen van Amerikaanse overheidsorganisaties, zoals natuurlijk defensie en een aantal van de geheime diensten. HAARP in Alaska is naar alle waarschijnlijkheid gebouwd op aanwijzingen uit de nalatenschap van Tesla, maar wel met heel andere bedoelingen!


Dat is toch zeer grappig gewoon?

Hoe een ufologist, die Paul Harmans dus, als totaal believer door de mand kan vallen. Hij ziet vast niet het conspiracy denken in zijn eigen schrijfsels. :|

We zullen het er maar op houden dat een bepaalde mate van naiviteit en 'luchtigheid' toch wel een vereiste is om dergelijke dingen te schrijven. :-D

Micele 10 augustus 2009 18:21

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 4269064)
Dat is toch zeer grappig gewoon?
Hoe een ufologist, die Paul Harmans dus, als totaal believer door de mand kan vallen. Hij ziet vast niet het conspiracy denken in zijn eigen schrijfsels. :|

We zullen het er maar op houden dat een bepaalde mate van naiviteit en 'luchtigheid' toch wel een vereiste is om dergelijke dingen te schrijven. :-D

Idd, hij laat niets onbenut, bij het lezen van dat tekstgedeelte fronste ik ook met mijn wenkbrauwen.

Maar die Paul Harmans geeft het in feite toe:
Citaat:

... maar neem mij niet kwalijk dat ik tenminste heb getracht en bezig blijf, dergelijke oplichters te ontmaskeren!! (Ik zei toch dat ik een grote bek had! )
Hij zal zijn eigen overschattingen en fouten wslk ook snel toegeven, is mijn indruk.

Daarom schreef ik ook:
Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele
maar toch kan ik na een tiental blz gelezen te hebben me hier bijna volledig in terugvinden.

Ik ben eerder een voorzichtige believer.
(ik heb liever minder feiten-facten, maar dan betere "kwaliteit")

Als ik tijd heb zal ik proberen alles te lezen van zijn website, want op een stukje tekst kan ik niet oordelen, en op dingen waar ik nog geen verstand van heb, zeker niet.

Derk de Tweede 10 augustus 2009 19:57

Ring Saturnus, net vers van de pers. 8-)


Micele 10 augustus 2009 20:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Derk de Tweede (Bericht 4269264)
Ring Saturnus, net vers van de pers. 8-)


En ?

Derk de Tweede 10 augustus 2009 20:20

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele (Bericht 4269284)
En ?

Zit een ruimteschip van Aliens in vast.
Ze roepen ons voor hulp. 8-)

Micele 10 augustus 2009 20:39

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Derk de Tweede (Bericht 4269298)
Zit een ruimteschip van Aliens in vast.
Ze roepen ons voor hulp. 8-)

Die planeet Saturnus en zijn maantjes is totaal oninteressant voor eventuele Aliens, wist ge dat niet ? 8-)
Of zou de navigator zich verrekend hebben ? :lol:

Starkad 10 augustus 2009 20:56

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele (Bericht 4269338)
Die planeet Saturnus en zijn maantjes is totaal oninteressant voor eventuele Aliens, wist ge dat niet ? 8-)
Of zou de navigator zich verrekend hebben ? :lol:


Johnny Blaze 10 augustus 2009 21:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Starkad (Bericht 4269364)


Akufen 10 augustus 2009 21:53

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door doubled (Bericht 4269026)
"Aan de ene kant is het natuurlijk jammer dat het om een hoax gaat, maar aan de andere kant hebben wij ook reacties binnengekregen van mensen die getuige zijn geweest van soortgelijke objecten en zeggen dat het er exact hetzelfde uitzag; zowel het uiterlijk van de objecten als de bewegingen die zij maakten. Het doet dus verder ook niet af dat deze beelden niet echt zijn, want deze 'animatie' is een fantastische illustratie van wat vele getuigen al hebben zien rondvliegen"

Omdat het gaat om ( in de woorden van de believers) ...denile.
Snap het echt niet goed, maar dat maakt het fascinerend eigelijk.
Waarom blijven mensen zeggen dat ze ufo's hebben gezien, terwijl het eigelijk vb. een vliegtuig is :roll:
Vind de psychologie van dit alles erg interessant.

Ik zie niet goed hoe dat ontkenning is, hij geeft toe dat het computer generated is maar voegt er gewoon aan toe dat er eveneens mensen zijn die soortgelijke objecten ooit al hebben gezien. Wat trouwens niet moeilijk is, het zijn maar bollen..

Johnny Blaze 10 augustus 2009 22:16

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele (Bericht 4269284)
En ?

Daphnis?

manta 10 augustus 2009 22:23

Draadje gaat veel te vlot ...
Is er nu al iemand zwart op wit komen bewijzen dat ze NIET bestaan ???:?
Neen ??? Nu ja , vroeger was de aarde ook zogezegd plat hé ... :-)

Sodomis 11 augustus 2009 00:54

Citaat:

As Saturn approaches its August 2009 equinox, a shadow is cast by a narrow, vertically extended feature in the F ring.

Scientists are working to understand the origin of structures such as this one, but they think this image may show the shadow of an object on an inclined orbit which has punched through the F ring and dragged material along in its path.

The second (bottom) version of the image has been brightened to enhance the visibility of the ring and shadow. Background stars appear elongated in the image because of the camera's exposure time.

This image and others like it (see PIA11663) are only possible around the time of Saturn's equinox which occurs every half-Saturn-year (equivalent to about 15 Earth years). The illumination geometry that accompanies equinox lowers the sun's angle to the ring plane and causes out-of-plane structures to cast long shadows across the rings. Cassini's cameras have spotted not only the predictable shadows of some of Saturn's moons (see PIA11657), but also the shadows of newly revealed vertical structures in the rings themselves (see PIA11654).

This view looks toward the unilluminated side of the rings from about 27 degrees above the ring plane.

The image was taken in visible light with the Cassini spacecraft narrow-angle camera on June 11, 2009. The view was acquired at a distance of approximately 866,000 kilometers (538,000 miles) from Saturn and at a Sun-Saturn-spacecraft, or phase, angle of 30 degrees. Image scale is 5 kilometers (3 miles) per pixel.

The Cassini-Huygens mission is a cooperative project of NASA, the European Space Agency and the Italian Space Agency. The Jet Propulsion Laboratory, a division of the California Institute of Technology in Pasadena, manages the mission for NASA's Science Mission Directorate, Washington, D.C. The Cassini orbiter and its two onboard cameras were designed, developed and assembled at JPL. The imaging operations center is based at the Space Science Institute in Boulder, Colo.

For more information about the Cassini-Huygens mission visit http://saturn.jpl.nasa.gov . The Cassini imaging team homepage is at http://ciclops.org .

Credit: NASA/JPL/Space Science Institute

› Full resolution tiff (1.29 MB)
http://www.nasa.gov/mission_pages/ca.../pia11662.html

Johnny Blaze 11 augustus 2009 01:21

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 4262581)
Stel uzelf eens de vraag hoeveel energie het kost om een ruimteschip van 10 kton te versnellen tot 99,9999% van de lichtsnelheid, dat is zowat de snelheid die nodig is om naar andere sterrenstelsels te reizen als ge er geen generaties over wil doen.

Sorry als de post wa raar of kort is, ma ik ben aant typen op mn telefoon en das nie zo handig :). Mijn grootste probleem met de fixatie die we hebben met de lichtsnelheid is zwaartekracht en ons zonnestelsel. Ff logisch denken, beetje visualiseren en vooral gezond verstand gebruiken. Als zwaartekracht zich met de lichtsnelheid voortbeweegt, dan moet de vertraging die ge krijgt uiteindelijk, beginnend van buitenaf alle planeten eliptisch uit hun baan smijten.

Volgt ge mn gedachtenkronkel?

Micele 11 augustus 2009 10:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door manta (Bericht 4269522)
Draadje gaat veel te vlot ...
Is er nu al iemand zwart op wit komen bewijzen dat ze NIET bestaan ???:?
Neen ??? Nu ja , vroeger was de aarde ook zogezegd plat hé ... :-)

Idd, maar ik wil toch hopen dat het nu ook geen eeuwen gaat duren eer die non-believers van "ronde aarde" en "aarde draait rond de zon" volledig verdwenen zijn.

Hier nog een restant: http://de.wikipedia.org/wiki/Flat_Earth_Society

Toch raar dat er toen (vooral 19e eeuw) -en mss nu nog- altijd mensen geweest zijn die twijfelen aan wat dat ze (zelfs duidelijk) kunnen waarnemen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Platte_Aarde

parcifal 11 augustus 2009 12:35

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Akufen (Bericht 4269466)
Ik zie niet goed hoe dat ontkenning is, hij geeft toe dat het computer generated is maar voegt er gewoon aan toe dat er eveneens mensen zijn die soortgelijke objecten ooit al hebben gezien. Wat trouwens niet moeilijk is, het zijn maar bollen..

Het is geen ontkenning, het is recuperatie.
Of : Hoe men na een landing plat op de bek toch probeert de situatie te redden door te verwijzen naar gracieuze acrobatentruukjes van anderen die wel gelukt zijn. :-D

parcifal 11 augustus 2009 12:43

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Johnny Blaze (Bericht 4269776)
Sorry als de post wa raar of kort is, ma ik ben aant typen op mn telefoon en das nie zo handig :). Mijn grootste probleem met de fixatie die we hebben met de lichtsnelheid is zwaartekracht en ons zonnestelsel. Ff logisch denken, beetje visualiseren en vooral gezond verstand gebruiken. Als zwaartekracht zich met de lichtsnelheid voortbeweegt, dan moet de vertraging die ge krijgt uiteindelijk, beginnend van buitenaf alle planeten eliptisch uit hun baan smijten.

Volgt ge mn gedachtenkronkel?

Heu nee, ik volg niet echt.
Zwaartekracht beweegt zich idd voort met de lichtsnelheid via de zogenaamde gravitational waves, waarvan de 'amplitude' uitdooft tijdens hun looptijd.

Maar ik zie niet goed hoe jij aan die vertraging komt (wat vertraagt en onder invloed waarvan?) en hoe dit de planeetbanen (in ons zonnestelsel neem ik aan) significant zou kunnen verstoren.

doubled 11 augustus 2009 12:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele (Bericht 4269969)
Idd, maar ik wil toch hopen dat het nu ook geen eeuwen gaat duren eer die non-believers van "ronde aarde" en "aarde draait rond de zon" volledig verdwenen zijn.

Hier nog een restant: http://de.wikipedia.org/wiki/Flat_Earth_Society

Toch raar dat er toen (vooral 19e eeuw) -en mss nu nog- altijd mensen geweest zijn die twijfelen aan wat dat ze (zelfs duidelijk) kunnen waarnemen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Platte_Aarde



Durf het bijna niet vragen ...maar volgens jou is de aarde nog plat?
Of heb ik het verkeerd gelezen.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 17:04.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be