Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Partijdiscussies (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=121)
-   -   Een nieuwe politiek nodig... (https://forum.politics.be/showthread.php?t=41616)

Chrisis 3 oktober 2005 23:09

Een nieuwe politiek nodig...
 
Als ik hier zo eens rondneus in het forum zie ik vooral ontevredenheid en frustraties, het druipt mijn scherm gewoon af! Het gaat natuurlijk niet echt schitterend in ons landje, kijk maar naar de recente PS-schandalen, de aangekondigde stakingen, het welles-nietes-Turkije spelletje in Europa, groeiend moslimfundalentalisme maar ook groeiende rassenhaat....

Als we nu eens de koppen bij elkaar staken en een beetje constructiever werden zonder te lopen kankeren over hoe alles maar verkeerd gaat. Want het zelfbeklag van velen onder jullie ('t zijn altijd de anderen geweest) is soms wel leuke lectuur, maar het leidt uiteindelijk tot niets.

Stel dat er iemand op de proppen kwam met de vraag om eens een politiek programma bijeen te puzzelen zonder dat er al sprake is van een nieuwe politieke partij. We zouden het een nieuwe politieke beweging kunnen noemen. Ikzelf bijvoorbeeld loop al jaren rond met de idee om het politieke establishment eens wakker te schudden met wat er echt leeft bij de modale Belg, en eindelijk heb ik de moed gevonden om daar ook andere mensen over aan te spreken.

Ik beweer niet dat er geen bekwame politici in België rondlopen (Quickie de Kafkabestrijder is er bv zo eentje, maar evenzeer Elio Propellerstrik, zelfs Jean-Marie Tatami), of dat ik bekwamer zou wezen, maar meestal zijn deze mensen in een strikt keurslijf geperst door hun partijdiscipline. Waar zijn die verkozenen die eens een vernieuwend standpunt durven aan te brengen, een aantal (schijn)heilige huisjes willen omver stampen, hun nek uit de grijze halfrondmassa durven te steken?

Kijk, voor zo ver ik het ervaar, hebben we een veiligheidsprobleem, een werkgelegenheidsprobleem, een probleem met de toekomstige financiering van de pensioenen, een tekort aan respect voor de allerzwaksten uit onze maatschappij, een tekort aan opvangplaatsen voor gehandicapten, een teveel aan files, een probleem met onze concurrentiepositie tov het buitenland,... En zo kan ik wel even door gaan...

Maar om niet te vervallen in het gezeur dat ik anderen verwijt, wil ik het gewoon bij deze voorgaande, korte doch niet-beperkende opsomming houden. Wat mij meer interesseert is de zoektocht naar een pak mensen die onderstaande standpunten misschien niet zo gek vinden en daar wel eens verder over willen debatteren, en eventueel zelfs zouden verder durven gaan, ver genoeg om een nieuwe politieke denktank op te richten. Desgevallend kan u mij e-mailen chrisdobbelaere@hotmail.com . Niet alleen om goedkeurend te knikkebollen, maar ook om mij terecht te wijzen. Let wel, aan rascistisch gewauwel heb ik geen boodschap, ieder menselijk wezen is evenwaardig voor mij, en van het tegendeel kan u mij niet overtuigen.

Oh ja, verontschuldig mij de wanorde, ik typ maar wat er al jarenlang in mijn hoofd rondloopt, wars van enige chronologische of thematische ordening.


1. Afschaffen van de subsidiëring van om het even welke geloofsovertuiging. Iedereen mag van mijn part geloven wat hij wil, maar de andere hoeft daar niet voor te betalen. Kerken zijn natuurlijk wel in stand te houden als cultureel erfgoed, echter pastoor Rik, dominee Joost of imam Mehmet moeten maar een ander inkomen zoeken... of een job zoals elkeen.

2. Depenalisatie van elke vorm van drugs(mis)gebruik. Wat voor zin heeft het om mensen die eigenlijk een ziektebeeld vertonen in de gevangenis te stoppen. De handel en invoer moet vanzelfsprekend verboden worden en hard aangepakt, maar ipv de inbeslaggenomen waar te vernietigen, geef deze gratis aan verslaafden. Geloof mij, en het klinkt en is cru, maar binnen de 10 jaar (en een pak overdosisseslater) is het probleem de wereld uit. Als de grote vissen er geen geld meer mee kunnen verdienen omdat de geregistreerde junk zijn shot gratis bij de apotheek kan afhalen, zal de invoer en de teelt snel opdrogen... Cannabis? Kweken onder overheidstoezicht. De overlast zal op deze wijze ook wegdeemsteren.

3. Abortus. Iedere vrouw is baas in eigen buik. En ik bedoel daarmee: discussie gesloten, punt uit. Bemoei u met uw eigen zaken.

4. Kindergeld. Ieder kind heeft recht op dezelfde kansen. Ieder kind heeft ook recht op hetzelfde bedrag. Maar dan niet via een kinderbijslag, echter wel via een verrekening in het fiscaal voordeel. Wie niet werkt en geen belastingen betaalt kan zich eigenlijk geen kinderen permiteren.

5. Jongeren tussen 18 en 25 zijn geen kinderen meer. Confronteer ze dan ook met hun eigen verantwoordelijkheden. Geef iedere jongere een 'jongerenuitkering' van bv 400 Euro. Ga je werken, studeer je op het unief, beslis je een jaar ontwikkelingshulp te gaan doen, of gewoon eens een jaartje de wereld rond te reizen, allemaal goed... doe ermee wat je zelf wil. Maar besef wel: de dag dat je 25 wordt is het gedaan! Zodoende maken we komaf met aanvragen voor studietoelagen, geen verlenging van de kinderbijslag omwille van studies geneeskunde, geen wachtgeld, geen jongeren meer bij het OCMW, geen onnodig papierwerk meer voor die gasten. Het teveel aan personeel op de diensten die zich daarmee tot nu bezighielden kunnen zonder probleem in de andere onderbemande administraties worden tewerkgesteld (denk maar aan justitie, VDAB, RVA, sociale begeleiding,...)

6. België is en blijft een constitutionele monarchie. Niet alleen uit economisch oogpunt (een zoveel-jaarlijkse presidentsverkiezing kost ook een smak geld) maar ook omwille van het samenhorigheidsgevoel van de Belgen. Het koningshuis geeft ons land, naast de folklore, ook veel stabiliteit. Ik ben ervan overtuigd dat we zonder von Saksen-Coburgh reeds lang een Vlamingo-Walokije waren... gesplitst maw. en het is nergens voor nodig, zelfs ietwat ondankbaar. Vraag maar aan de Vlamingen die honderd jaar geleden hun patatten verdienden in de Waalse metallurgie of steenkoolmijnen.

7. Stop met het subsidiëren van 'cultuur' op nationaal of gemeenschapsniveau. Laat dit eens over aan de gemeentebesturen, zij staan het dichtst bij hun inwoners. En eigenlijk hoort cultuur niet verder te gaan dan een gemeentelijke biblio- en mediatheek.

8. Meer sport op school. Minstens één uurtje per dag moet kunnen, is zelfs noodzakelijk willen we binnen 20 jaar niet allemaal een 'Amerikaans' figuur hebben.

9. Gelijk en kostenloos onderwijs. Basisonderwijs moet gratis. En ieder net moet dezelfde middelen krijgen toebedeeld ifv het aantal leerlingen. Mooi citaat, ooit gezien in Frankrijk : "Si l'enseignement coûte trop cher... essayons sans!"

10. Pensioenen. Als je niks meer moet doen, volstaat voor iedereen hetzelfde pensioen! (hihi, 't rijmt) Ik begrijp niet vanwaar die ingewikkelde berekeningswijze van de pensioenen komt. Als je stopt na een (effectief actieve) loopbaan van 35 jaar heb je recht op je pensioen, en dat is voor iedereen gelijk. Bv. 1000 Euro per maand, rechter zelfstandige, arbeider, ambtenaar,... maakt niet uit. Stop dat gezeik over 'een bepaalde te handhaven levensstandaard', Als je veel hebt verdiend, kon je ook veel opzij hebben gelegd. de rest noemt men solidariteit. Effectief actief betekent: het aantal gewerkte dagen gedeeld door 210, gelijkgestelde dagen tellen niet mee.

11. Steun aan de bedrijven. We staan gekend als een ondernemend volkje. Maar ik ken veel kleine zelfstandigen die doodgraag iemand in dienst zouden nemen, maar het niet kunnen omwille van de para-fiscale druk. Geef iedere zelfstandige of onderneming, hoe groot of hoe klein ook, het recht om een eerste werknemer volledig legaal in te schrijven zonder enige vorm werkgeversbijdrage voor RSZ en neem als staat de arbeidsongevallenverzekering voor je rekening voor die eerste. Jawel Guy, ik heb net 200.000 jobs gevonden!!! De vakbonden zullen het echter niet graag horen :-( Geen inspraak namelijk...

12. Zorgbehoevenden. Het woord zegt het zelf, deze mensen behoeven zorg. Waarom staan er dan nog 6000 en een kluts op de wachtlijst? Een regelrechte schande voor een land dat straks meer parlementaire weddentrekkers heeft dan zorgbehoevenden... Shame on you!!!

13. Migranten. Wie hier is, mag hier blijven... maar niet zonder enige vorm van engagement. Nederlands leren (of Frans in Wallonië) binnen het jaar na aankomst. Na één jaar is het probleem opgelost want er mag niemand (behalve échte asielzoekers) meer bij. Een verbod om de moedertaal te hanteren op school of werk. Gezinshereniging, jazeker, maar dan wel in het land van herkomst. Huwen met een buitenlander(se) kan, maar de eerste 10 jaar geen enkel recht op werkloosheid of OCMW. scheiden binnen de 5 jaar, terug naar huis! Invullen van knelpuntberoepen kan, maar enkel met tijdelijke contracten of via detachering.

14. Invoer van de TOBIN-taks. Op iedere girale transactie wordt een belasting geheven van 0.05 procent. De beurstransacties zullen misschien spectaculair dalen, maar voor de rest zal niemand daar last van hebben. Cash betalingen van meer dan 5000 Euro zijn verboden.

15. Uitbreiding van het systeem van dienstencheques. Ook naar kinderopvang, klein tuinwerk, schoonmaak van burelen of winkels, wassen van auto's,...

16. BTW. In principe geen slecht stelsel, maar er zitten een paar scherpe kantjes aan die er dringend af moeten. Zijn verwarming, electriciteit, wc-papier, tandpasta, zeep, waspoeder, voeding, krant, enz. geen basisrechten in een moderne welvaartsstaat? Waarom ze dan belasten? Daarentegen mag een Porsche Cayenne, een Touareg, een bak-met-wielen 5 of 7 reeks, een gouden set oorringen, een jacht, en vele ander luxeprodukten een schepje meer kosten (denk maar aan de 33 procent van een 20 jaar geleden)

17. Scheiden. Eén mama, één papa, en aangezien iedereen evenwaardig is (ik zei niet "gelijk") behoort ieder kind iedere ouder in gelijke mate te zien. Maw, co-ouderschap is de regel bij scheiden, zowel qua verblijf, kosten als gezag. Tenzij er natuurlijk in het belang van het kind kan aangetoond worden dat dit niet opportuun blijkt.

18. Meer blauw op straat. Maar dan wel om de aloude slogan "De politie... uw vriend" te eren. Boetes naar inkomen, meer verkeersregeling om de intrastedelijke knopen te ontwarren. Maar hier ben ik vooringenomen en wens ik niet verder in te gaan. Wie doet beter?

19. Criminaliteit. Een straf is een straf, niet een derde ervan! Doodstraf: resoluut neen, dit recht heeft niemand, wie zou trouwens de beul moeten zijn? Echter wie hier is als gast en de regels niet respecteert kan maar beter opkrassen. Sorry dat ik klink als het VB, maar laat ons een kat een kat noemen... Een buitenlander, EU-onderdaan of niet, die een crimineel feit aan zijn fiets hangen heeft kan maar beter voor de keuze gesteld worden: ofwel nooit meer een voet op Belgisch grondgebied, ofwel levenslang. Gastarbeiders ja, gastcriminelen nee! En we spreken niet over een verkeersdelict hé. Hoewel ik mezelf mateloos erger aan die 20-jarige kerels die denken dat de straat van hun eigendom is...

20. Internationaal. Noodhulp is soms nodig en onontbeerlijk. 0,7 procent van ons BBP is niet overdreven. Maar niet zonder voorwaarden. Landen die laks zijn op gebied van elementaire rechten (bv clitoridectomie, godsdienstvrijheid, doodstraf, steniging,....) verdienen geen rechtstreekse steun, echter een schop tegen hun reet.


Er zijn er nog 21., 22., 23., en ga zo maar door, vandaar de idee om een nieuwe politieke denktank op te richten, met als enige doel onze verkozenen eens wakker te schudden. En als dat niet lukt het misschien zelf te doen.

Wie wil met mij meedenken? Gerecht, werklozen en activering, verzuring, import, VSA, Eu, mobiliteit,... nog veel over te vertellen! Waar zit het gezond verstand van Vlaanderen (België)?

Chrisis

chrisdobbelaere@hotmail.com

Chrisis 3 oktober 2005 23:13

nog vergeten...

Een bijeenkomst IRL in debuurt van Brussel lijkt me aangewezen, als er tenminste genoeg liefhebbers zijn ;-)

daiwa 3 oktober 2005 23:39

Punt 14 is nefast voor de werkgelegenheid.

Chrisis 3 oktober 2005 23:42

hoezo? want ik st echt wel open voor een open debat daarover...

Hans1 3 oktober 2005 23:44

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Chrisis
Als ik hier zo eens rondneus in het forum zie ik vooral ontevredenheid en frustraties, het druipt mijn scherm gewoon af! Het gaat natuurlijk niet echt schitterend in ons landje, kijk maar naar de recente PS-schandalen, de aangekondigde stakingen, het welles-nietes-Turkije spelletje in Europa, groeiend moslimfundalentalisme maar ook groeiende rassenhaat....

Als we nu eens de koppen bij elkaar staken en een beetje constructiever werden zonder te lopen kankeren over hoe alles maar verkeerd gaat. Want het zelfbeklag van velen onder jullie ('t zijn altijd de anderen geweest) is soms wel leuke lectuur, maar het leidt uiteindelijk tot niets.

Stel dat er iemand op de proppen kwam met de vraag om eens een politiek programma bijeen te puzzelen zonder dat er al sprake is van een nieuwe politieke partij. We zouden het een nieuwe politieke beweging kunnen noemen. Ikzelf bijvoorbeeld loop al jaren rond met de idee om het politieke establishment eens wakker te schudden met wat er echt leeft bij de modale Belg, en eindelijk heb ik de moed gevonden om daar ook andere mensen over aan te spreken.

Ik beweer niet dat er geen bekwame politici in België rondlopen (Quickie de Kafkabestrijder is er bv zo eentje, maar evenzeer Elio Propellerstrik, zelfs Jean-Marie Tatami), of dat ik bekwamer zou wezen, maar meestal zijn deze mensen in een strikt keurslijf geperst door hun partijdiscipline. Waar zijn die verkozenen die eens een vernieuwend standpunt durven aan te brengen, een aantal (schijn)heilige huisjes willen omver stampen, hun nek uit de grijze halfrondmassa durven te steken?

Kijk, voor zo ver ik het ervaar, hebben we een veiligheidsprobleem, een werkgelegenheidsprobleem, een probleem met de toekomstige financiering van de pensioenen, een tekort aan respect voor de allerzwaksten uit onze maatschappij, een tekort aan opvangplaatsen voor gehandicapten, een teveel aan files, een probleem met onze concurrentiepositie tov het buitenland,... En zo kan ik wel even door gaan...

Maar om niet te vervallen in het gezeur dat ik anderen verwijt, wil ik het gewoon bij deze voorgaande, korte doch niet-beperkende opsomming houden. Wat mij meer interesseert is de zoektocht naar een pak mensen die onderstaande standpunten misschien niet zo gek vinden en daar wel eens verder over willen debatteren, en eventueel zelfs zouden verder durven gaan, ver genoeg om een nieuwe politieke denktank op te richten. Desgevallend kan u mij e-mailen chrisdobbelaere(at)hotmail.com . Niet alleen om goedkeurend te knikkebollen, maar ook om mij terecht te wijzen. Let wel, aan rascistisch gewauwel heb ik geen boodschap, ieder menselijk wezen is evenwaardig voor mij, en van het tegendeel kan u mij niet overtuigen.

Oh ja, verontschuldig mij de wanorde, ik typ maar wat er al jarenlang in mijn hoofd rondloopt, wars van enige chronologische of thematische ordening.


1. Afschaffen van de subsidiëring van om het even welke geloofsovertuiging. Iedereen mag van mijn part geloven wat hij wil, maar de andere hoeft daar niet voor te betalen. Kerken zijn natuurlijk wel in stand te houden als cultureel erfgoed, echter pastoor Rik, dominee Joost of imam Mehmet moeten maar een ander inkomen zoeken... of een job zoals elkeen.

2. Depenalisatie van elke vorm van drugs(mis)gebruik. Wat voor zin heeft het om mensen die eigenlijk een ziektebeeld vertonen in de gevangenis te stoppen. De handel en invoer moet vanzelfsprekend verboden worden en hard aangepakt, maar ipv de inbeslaggenomen waar te vernietigen, geef deze gratis aan verslaafden. Geloof mij, en het klinkt en is cru, maar binnen de 10 jaar (en een pak overdosisseslater) is het probleem de wereld uit. Als de grote vissen er geen geld meer mee kunnen verdienen omdat de geregistreerde junk zijn shot gratis bij de apotheek kan afhalen, zal de invoer en de teelt snel opdrogen... Cannabis? Kweken onder overheidstoezicht. De overlast zal op deze wijze ook wegdeemsteren.

3. Abortus. Iedere vrouw is baas in eigen buik. En ik bedoel daarmee: discussie gesloten, punt uit. Bemoei u met uw eigen zaken.

4. Kindergeld. Ieder kind heeft recht op dezelfde kansen. Ieder kind heeft ook recht op hetzelfde bedrag. Maar dan niet via een kinderbijslag, echter wel via een verrekening in het fiscaal voordeel. Wie niet werkt en geen belastingen betaalt kan zich eigenlijk geen kinderen permiteren.

5. Jongeren tussen 18 en 25 zijn geen kinderen meer. Confronteer ze dan ook met hun eigen verantwoordelijkheden. Geef iedere jongere een 'jongerenuitkering' van bv 400 Euro. Ga je werken, studeer je op het unief, beslis je een jaar ontwikkelingshulp te gaan doen, of gewoon eens een jaartje de wereld rond te reizen, allemaal goed... doe ermee wat je zelf wil. Maar besef wel: de dag dat je 25 wordt is het gedaan! Zodoende maken we komaf met aanvragen voor studietoelagen, geen verlenging van de kinderbijslag omwille van studies geneeskunde, geen wachtgeld, geen jongeren meer bij het OCMW, geen onnodig papierwerk meer voor die gasten. Het teveel aan personeel op de diensten die zich daarmee tot nu bezighielden kunnen zonder probleem in de andere onderbemande administraties worden tewerkgesteld (denk maar aan justitie, VDAB, RVA, sociale begeleiding,...)

6. België is en blijft een constitutionele monarchie. Niet alleen uit economisch oogpunt (een zoveel-jaarlijkse presidentsverkiezing kost ook een smak geld) maar ook omwille van het samenhorigheidsgevoel van de Belgen. Het koningshuis geeft ons land, naast de folklore, ook veel stabiliteit. Ik ben ervan overtuigd dat we zonder von Saksen-Coburgh reeds lang een Vlamingo-Walokije waren... gesplitst maw. en het is nergens voor nodig, zelfs ietwat ondankbaar. Vraag maar aan de Vlamingen die honderd jaar geleden hun patatten verdienden in de Waalse metallurgie of steenkoolmijnen.

7. Stop met het subsidiëren van 'cultuur' op nationaal of gemeenschapsniveau. Laat dit eens over aan de gemeentebesturen, zij staan het dichtst bij hun inwoners. En eigenlijk hoort cultuur niet verder te gaan dan een gemeentelijke biblio- en mediatheek.

8. Meer sport op school. Minstens één uurtje per dag moet kunnen, is zelfs noodzakelijk willen we binnen 20 jaar niet allemaal een 'Amerikaans' figuur hebben.

9. Gelijk en kostenloos onderwijs. Basisonderwijs moet gratis. En ieder net moet dezelfde middelen krijgen toebedeeld ifv het aantal leerlingen. Mooi citaat, ooit gezien in Frankrijk : "Si l'enseignement coûte trop cher... essayons sans!"

10. Pensioenen. Als je niks meer moet doen, volstaat voor iedereen hetzelfde pensioen! (hihi, 't rijmt) Ik begrijp niet vanwaar die ingewikkelde berekeningswijze van de pensioenen komt. Als je stopt na een (effectief actieve) loopbaan van 35 jaar heb je recht op je pensioen, en dat is voor iedereen gelijk. Bv. 1000 Euro per maand, rechter zelfstandige, arbeider, ambtenaar,... maakt niet uit. Stop dat gezeik over 'een bepaalde te handhaven levensstandaard', Als je veel hebt verdiend, kon je ook veel opzij hebben gelegd. de rest noemt men solidariteit. Effectief actief betekent: het aantal gewerkte dagen gedeeld door 210, gelijkgestelde dagen tellen niet mee.

11. Steun aan de bedrijven. We staan gekend als een ondernemend volkje. Maar ik ken veel kleine zelfstandigen die doodgraag iemand in dienst zouden nemen, maar het niet kunnen omwille van de para-fiscale druk. Geef iedere zelfstandige of onderneming, hoe groot of hoe klein ook, het recht om een eerste werknemer volledig legaal in te schrijven zonder enige vorm werkgeversbijdrage voor RSZ en neem als staat de arbeidsongevallenverzekering voor je rekening voor die eerste. Jawel Guy, ik heb net 200.000 jobs gevonden!!! De vakbonden zullen het echter niet graag horen :-( Geen inspraak namelijk...

12. Zorgbehoevenden. Het woord zegt het zelf, deze mensen behoeven zorg. Waarom staan er dan nog 6000 en een kluts op de wachtlijst? Een regelrechte schande voor een land dat straks meer parlementaire weddentrekkers heeft dan zorgbehoevenden... Shame on you!!!

13. Migranten. Wie hier is, mag hier blijven... maar niet zonder enige vorm van engagement. Nederlands leren (of Frans in Wallonië) binnen het jaar na aankomst. Na één jaar is het probleem opgelost want er mag niemand (behalve échte asielzoekers) meer bij. Een verbod om de moedertaal te hanteren op school of werk. Gezinshereniging, jazeker, maar dan wel in het land van herkomst. Huwen met een buitenlander(se) kan, maar de eerste 10 jaar geen enkel recht op werkloosheid of OCMW. scheiden binnen de 5 jaar, terug naar huis! Invullen van knelpuntberoepen kan, maar enkel met tijdelijke contracten of via detachering.

14. Invoer van de TOBIN-taks. Op iedere girale transactie wordt een belasting geheven van 0.05 procent. De beurstransacties zullen misschien spectaculair dalen, maar voor de rest zal niemand daar last van hebben. Cash betalingen van meer dan 5000 Euro zijn verboden.

15. Uitbreiding van het systeem van dienstencheques. Ook naar kinderopvang, klein tuinwerk, schoonmaak van burelen of winkels, wassen van auto's,...

16. BTW. In principe geen slecht stelsel, maar er zitten een paar scherpe kantjes aan die er dringend af moeten. Zijn verwarming, electriciteit, wc-papier, tandpasta, zeep, waspoeder, voeding, krant, enz. geen basisrechten in een moderne welvaartsstaat? Waarom ze dan belasten? Daarentegen mag een Porsche Cayenne, een Touareg, een bak-met-wielen 5 of 7 reeks, een gouden set oorringen, een jacht, en vele ander luxeprodukten een schepje meer kosten (denk maar aan de 33 procent van een 20 jaar geleden)

17. Scheiden. Eén mama, één papa, en aangezien iedereen evenwaardig is (ik zei niet "gelijk") behoort ieder kind iedere ouder in gelijke mate te zien. Maw, co-ouderschap is de regel bij scheiden, zowel qua verblijf, kosten als gezag. Tenzij er natuurlijk in het belang van het kind kan aangetoond worden dat dit niet opportuun blijkt.

18. Meer blauw op straat. Maar dan wel om de aloude slogan "De politie... uw vriend" te eren. Boetes naar inkomen, meer verkeersregeling om de intrastedelijke knopen te ontwarren. Maar hier ben ik vooringenomen en wens ik niet verder in te gaan. Wie doet beter?

19. Criminaliteit. Een straf is een straf, niet een derde ervan! Doodstraf: resoluut neen, dit recht heeft niemand, wie zou trouwens de beul moeten zijn? Echter wie hier is als gast en de regels niet respecteert kan maar beter opkrassen. Sorry dat ik klink als het VB, maar laat ons een kat een kat noemen... Een buitenlander, EU-onderdaan of niet, die een crimineel feit aan zijn fiets hangen heeft kan maar beter voor de keuze gesteld worden: ofwel nooit meer een voet op Belgisch grondgebied, ofwel levenslang. Gastarbeiders ja, gastcriminelen nee! En we spreken niet over een verkeersdelict hé. Hoewel ik mezelf mateloos erger aan die 20-jarige kerels die denken dat de straat van hun eigendom is...

20. Internationaal. Noodhulp is soms nodig en onontbeerlijk. 0,7 procent van ons BBP is niet overdreven. Maar niet zonder voorwaarden. Landen die laks zijn op gebied van elementaire rechten (bv clitoridectomie, godsdienstvrijheid, doodstraf, steniging,....) verdienen geen rechtstreekse steun, echter een schop tegen hun reet.


Er zijn er nog 21., 22., 23., en ga zo maar door, vandaar de idee om een nieuwe politieke denktank op te richten, met als enige doel onze verkozenen eens wakker te schudden. En als dat niet lukt het misschien zelf te doen.

Wie wil met mij meedenken? Gerecht, werklozen en activering, verzuring, import, VSA, Eu, mobiliteit,... nog veel over te vertellen! Waar zit het gezond verstand van Vlaanderen (België)?

Chrisis

chrisdobbelaere(at)hotmail.com

Je bent wel de vereenvoudiging van de staatsstructuur en dus een unitair België vergeten. ;-)

Chrisis 3 oktober 2005 23:47

Sorry, ik zei al dat het niet volledig was. Maar punt 6. lijkt mij wel degelijk in die richting te wijzen

daiwa 3 oktober 2005 23:48

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Chrisis
hoezo? want ik st echt wel open voor een open debat daarover...

Gelijk u zegt zullen de beurstransacties dalen en daarmee ook de koersen van de aandelen. Daardoor zullen de bedrijven een goedkope overnameprooi worden voor buitenlandse bedrijven die dan hier de boel kunnen sluiten en alles overbrengen naar goedkope landen of hun thuisland.

Chrisis 3 oktober 2005 23:55

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door daiwa
Gelijk u zegt zullen de beurstransacties dalen en daarmee ook de koersen van de aandelen. Daardoor zullen de bedrijven een goedkope overnameprooi worden voor buitenlandse bedrijven die dan hier de boel kunnen sluiten en alles overbrengen naar goedkope landen of hun thuisland.

Een tobin-taks van een half promille zal er niet vorr zorgen dat de binnenlandse odnernemingen ondergeqouoteerd worden, echter wel naar reeële waarde op de beurs zullen worden genoteerd ipv speculatieve waarde zoals indertijd bij Lernaut en Hauspie... Daar zijn pas jobs verloren gegaan, je mag gerust eens meekomen met mij naar FLV...

daiwa 4 oktober 2005 00:09

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Chrisis
Een tobin-taks van een half promille zal er niet vorr zorgen dat de binnenlandse odnernemingen ondergeqouoteerd worden, echter wel naar reeële waarde op de beurs zullen worden genoteerd ipv speculatieve waarde zoals indertijd bij Lernaut en Hauspie... Daar zijn pas jobs verloren gegaan, je mag gerust eens meekomen met mij naar FLV...

L&H kunt ge niet vergelijken met een ander bedrijf dat wel ernstig werkt en geen opgesmukte cijfers geeft.
En die halve percent ( is 1 % aan en verkoop) maakt wel degelijk een verschil voor de grote investeerders zoals banken die aandelen kopen voor hun fondsen.

Chrisis 4 oktober 2005 00:12

Ik heb het over een half Promille, niet over een half procent...

Seba 4 oktober 2005 00:21

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Chrisis
3. Abortus. Iedere vrouw is baas in eigen buik. En ik bedoel daarmee: discussie gesloten, punt uit. Bemoei u met uw eigen zaken.

mmm, uw standpunt is nochthans allesbehalve rationeel: immers, waarom zou een kind niet baas mogen zijn over zijn eigen lichaam? Dat lijkt me alvast veel rationeler, het enigste heikele punt dat dan overblijft is bepalen vanaf wanneer na de bevruchting men van een "kind" kan spreken, dat laten we best aan de wetenschap over.

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Chrisis
5. Jongeren tussen 18 en 25 zijn geen kinderen meer. Confronteer ze dan ook met hun eigen verantwoordelijkheden. Geef iedere jongere een 'jongerenuitkering' van bv 400 Euro. Ga je werken, studeer je op het unief, beslis je een jaar ontwikkelingshulp te gaan doen, of gewoon eens een jaartje de wereld rond te reizen, allemaal goed... doe ermee wat je zelf wil. Maar besef wel: de dag dat je 25 wordt is het gedaan! Zodoende maken we komaf met aanvragen voor studietoelagen, geen verlenging van de kinderbijslag omwille van studies geneeskunde, geen wachtgeld, geen jongeren meer bij het OCMW, geen onnodig papierwerk meer voor die gasten. Het teveel aan personeel op de diensten die zich daarmee tot nu bezighielden kunnen zonder probleem in de andere onderbemande administraties worden tewerkgesteld (denk maar aan justitie, VDAB, RVA, sociale begeleiding,...)

nog een beter idee: laat jongeren tussen 18 en 25 zelf werken voor dat geld zodat de door uw voorgestelde inefficiënte, onnodige, betuttelende verspilling van belastingsgeld helemaal niet hoeft...

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Chrisis
6. België is en blijft een constitutionele monarchie.

mij lijkt pleiten voor directe democratie alvast veel beter: een burgermeerderheid zou dan in een referendum(bindend uiteraard) zich kunnen uitspreken over de wenselijkheid van de monarchie...

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Chrisis
Niet alleen uit economisch oogpunt (een zoveel-jaarlijkse presidentsverkiezing kost ook een smak geld)

1) het kost minder dan een hele koninklijke familie+eigendommen
2) er is meer democratische legitimiteit bij een president dan bij een koning

probeer nog eens

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Chrisis
maar ook omwille van het samenhorigheidsgevoel van de Belgen. Het koningshuis geeft ons land, naast de folklore, ook veel stabiliteit.

alleen een bindend referendum kan daar uisluitsel over geven...

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Chrisis
Ik ben ervan overtuigd dat we zonder von Saksen-Coburgh reeds lang een Vlamingo-Walokije waren... gesplitst maw. en het is nergens voor nodig, zelfs ietwat ondankbaar.

dat is UW mening. Ik heb alvast neit de pretentie om mijn mening te willen opdringen aan de bevolking: ik pleit daarentegen voor een referndum zodat een burgermeerderheid beslist....

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Chrisis
Vraag maar aan de Vlamingen die honderd jaar geleden hun patatten verdienden in de Waalse metallurgie of steenkoolmijnen.

wat hebben Vlamingen anno 2005 te maken met Vlamingen honderd jaar geleden? Of vragen wij u als Belg missschien ook liever niet naar Duitsland te reizen aangezien wij 60 jaar geleden tegen den Duits vochten?


Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Chrisis
14. Invoer van de TOBIN-taks. Op iedere girale transactie wordt een belasting geheven van 0.05 procent. De beurstransacties zullen misschien spectaculair dalen, maar voor de rest zal niemand daar last van hebben. Cash betalingen van meer dan 5000 Euro zijn verboden.

wat een betuttelend en gevaarlijke onderneming lijkt me dat. Snoeien in de overheidsuitgaven en het ambtenarenkorps lijkt me veel logischer...

Chrisis 4 oktober 2005 00:39

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Seba
mmm, uw standpunt is nochthans allesbehalve rationeel: immers, waarom zou een kind niet baas mogen zijn over zijn eigen lichaam? Dat lijkt me alvast veel rationeler, het enigste heikele punt dat dan overblijft is bepalen vanaf wanneer na de bevruchting men van een "kind" kan spreken, dat laten we best aan de wetenschap over.

Een vrouw weet en beseft, een ongeboren kind kan men moeilijk die vaardigheid toedichten.nog een beter idee: laat jongeren tussen 18 en 25 zelf werken voor dat geld zodat de door uw voorgestelde inefficiënte, onnodige, betuttelende verspilling van belastingsgeld helemaal niet hoeft...

Dit is puur kosten-baten analyse, het zou een besparing betekenen op 'uw' belastingsgeld, bovendien ook een kansverrijking

mij lijkt pleiten voor directe democratie alvast veel beter: een burgermeerderheid zou dan in een referendum(bindend uiteraard) zich kunnen uitspreken over de wenselijkheid van de monarchie...

ok, maar niet komen klagen als u van een kale reis zou thuiskomen...

1) het kost minder dan een hele koninklijke familie+eigendommen
2) er is meer democratische legitimiteit bij een president dan bij een koning

Die eigendommen gaan we verkopen zeker, of onderhouden met belastingsgeld... Nee, geef mij maar de jaarlijkse dotatie.
Enwat de legitimiteit van een protocolaire functie betreft heeft u nog veel te leren. onzen Albert heeft niks te zeggen!
probeer nog eensalleen een bindend referendum kan daar uisluitsel over geven...dat is UW mening. Ik heb alvast neit de pretentie om mijn mening te willen opdringen aan de bevolking: ik pleit daarentegen voor een referndum zodat een burgermeerderheid beslist....

Ik zij ook dat het meijn mening was, dus vertel eens iets nieuws ipv uw afgezaagd burgerreferendum. Laten we trouwens de stemplicht afschaffen... u zou uw favoriete bende zwartzakken nogal zien stuiken op verkiezingszondag.

wat hebben Vlamingen anno 2005 te maken met Vlamingen honderd jaar geleden? Of vragen wij u als Belg missschien ook liever niet naar Duitsland te reizen aangezien wij 60 jaar geleden tegen den Duits vochten?

Veel mee te maken, denk maar aan Conscience en van de Woestijne... En 't is door mensen als u dat 'den Duits' in onze contreien lang een zéér slechte naam heeft gehad ;-)


wat een betuttelend en gevaarlijke onderneming lijkt me dat. Snoeien in de overheidsuitgaven en het ambtenarenkorps lijkt me veel logischer...

Weet je wel wat een tobintaks inhoudt? En wat het effect ervan is op uw persoonlijk budget. Of behoort u bij de klasse die liever een paar duizend euro in het zwart betaalt voor dez aankoop van een woning of de verbouwing ervan... de registratierechten en BTW worden toch maar verkwanseld niewaar???

ik had er moeten bijzeggen dat ik ook geen VB-aanhangers zocht om voor een nobele zaak te strijden. Maar ik zal u de mond niet snoeren met geweld zoals uw vriende het indertijd deden bij het VMO, ik vertrouw op mijn woorden.

Rr00ttt 4 oktober 2005 08:44

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Chrisis
ik had er moeten bijzeggen dat ik ook geen VB-aanhangers zocht om voor een nobele zaak te strijden. Maar ik zal u de mond niet snoeren met geweld zoals uw vriende het indertijd deden bij het VMO, ik vertrouw op mijn woorden.


Seba is (was? :P) bij mijn weten geen vb aanhanger en even if.... Het zegt vooral veel over u dat u zo reageert. U staat open voor discussie behalve met 'vb aanhangers'. Goed bezig.

Chrisis 4 oktober 2005 09:11

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Rr00ttt
Seba is (was? :P) bij mijn weten geen vb aanhanger en even if.... Het zegt vooral veel over u dat u zo reageert. U staat open voor discussie behalve met 'vb aanhangers'. Goed bezig.

Waar heb ik gezegd niet open te staan voor VB-aanhangers? Enkel dat ik geen geweld nodig heb om ze de mond te snoeren, en dat ik daarvoor vertrouw op mijn woorden. Ik ga geen enkele discussie uit de weg, alleen is het VB mij een beetje te gortig qua aanhang...

Als ik Seba onterecht in die hoek heb gesitueerd, mijn oprechte excuses daarvoor. Maar de door Seba ingenomen standpunten ruiken verdacht veel naar hetgeen VB voor staat.

Rr00ttt 4 oktober 2005 10:08

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Chrisis
Als ik Seba onterecht in die hoek heb gesitueerd, mijn oprechte excuses daarvoor. Maar de door Seba ingenomen standpunten ruiken verdacht veel naar hetgeen VB voor staat.

U graaft uw eigen kuil enkel dieper...

Seba 4 oktober 2005 11:50

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Chrisis
Weet je wel wat een tobintaks inhoudt? En wat het effect ervan is op uw persoonlijk budget

neen, graag uitleg dan, ben geïnteresseerd

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Chrisis
ik had er moeten bijzeggen dat ik ook geen VB-aanhangers zocht om voor een nobele zaak te strijden

1) u denkt in hokjes
2) u heeft het verkeerde hokje voor

volgende keer beter

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Chrisis
Maar ik zal u de mond niet snoeren met geweld zoals uw vriende het indertijd deden bij het VMO, ik vertrouw op mijn woorden.

:lol: :lol: :lol:

Seba 4 oktober 2005 11:53

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Chrisis
Maar de door Seba ingenomen standpunten ruiken verdacht veel naar hetgeen VB voor staat.

uw antwoorden daarentegen ruiken verdacht veel naar iemand die allesbehalve op mijn punten kan/wil antwoorden....

bovendien, van wie is onderstaande citaat afkosmtig?
Citaat:

Sorry dat ik klink als het VB, maar laat ons een kat een kat noemen... Een buitenlander, EU-onderdaan of niet, die een crimineel feit aan zijn fiets hangen heeft kan maar beter voor de keuze gesteld worden: ofwel nooit meer een voet op Belgisch grondgebied, ofwel levenslang

MaXiMuS 4 oktober 2005 19:54

2) Komaan kerel. Dit trekt op niks. Als het hier niet interessant is om te verdelen gaan uw drugskartels zich gewoon met andere markten (lees Noord Fra, Ndl, Dui en Lux) bezighouden. En de overigen gaan geraffineerder te werk gaan (want interessant blijft het altijd. Zijn er weinig verdelers, dan wordt er minder drugs ingerekend, dus minder gratis te verspreiden onder uw verslaafden, dus meer te moeten kopen op de zwarte markt, dus steeds interessant hier te verdelen)

3) Moord. Iedereen baas in zijn eigen tuin. Wilt u daar uw buurman executeren. No problemo. Het moet idd maar eens gedaan zijn met die verzuurde bemoeiallen.

4) Niet echt verstandig in tijden waarin de bevolkinspiramide zich aan het omkeren is, me dunkt.

5) Ah meneer is een kenner? Mag ik wel even aanstippen dat u na uw 25ste zowiezo geen kindergeld (ale, uw ouders) ontvangt? Deze details even terzijde natuurlijk. Enkel kommaneukende verzurelingen die hierover struikelen. Verder is dit een ont-zet-tend dure maatregel. Maar zeg nu zelf: onze belastingen zijn nog maar de hoogste ter wereld. Die kunnen gerust nog hoger.

6) En wat met de Vlamingen die hier bleven (ipv naar La douce Wallonie te trekken voor arbeid) maar wel zorgden voor de financiering van de Waalse economie? Ook zij mogen dankbaar zijn zeker? En is stabiliteit wel hetgeen Wallonie nodig heeft, in deze tijden waarin Wallonie reeds meer dan 100 jaar economisch verstard is met als gevolg dat het zowat de meest zwakke economie van heel West Europa heeft???

7) Weg met cultuur. Leve de barbaarsheid. Leve de dictatuur van de grijze mediaan. Leve de kwantiteit en neen aan de kwaliteit. O ja, daar ben ik ook voor!

11) Belachelijk. Uw RSZ-inkomsten krijgen een knauw. Bovendien, waarom pleit je niet ipv zo een provincialistische maatregel voor iets structureels: zoals belastingen halveren? Dat zal pas jobs creëren, mijn beste!

13) Flagrante schending van de mensenrechten, art 10-12 van de GW, diverse internationale verdragen enz

14) BOE! Neen aan de beurstaksen! Neen aan verboden op cash-betalingen. Niets is zo makkelijk als cash te betalen. En u wilt het verbieden!! Regelneverij!

15) En waarom dan wel?? Alweer is dit een dure maatregel!!

16) Belachelijk! Een porsche cayenne die gekocht wordt is ook goed voor onze economie. Iedereen gelijk is mijn devies. Alles aan hetzelfde BTW-tarief.

18) Er loopt al genoeg blauw op straat. Ik erger er mij dood aan! Laatst zag ik ze nog met zijn zessen (gene zever, ik heb goed geteld én was nuchter) het verkeer regelen in de Gentsche binnenstad. Nog nooit was de file op dat kruispuntje zo groot. Zonder agenten gaat het allemaal veel vlotter.
En het enige dat die lege blauwe mannen doen is u boetes aansmeren en weerloze moeders bruut toeschreewen dat ze niet vlak achter de tram de straat mogen oversteken (ook Gent).

20) Neen aan noodhulp die enkel verderfelijke systemen latent in stand houdt en structureel niets verandert. 0% van ons BBP naar noodhulp dus.
Noem mij gerust verzuurd. Het kan mij niet schelen. Uw programma stinkt en trekt op de ballen.

ancapa 4 oktober 2005 19:59

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Hans1
Je bent wel de vereenvoudiging van de staatsstructuur en dus een unitair België vergeten. ;-)

het zijn stuk voor stuk ernstige voorstellen en vatbaar voor discussie en in overweging te nemen...

uw gezw-hans zeker niet :lol:

Chrisis 4 oktober 2005 20:20

) Ah meneer is een kenner? Mag ik wel even aanstippen dat u na uw 25ste zowiezo geen kindergeld (ale, uw ouders) ontvangt? Deze details even terzijde natuurlijk. Enkel kommaneukende verzurelingen die hierover struikelen. Verder is dit een ont-zet-tend dure maatregel. Maar zeg nu zelf: onze belastingen zijn nog maar de hoogste ter wereld. Die kunnen gerust nog hoger.

Heb ik ergens gezegd dat men nog kindergeld kan ontvangen na 25?
ontzettend duur? Weet u mij dan te zeggen hoeveel mens door de staat betaald worden om kinderbijslag te berekenen, om de jongere werklozen (proberen) te activeren, om studietoelagen uit te cijferen, hoeveel wachtuitkeringen betaald worden aan -25-jarigen, hoeveel -25-jarigen er een leefloon ontvangen,... maak de som van alle bedragen die gaan naar de groep 18- tot 25-jarigen en de loonkost van degenen die voor de uitbetaling daarvan zorgen, en deel dit door het aantal mensen in deze leeftijdscategorie. Dan pas kan je zeggen of het als maatregel te duur is.
Ik opper ideeën en vraag constructieve kritiek of opmerkingen, en had dat ook duidelijk meegegeven

Kan u mij misschien met cijfers proberen overtuigen?


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 14:47.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2016, Politics.be