Discussie: Noodtoestand !!!!
Los bericht bekijken
Oud 7 april 2008, 19:56   #1
MIS
Banneling
 
 
Geregistreerd: 16 november 2007
Berichten: 8.492
Standaard Noodtoestand !!!!

Wijsheid op het omslagpunt, de overgang naar een nieuwe denkwijze en beschaving

Wij, leden van de World Wisdom Council, wijden ons aan het ombuigen van de huidige tendensen naar chaos en vernietiging. Wij geloven dat de wereld op een constructieve manier kan worden veranderd en dat er een nieuwe beschaving kan worden geschapen. Wij nodigen alle regeringen, ondernemingen, leerkrachten, kunstenaars, wetenschapsbeoefenaars, activisten en andere bezorgde wereldburgers uit om zich samen met ons aan deze taak te wijden. Wij roepen alle mensen in alle geledingen van de samenleving op om zich bewust te worden van de kritieke aard van de huidige wereldsituatie en de kracht van een nieuwe manier van denken en doen benutten voor het bewerkstelligen van de noodzakelijke veranderingen.

De grote wijzen uit alle tradities hebben ons gemaand om de mensheid te zien als die ene grote familie die zij is, de heiligheid van de schepping en het leven te eerbiedigen, naastenliefde en mededogen te cultiveren en te leven naar de gulden regel – 'Wat gij niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet'. Voor het eerst in de historie is het in de praktijk brengen van deze wijsheid niet langer alleen een voorwaarde voor onze persoonlijke groei en vervulling, maar zelfs een voorwaarde voor het voortbestaan van de hele mensheid.

Er is geen voorbestemd lot dat leidt tot een breakdown of breakthrough, een ineenstorting of doorbraak. De toekomst moet niet worden voorspeld, maar gecreëerd. Elk menselijk individu dat begiftigd is met bewustzijn en een geweten bezit het vermogen om er op beslissende wijze vorm aan te geven. Er zijn reële alternatieven voor de manier waarop wij vandaag de dag dingen in de wereld doen, alternatieven die ons zouden kunnen helpen om de tendensen die ons meevoeren naar een crisis te doen omslaan in hun tegendeel en zo de weg te effenen naar een duur en vreedzame samenleving.

De disfunctionele en egocentrische manier van denken die aanleiding geeft tot zienswijzen en prioriteiten die tot destructief gedrag leiden is een fundamentele oorzaak van het huidige gebrek aan duurzaamheid. De fundamentele remedie ervoor is een transformatie van de dominante geestesgesteldheid. In deze context moet onder 'geestesgesteldheid' zowel het verstand als de intuïtie worden verstaan – de cognitieve en emotionele bestanddelen van ons wezen – kortom, het volledige spectrum van ons menselijk bewustzijn.

Alle grote wijsheidstradities van oost en West, Noord en Zuid zijn het erover eens dat het formuleren van fundamentele vragen een essentiële stap naar ontwakende wijsheid is, omdat fundamentele vragen ons helpen oog te krijgen voor het essentiële verband tussen ons bewustzijn en zijn rechtstreekse, tastbare uitwerking op ons leven en dat verband te ervaren. Zulke vragen roepen hogere, ontbinding of eliminatie van de problemen – die we momenteel allemaal tegenover ons vinden – kunnen initiëren.

Er is een aantal fundamentele vragen waarover we dienen na te denken, zoals …
 • Zijn wij bij machte om welstand, macht en technologie dienstbaar aan ons te maken, in plaats van er zelf slaven van te zijn ?
 • Is het mogelijk innerlijke vrede en vrede onder elkaar te hebben zonder in vrede met de natuur te leven ?
 • Is een vredige, duurzame wereld mogelijk zonder dat we begrijpen hoe anderen de wereld zien ?
 • Kunnen we ons veroorloven de intrinsieke wijsheid uit traditionele culturen te negeren – een wijsheid die ook in jonge kinderen aanwezig is – als het erom gaat in een moderne samenleving te leven ?
 • Moeten we ons niet afvragen of moderne praktijken daadwerkelijk tot rechtvaardige wetgeving, waarachtige genezing in de geneeskunde en duurzaamheid in de gedragingen van de politiek en het bedrijfsleven leiden ?
 • Zullen we de heersende obsessie met hebzucht, wellust en macht nog op tijd kunnen transformeren tot een geestesgesteldheid, gekenmerkt door toewijding aan rechtvaardigheid voor, en respect tegenover alle mensen, ongeacht of zij deel uitmaken van onze eigen cultuur en samenleving of een andere ?

Er zijn ook vragen van meer praktische aard waarmee we ons bezig dienen te houden, zoals, waar schuilt de wijsheid in een systeem dat …
 • Wapens produceert die gevaarlijker zijn dan de conflicten die ermee zouden moeten worden 'opgelost' en een cultus van vrede vervangt door een cultus van geweld ?
 • Volhardt in het onderwaarderen van vrouwen en toestaat dat de helft van al zijn kinderen wordt geteisterd door armoede en honger ?
 • Een overproductie van voedingsmiddelen aanmoedigt, maar verzuimt er hongerlijdende mensen mee te voeden ?
 • Nota bene de principes van billijkheid en rechtvaardigheid waarmee wij onze eigen kinderen opvoeden volstrekt negeert ?
 • Van alle mensen verlangt dat zij zich houden aan de gulden regel om andere mensen te behandelen zoals zij zelf behandeld willen worden, maar desondanks deze elementaire omgangsregel in de relaties tussen nationale staten en ondernemingen negeert ?
 • Zich geconfronteerd ziet met een overvloed aan taken en uitdagingen, maar desondanks steeds meer mensen werkloos maakt ?
 • Nooit-verflauwende economische en financiële groei nodig heeft om te kunnen functioneren en niet ineen te storten ?
 • Worstelt met structurele en operationele vraagstukken op de lange termijn, maar desondanks zijn maatstaven voor succes ontleent aan kwartaalcijfers in het bedrijfsleven en de dagelijks schommelingen van aandelenkoersen ?
 • Maatschappelijke en economische vooruitgang uitdrukt in termen van een Bruto Nationaal Product, met voorbijgaan aan de kwaliteit van het leven van mensen en de mate waarin mensen vervulling vinden van hun fundamentele menselijke behoeften ?
 • De hoogste prioriteit toekent aan de productiviteit van arbeid (hoewel miljoenen mensen geheel of gedeeltelijk werkloos zijn), in plaats van de productiviteit van hulpbronnen te bevorderen (in het besef dat de meeste natuurlijke hulpbronnen eindig zijn, terwijl er voor een groot aantal al schaarste bestaat en veel hulpbronnen niet hernieuwbaar zijn) ?
 • Religieus fundamentalisme bestrijdt, maar een 'marktfundamentalisme' koestert – het geloof dat de 'hand van de markt' alle onrechtvaardigheid zal opheffen en alle problemen zal oplossen ?

Onze conclusie is dat het niet langer de vraag is of er een fundamentele verandering zal komen, maar of deze verandering ten goede of ten kwade zal uitvallen, wanneer zij zich zal voltrekken, en tegen welke prijs. Hoe eerder wij de weg effenen naar een positieve verandering, des te minder traumatisch zal deze transformatie zijn en des te lager zal de humanitaire, economische en ecologische prijs uitvallen. Ieder van ons is er nu verantwoordelijk voor zich ervan bewust te worden dat wij dicht voor een omslagpunt in de eigentijdse beschaving staan en in te zien dat verantwoord handelen en denken op basis van kennis voorwaarden zijn om ons naar de drempel van een waarlijk vredige en duurzame beschaving te brengen.
MIS is offline   Met citaat antwoorden