Politics.be Problemen met registreren of reageren op de berichten?
Een verloren wachtwoord?
Gelieve een mail te zenden naar [email protected] met vermelding van je gebruikersnaam.

Ga terug   Politics.be > Themafora > Mobiliteit & verkeersveiligheid
Registreer FAQForumreglement Ledenlijst Markeer forums als gelezen

Mobiliteit & verkeersveiligheid Een nieuw themaforum!

Antwoord
 
Discussietools
Oud 9 oktober 2019, 18:43   #1
Mambo
Secretaris-Generaal VN
 
Geregistreerd: 27 april 2004
Berichten: 36.181
Standaard Teveel woonerven na elkaar is ook niet goed.

In Gent is bijna straat na straat en plein na plein in het centrum nu voorzien van een woonerf bord.

Bovenop de reeds heersende regels van vergund verkeer.

Die regels van een woonerf zijn nog strenger.
Je kan er in principe niks meer

Echter klopt dat wel met de regels om een woonerf in te richten volgens de ministers hun regels en beperkingen om dat in te voeren?

Ministerieel rondschrijven van 23 juni 1978 betreffende de woonerven
(BS 28 juni 1978)
___
Het koninklijk besluit van 23 juni 1978, verschenen in het Belgisch Staatsblad van vandaag,
wijzigt het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; het voert daarin onder meer
het begrip "woonerf" in, een geheel nieuw begrip, waarvan de principes zijn toegelicht in het
verslag aan de Koning, dat aan dit besluit voorafgaat.
Het woonerf dat een of meerdere straten kan omvatten en dat zowel in een oud als in een
nieuw kwartier kan ingericht worden, is fundamenteel onderscheiden van de wandelstraat.
In de wandelstraat is alle verkeer verboden, uitgezonderd, zo nodig, op sommige uren voor
de leveringen.
In het woonerf daarentegen is het verkeer altijd toegelaten, zij het onderworpen aan
bepaalde eigen regels, onder meer voor wat betreft de relaties tussen de weggebruikers, de
snelheid en het parkeren.
Anderzijds dient het woonerf op het stuk van wegverkeer bijzonder ingericht te worden in
functie van het gelijktijdig aanwezig zijn van voetgangers en bestuurders, die beiden gans
de beschikbare ruimte van het woonerf mogen gebruiken. Het gaat er inderdaad om dit
gelijktijdig aanwezig zijn zo harmonieus mogelijk te maken en de veiligheid van alle
weggebruikers, in 't bijzonder die van de kinderen, die overal in het woonerf mogen spelen,
te verzekeren.
Om deze dubbele doelstelling zo goed mogelijk te realiseren dient men zich vooreerst een
correct oordeel te vormen over de opportuniteit van de aanleg van een woonerf, gelet op de
vooraf bestaande toestand, en vervolgens dit woonerf tot stand te brengen in de beste
voorwaarden.
A. Voorafgaande voorwaarden
De inrichting van een openbare weg als woonerf kan, van het standpunt wegverkeer uit,
slechts overwogen worden indien:
1° het wonen er de overwegende functie is.
Deze voorwaarde is essentieel. Het vermijden van elementen die een intens verkeer doen
ontstaan, als grote kantoren, handelscentra, enz., is onmisbaar.
De aanwezigheid van een school, van een warenhuis van plaatselijk belang, enz., wordt
nochtans niet uitgesloten, mits het woonkarakter bewaard blijft.
2° de dichtheid van het autoverkeer er op de piekuren niet zeer hoog is.
Om de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren en het waarachtige karakter van het
woonerf te bewaren, zou na uitvoering van de inrichtingwerken waarover verder sprake, de
verkeersdichtheid op de grootste piekuren over het algemeen de 100 tot 120 auto's per uur

Wie kan daar wat over zeggen?
__________________
Zjizn za zjizn (A Life for a Life)
Mambo is offline   Met citaat antwoorden
Oud 9 oktober 2019, 18:52   #2
Mambo
Secretaris-Generaal VN
 
Geregistreerd: 27 april 2004
Berichten: 36.181
Standaard

niet mogen overschrijden. Indien het niet mogelijk is, zich aan deze orde van grootte te
houden, moet de inrichting van een woonerf worden afgezien.
Ofschoon het doorgaand verkeer niet strikt verboden is, moet alles in het werk gesteld
worden om het dermate te ontmoedigen dat het zo gering mogelijk is en dat het wezenlijk
een plaatselijk karakter heeft.
Indien een straat op dit ogenblik een groot doorgaand verkeer verwerkt, kan er niet gedacht
worden aan een verandering in woonerf, tenzij er tevens een volledig plan is om het verkeer
herin te richten zodat het doorgaand verkeer over andere wegen wordt geleid.
3° de afstand tussen een willekeurig punt van een woonerf en een gewone verkeersweg niet
meer dan ongeveer 500 meter bedraagt.
Het doel van dit vereiste is dubbel: de voetgangers moeten niet verplicht worden, een
buitensporig lange weg af te leggen om een parkeerplaats of een lijn van gemeenschappelijk
vervoer (die noodzakelijk buiten het woonerf ligt krachtens het 4°) te bereiken, en de
bestuurders moeten niet in de verleiding gebracht worden van tegen hoge snelheid te rijden
om spoedig in een normale straat te zijn.
4° er geen enkele regelmatige openbare dienst voor gemeenschappelijk vervoer door komt.
De eisen van vlugheid en regelmaat waaraan het gemeenschappelijk vervoer onderworpen is
enerzijds, en de veiligheidsimperatieven voor de weggebruikers anderzijds, zijn niet
verenigbaar met de aanwezigheid van een lijn van gemeenschappelijk vervoer binnen het
woonerf. In voorkomend geval zal vooraf met de betrokken maatschappij voor
gemeenschappelijk vervoer- gezocht moeten worden naar een vervangingsweg -die zowel
voor de dienstnoodwendigheden als voor de belangen van de bewoners voldoening geeft.
B. Aanleg
Teneinde een. goede organisatie van het verkeer te verzekeren en de veiligheid van de
weggebruikers zoveel mogelijk te garanderen, dient de aanleg van een woonerf te worden
opgevat ais volgt:
1 de toegangen en uitgangen moeten als dusdanig herkend kunnen worden door hun aanleg
zelf. Ze moeten ten opzichte van de gewone verkeerswegen- een niveauverschil vertonen. Dit
niveauverschil mag nochtans het in- of uitrijden van de voertuigen niet overdreven
hinderen.
Ofschoon elke ingang en elke, uitgang respectievelijk voorzien moeten zijn van
verkeersborden F12a " woonerf " en F12b b "einde van een woonerf", dient het specifiek
karakter van het woonerf, onder meer gekenmerkt door een niveauverschil; bij de eerste
oogopslag duidelijk te worden.
Anderzijds zij opgemerkt dat hot woonerf niet noodzakelijk moet beginnen of eindigen aan
het kruispunt met een gewone weg, maar dat het kan beginnen of eindigen op een weinig
afstand van dat kruispunt.
2° de weg mag niet verdeeld worden in een rijbaan en een trottoir.
2
__________________
Zjizn za zjizn (A Life for a Life)
Mambo is offline   Met citaat antwoorden
Oud 9 oktober 2019, 18:54   #3
Mambo
Secretaris-Generaal VN
 
Geregistreerd: 27 april 2004
Berichten: 36.181
Standaard

Aangezien allen, voetgangers en bestuurders, hot geheel van de beschikbare ruimte mogen
gebruiken, kan de klassieke verdeling in rijbaan en trottoir niet toegepast worden.
Het behoud of het aanleggen van trottoirs zou voor gevolg hebben dat, zelfs onbewust, bij
de weggebruikers de reflexen die voortkomen uit de scheiding van de verkeerssoorten,
opnieuw worden opgeroepen, wat het tegendeel is van het doel dat men moet bereiken.
3° technische aanleg en speciale inrichtingen, zoals niveauverschillen, drempels, bochten,
versmallingen, bloembakken, struiken, enz., moeten voorzien worden voor het gedeelte van
het woonerf dat geschikt is voor het voertuigenverkeer, ten einde de rechtlijnigheid te
breken en de snelheid van de voertuigen te verlagen.
Behalve wanneer de plaatsgesteldheid het niet toelaat, zeer in het bijzonder omwille van de
smalheid van de weg, mag een weggedeelte in rechte lijn niet langer zijn dan ongeveer 50
meter.
Indien het niet mogelijk is, zich aan deze afstand te houden, wordt de aanleg van
niveauverschillen of ezelsruggen verplicht, en deze mogen niet verder van elkaar
verwijderd zijn dan ongeveer 50 m.
De aanleg en inrichtingen bedoeld in dit punt moeten vanzelfsprekend met de meeste
aandacht verzorgd worden. Ter zake dient hot beste compromis nagestreefd te worden. Het
moet materieel onmogelijk zijn, tegen hoge snelheid te rijden, maar de hindernissen mogen
zich niet zo dicht bij elkaar bevinden of zo geschikt zijn dat ze de taak van de bestuurder
buitensporig bemoeilijken, en hem afleiden van wat op de weg zelf gebeurt
4° de openbare verlichting moet zodanig zijn dat de aanleg en inrichtingen bedoeld in 3° bij
nacht voldoende zichtbaar zijn.
Ongeacht de verlichting kan het opportuun zijn, de goede zichtbaarheid van deze aanleg en
inrichtingen te verhogen door het gebruik van heldere materialen (bijvoorbeeld wit beton) of
eventueel van reflecterende producten (reflectoren, enz.).
5° de aanleg en inrichtingen bedoeld in 3° mogen hot zicht van de bestuurders niet hinderen.
Ze mogen hun niet beletten zich tijdig rekenschap te geven van de aanwezigheid van andere
weggebruikers, onder meer van kinderen.
Daarvoor mogen de inrichtingen die zich in het onmiddellijke gezichtsveld van de
bestuurder bevinden, geen scherm vormen boven een hoogte van ongeveer 75 centimeter.
6° behalve wanneer de plaatsgesteldheid (onder meer de onvoldoende breedte van de weg) hot
niet toelaat, moet het woonerf zo ingericht worden dat de bestuurders niet op minder dan
ongeveer 1 meter van de woningen kunnen rijden.
7° de plaatsen die speciaal ingericht zijn voor kinderspelen, moeten gemakkelijk herkenbaar
zijn en, zo mogelijk, gescheiden zijn van de ruimte waar de voertuigen rijden. Wanneer de
plaatsgesteldheid het toelaat, moeten deze plaatsen ontoegankelijk gemaakt worden voor de
voertuigen.
3
__________________
Zjizn za zjizn (A Life for a Life)
Mambo is offline   Met citaat antwoorden
Oud 9 oktober 2019, 18:58   #4
Mambo
Secretaris-Generaal VN
 
Geregistreerd: 27 april 2004
Berichten: 36.181
Standaard

8° de voertuigen voor hulpverlening en de voertuigen tot openbaar nut moeten toegang
kunnen hebben en er kunnen rijden.
9° een voldoende aantal parkeerplaatsen moet binnen het erf zelf of in de onmiddellijke
omgeving ervan, beschikbaar zijn voor do bewoners.
10° de voor het parkeren voorbehouden plaatsen moeten, in principe, afgebakend worden
door witte wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur. Bovendien
moet op elke plaats de letter "P" op de grond aangebracht worden.
Om het toezicht te vergemakkelijken, zal de letter "P" bij voorkeur aangebracht worden
in een hoek van de plaats, opdat het geparkeerde voertuig haar niet verbergt.
Slechts uitzonderlijk zal gebruik gemaakt worden van verkeersborden E9a of E9b om een
parking te signaleren of een parkeerplaats te reserveren.
11° Wanneer het gedeelte van de weg dat voor het verkeer geschikt is, het kruisen van
auto's niet toelaat, dient men op de best geschikte plaatsen te zorgen voor verbredingen, die
dit kruisen mogelijk maken.
* * *
Praktische uitwerking
Het ontwerp van aanleg van een woonerf moet passen in een algemeen verkeersplan dat
klaargemaakt is met de medewerking van deskundigen in urbanisatie, leefmilieu en verkeer.
Het ontwerp mag dus de bestaande situaties niet miskennen en het moet zijn plaats vinden in
een gedetailleerde en goed opgevatte studie. Een gespecialiseerd onderzoek moet toelaten,
een duidelijk onderscheid te maken tussen de grote verkeersstromen en de zones met gering
verkeer, gelet op het doorgaand verkeer en het bestemmingsverkeer.
Een voorafgaande voorwaarde lijkt tenminste onmisbaar instemming en de medewerking van
de inwoners. Zij moeten inderdaad de gelegenheid hebben, hun wensen uit te drukken en con-
creet mee te werken aan het welslagen van de operatie. Ook is de volledige medewerking van
de daar wonende autobestuurders nodig; evenzeer echter moet de gemeenschap zich bewust
worden van het feit dat het erf wezenlijk door hen en voor hen tot stand wordt gebracht.
Van administratief standpunt uit moet de aanleg van een woonerf krachtens artikel 2 van de
wet betreffende de politie over het wegverkeer het voorwerp zijn van een aanvullend
reglement, dat vast gesteld wordt door de gemeenteraad en onderworpen aan de
goedkeuring van de Minister van Verkeerswezen, en dit onverminderd de naleving van de
procedures die voorzien zijn door andere wettelijke of reglementaire bepalingen
(bouwvergunning, toelatingen van de toezichthoudende overheid, subsidies enz.).
Onder meer omwille van de relatief belangrijke uitgaven die de aanleg van een woonerf
meebrengt, wordt het de gemeenteoverheden sterk aanbevolen, eerst ontwerpen voor te
leggen aan de bevoegde dienst van mijn Departement (Bestuur van het Vervoer, Directie DI,
Kantersteen 12, 1000 Brussel); deze dienst staat ter beschikking van de gemeenten om de
nodige hulp en inlichtingen te verstrekken.


________

Enfin om maar te zeggen dat aan al dat bovenstaande moet voldaan zijn om een woonerf in te richten.

Ik heb zo een vermoeden dat dit toch niet het geval is.
__________________
Zjizn za zjizn (A Life for a Life)
Mambo is offline   Met citaat antwoorden
Oud 9 oktober 2019, 19:14   #5
kojak
Secretaris-Generaal VN
 
kojak's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 15 september 2013
Locatie: Ergens tussen Venus & Mars
Berichten: 20.683
Standaard

Kan je dat allemaal eens samenvatten in 10 regeltjes als je wil ?
Ik vrees dat er anders niet veel mensen op gaan reageren.
__________________
© Het lezen van bovenstaande kan uw gezondheid ernstige schade berokkenen.
kojak is offline   Met citaat antwoorden
Oud 9 oktober 2019, 19:32   #6
Mambo
Secretaris-Generaal VN
 
Geregistreerd: 27 april 2004
Berichten: 36.181
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door kojak Bekijk bericht
Kan je dat allemaal eens samenvatten in 10 regeltjes als je wil ?
Ik vrees dat er anders niet veel mensen op gaan reageren.
Gut ja zeg.

In het kort.
Er mocht niet teveel auto's passeren. Doet Gent wel.
Er mogen geen trams door . Zit vol met trams.
Er moeten mensen wonen, beetje handel mag. Het zit vol handel en er woont bijna niemand.
Het is bedoeld om kindjes te laten spelen.
Er zijn daar geen kinderen en probeer maar eens wat te voetballen zonder konterventie.

Enz..
__________________
Zjizn za zjizn (A Life for a Life)
Mambo is offline   Met citaat antwoorden
Oud 10 oktober 2019, 11:45   #7
fox
Secretaris-Generaal VN
 
fox's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 1 februari 2007
Berichten: 22.727
Standaard

Eigenlijk komt het er op neer dat van die echte "woonerven" zo een bordje niet nodig hebben omdat het van nature uit zo is. Eens je moet gebruik maken van dergelijke bordjes weet je al dat er iets niet klopt in het straatbeeld.
__________________
In de psychologie staat machiavellisme voor een bepaald soort persoonlijkheidsstoornissen. Niets in dit land is machiavellistischer dan de PS. Niets is zo asociaal als de PS-politiek. Grote armoede! Slecht onderwijs! Hollande achterna! Het verliezende kamp in de laatste verkiezingen!
fox is offline   Met citaat antwoorden
Oud 10 oktober 2019, 14:31   #8
Tavek
Banneling
 
 
Geregistreerd: 11 januari 2004
Berichten: 62.588
Standaard

Eigenlijk komt het er op neer dat Mambo veel werkt in het Genste en de pest heeft aan het verkeer daar.
Tavek is offline   Met citaat antwoorden
Oud 10 oktober 2019, 14:51   #9
Anna List
Banneling
 
 
Geregistreerd: 28 september 2004
Berichten: 106.866
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door fox Bekijk bericht
Eigenlijk komt het er op neer dat van die echte "woonerven" zo een bordje niet nodig hebben omdat het van nature uit zo is. Eens je moet gebruik maken van dergelijke bordjes weet je al dat er iets niet klopt in het straatbeeld.
de wildgroei van 'woonerven' zou wel eens met Waze en Google maps GPS te maken kunnen hebben...

Overheid vraagt aan die bedrijven bepaalde wegen niet te vermelden wegens sluipverkeer.
Die bedrijven argumenteren dat ze de bestaande infrastructuur optimaal willen laten gebruiken en doen dat niet.
TENZIJ het een woonerf betreft, daar laten ze niet doorrijden...
Anna List is offline   Met citaat antwoorden
Oud 10 oktober 2019, 15:25   #10
Micele
Secretaris-Generaal VN
 
Micele's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 18 mei 2005
Locatie: Limburg
Berichten: 37.685
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Anna List Bekijk bericht
de wildgroei van 'woonerven' zou wel eens met Waze en Google maps GPS te maken kunnen hebben...

Overheid vraagt aan die bedrijven bepaalde wegen niet te vermelden wegens sluipverkeer.
Die bedrijven argumenteren dat ze de bestaande infrastructuur optimaal willen laten gebruiken en doen dat niet.
TENZIJ het een woonerf betreft, daar laten ze niet doorrijden...
Of een tonnage beperking...
Micele is offline   Met citaat antwoorden
Oud 10 oktober 2019, 15:27   #11
Anna List
Banneling
 
 
Geregistreerd: 28 september 2004
Berichten: 106.866
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Micele Bekijk bericht
Of een tonnage beperking...
die kan je wel meegeven in Waze (vermoed ik, bij type wagen)
Anna List is offline   Met citaat antwoorden
Oud 10 oktober 2019, 22:00   #12
Mambo
Secretaris-Generaal VN
 
Geregistreerd: 27 april 2004
Berichten: 36.181
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Anna List Bekijk bericht
de wildgroei van 'woonerven' zou wel eens met Waze en Google maps GPS te maken kunnen hebben...

Overheid vraagt aan die bedrijven bepaalde wegen niet te vermelden wegens sluipverkeer.
Die bedrijven argumenteren dat ze de bestaande infrastructuur optimaal willen laten gebruiken en doen dat niet.
TENZIJ het een woonerf betreft, daar laten ze niet doorrijden...
Zou me verwonderen dat dit de opzet van Gent is.

Hun opzet is de handel te kelderen. Waarom weet ik niet.

In een woonerf mag men niet parkeren. Maar buiten die erven geven ze parkeer verbod of maken het onmogelijk.
En dan heb je terug een woonerf.

Het is zo wetgeving buiten het gewone om dat men moeilijk kan bekritiseren omdat het ook weer wet is.

Tussendoor speelt men met regeltjes.
__________________
Zjizn za zjizn (A Life for a Life)

Laatst gewijzigd door Mambo : 10 oktober 2019 om 22:08.
Mambo is offline   Met citaat antwoorden
Oud 11 oktober 2019, 11:39   #13
fox
Secretaris-Generaal VN
 
fox's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 1 februari 2007
Berichten: 22.727
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Anna List Bekijk bericht
de wildgroei van 'woonerven' zou wel eens met Waze en Google maps GPS te maken kunnen hebben...

Overheid vraagt aan die bedrijven bepaalde wegen niet te vermelden wegens sluipverkeer.
Die bedrijven argumenteren dat ze de bestaande infrastructuur optimaal willen laten gebruiken en doen dat niet.
TENZIJ het een woonerf betreft, daar laten ze niet doorrijden...
Ah bon, dat wist ik niet.
__________________
In de psychologie staat machiavellisme voor een bepaald soort persoonlijkheidsstoornissen. Niets in dit land is machiavellistischer dan de PS. Niets is zo asociaal als de PS-politiek. Grote armoede! Slecht onderwijs! Hollande achterna! Het verliezende kamp in de laatste verkiezingen!
fox is offline   Met citaat antwoorden
Oud 11 oktober 2019, 11:45   #14
Anna List
Banneling
 
 
Geregistreerd: 28 september 2004
Berichten: 106.866
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door fox Bekijk bericht
Ah bon, dat wist ik niet.
heb dat eens opgepikt uit een radio interview met iemand van Waze. Die er overigens inhoudelijk veel sterker uitkwam dan de politici die onder lokale druk bepaalde wegen willen ontlasten, daar zit niet veel systeem in en het is contra-productief voor het gebruik vd infrastructuur.
Belgische politici kennende, zullen ze dus weer niet infrastructureel aanpakken maar de truuk vd woonerven bovenhalen ...

Laatst gewijzigd door Anna List : 11 oktober 2019 om 11:46.
Anna List is offline   Met citaat antwoorden
Antwoord


Discussietools

Regels voor berichten
Je mag niet nieuwe discussies starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag niet bijlagen versturen
Je mag niet jouw berichten bewerken

vB-code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit
Forumnavigatie


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 14:26.


Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be