Politics.be Problemen met registreren? Of een verloren wachtwoord? Gelieve een mail te verzenden naar maarten@politics.be met vermelding van je gebruikersnaam.

Ga terug   Politics.be > Diverse > Archief
Registreer FAQForumreglement Ledenlijst Markeer forums als gelezen

Archief Gearchiveerde fora.
Hier kun je discussies nalezen uit fora die niet meer actief zijn.

 
 
Discussietools
Oud 14 januari 2003, 15:31   #1
merel
Gouverneur
 
merel's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 10 september 2002
Berichten: 1.037
Standaard

Ik heb hier ergens beloofd dat ik iets ging in elkaar
flansen over de samenwerking tussen sp.a en spirit.
Alleen weet ik totaal niet meer waar, daarom dat ik
het in een nieuw topic plaats. Ik heb zelf nog niet de
tijd had iets neer te poten en plaats hier dan maar
de platformtekst die is uitgewerkt. Persoonlijk heb
ik er ook enkele opmerkingen op.
Maar dat laat ik aan jullie over.

[size=6]De samenwerking tussen sp.a en Spirit
een gemeenschappelijk platform[/size]

Een sociaal, democratisch, Vlaams en progressief alternatief.
Dat is wat sp.a en Spirit samen willen opbouwen.

Ons doel is een samenleving waarin iedereen gelijke kansen
krijgt, maar waarin iedereen ook de verantwoordelijkheid
heeft om die kansen op te nemen. Mensen moeten zeggenschap
krijgen over hun leven. We willen een samenleving waaraan
iedereen volwaardig deelneemt. We wensen geen samenleving
die mensen verdeelt en uitsluit. De samenleving moet ervoor
zorgen dat iedereen - ongeacht sociale afkomst, geslacht,
kleur, seksuele geaardheid, natuurlijke aanleg of gemeenschap
waartoe hij of zij behoort - zichzelf kan ontplooien en zijn
idealen kan verwezenlijken. Maar de samenleving is geen
optelsom van individuen. Mensen vormen samen een
gemeenschap. Ook die gemeenschap moet alle kansen krijgen
om zich te ontplooien. Voor die gemeenschap moet iedereen
zijn verantwoordelijkheid opnemen.

Door de samenwerking tussen sp.a en Spirit overstijgen
politici van verschillende oorsprong voor het eerst in
Vlaanderen de partijgrenzen en het eigen grote gelijk.

Samenwerken is dan ook een belangrijke waarde voor
beide partners. De meerwaarde wordt nog versterkt, als
elke partner zijn eigenheid kan behouden en die zelfs nog
verder kan uitwerken. Deze platformtekst legt een aantal
gemeenschappelijke principes vast. Hij gaat uit van wat ons
bindt, niet van wat ons scheidt, Samen willen we een
antwoord zoeken op de maatschappelijke uitdagingen,
vragen en problemen van vandaag en morgen.

sp.a en Spirit hebben een verschillend politiek verleden
en een verschillende achtergrond. Natuurlijk zijn er
overlappingen Maar er zijn ook verschillen, Toch willen
sp.a en Spirit vandaag samenwerken. Omdat de situatie
vandaag niet vergelijkbaar is met pakweg vijftig jaar
geleden. Toen waren de maatschappelijke tegenstellingen
nog duidelijk en was de politieke opdeling eenvoudig.
Toen liepen er drie breuklijnen door de politiek:
'arbeid versus kapitaal', 'katholiek versus vrijzinnig'
of 'Vlaams versus Waals'. Nu liggen de kaarten anders.
De drie klassieke breuklijnen domineren niet langer
de maatschappij. Er verschijnen nieuwe breuklijnen,
die om nieuwe politieke antwoorden vragen. Bovendien
evolueert de maatschappij alsmaar sneller. Dat maakt
dat geen enkele politieke partij nog een alomvattend
antwoord heeft op de uitdagingen van vandaag en morgen.
Ook daarom dringen nieuwe politieke samenwerkingsverbanden
zich op. Zoals de samenwerking tussen sp.a en Spirit.

Onze samenwerking wil een antwoord bieden op nieuwe
evoluties. Want nieuwe tijden brengen nieuwe uitdagingen.

1. Duurzame ontwikkeling

Een zuivere markteconomie, die enkel en alleen steunt
op het winstmotief, biedt geen garanties op een rechtvaardige
samenleving. De vrijheid van de markt moet daarom sociaal,
ecologisch en humaan worden ingebed. Ongebreidelde
toename van de economische welvaart, zonder aandacht
voor de rechtvaardige verdeling ervan, is niet ons doel.
Iedereen moet op een rechtvaardige manier van de
economische groei kunnen genieten. Die groei mag ook
geen hypotheek leggen op de toekomst van mens en milieu.
Een groeiende economie die de behoeften van de huidige
generaties bevredigt ten koste van de kinderen en de
kleinkinderen is niet duurzaam. Zo'n economie wensen wij niet.

Duurzame ontwikkeling houdt voor ons in: rechtvaardige
verdeling van de rijkdom, respect voor het leefmilieu,
vandaag en morgen, en aandacht voor immateriële waarden.
Een samenleving die alleen oog heeft voor materiële
welvaart, leidt tot geestelijke armoede. Daar worden de
mensen niet beter van. Wij willen materiële en geestelijke
welvaart voor iedereen. Wij willen het bruto nationaal geluk
van de huidige en toekomstige generaties vergroten.

2. Democratisering van de economische globalisering

Duurzame ontwikkeling is geen zaak van één land
of één gemeenschap. Het is een opdracht voor de hele
wereld. Daarom beschouwen we de toenemende globalisering
van de economie niet als een bedreiging naar als een kans.
Deze globalisering biedt juist mogelijkheden om de
onderontwikkeling van grote delen van de wereld te
overwinnen, Maar dan moet iedereen genieten van die
globalisering. Daarom willen wij een eerlijke wereldhandel,
waarin de politiek en het algemeen belang het halen van
puur winstbejag. Wij pleiten voor een wereldwijde structurele
solidariteit. Dat kan maar als ook invloedrijke internationale
instellingen als de Wereldbank, het Internationaal Muntfonds
en de Wereldhandelsorganisatie (WHO) democratisch worden
georganiseerd.

3. Respectvoor mensenrechten en pacifisme

In onze visie is er geen plaats voor een oorlogslogica.
Wij willen actief bijdragen tot het proces van vrede en
wereldwijde ontwapening. Wij steunen elk regime dat de
mensenrechten respecteert en dat werk maakt van de
opbouw van de democratie. We verwerpen iedere oorlogsdaad
die de vrede op een zinloze wijze in gevaar brengt. Bij elk
belangrijk conflict moeten de Verenigde Naties hun rol ten volle
kunnen spelen. Een multilaterale oplossing moet hoe dan ook
voorrang krijgen op een unilaterale.

4. Een moderne overheid

De vrije markt zorgt niet spontaan voor een rechtvaardige
verdeling van de rijkdom. Ze zorgt evenmin voor de productie
van maatschappelijk noodzakelijke goederen en diensten,
die volgens de zuivere marktlogica onrendabel zijn.

Ook in een moderne dynamische samenleving heeft de
overheid een volwaardige opdracht. Ze speelt niet alleen een
regulerende, maar soms ook een sturende en organiserende rol.
In het verleden is de overheid te vaak en te veel een doel op zich
geworden. Daardoor schiet ze soms aan haar eigen doel voorbij.
Het zijn in de eerste plaats de zwakkeren die lijden onder een slecht
werkende overheid. De overheid is voor
ons een middel om sociale gelijkheid te realiseren. Wanneer
dat niet lukt, moet zij gemoderniseerd worden. Wat telt, is
de kwaliteit van de dienstverlening. De overheid moet er ook
over waken dat iedereen toegang heeft tot de publieke goederen.
De toegang tot deze publieke goederen mag dan ook niet
afhankelijk zijn van iemands rijkdom. De dienstverlening
van de overheid moet kwaliteitsvol zijn en moet tegen een
rechtvaardige prijs of gratis gebeuren Daarom zijn wij
voor een eerlijke belasting volgens draagkracht.
Belastingen waarbij iedereen hetzelfde bedrag betaalt,
zijn niet rechtvaardig.

5. De nieuwe sociale kwestie

Onze sociale voorzieningen behoren tot de beste van
de wereld. Maar het spreekt voor zich dat we al het mogelijke
moeten doen om ze nog te verbeteren. Niet aan alle noden
die destijds de uitbouw van de welvaartsstaat noodzakelijk
maakten - zoals bestaansonzekerheid, kans op werloosheid
of ziekte - is immers voldaan. Tegelijk stellen zich nieuwe
problemen, die om nieuwe oplossingen vragen. De vergrijzing
van de bevolking is een zware uitdaging voor de pensioenen
en de ziekteverzekering. De groeiende kloof tussen wie lang
en wie kort geschoold is, leidt tot steeds meer ongelijkheid.
Die groeiende ongelijkheid ligt op haar beurt aan de basis
van een toenemend wantrouwen tegenover de
instellingen - zoals politiek, politie, gerecht of ook de media.

We moeten nieuwe stappen zetten in de democratisering
van het onderwijs. Dat onderwijs moet in belangrijke mate
bijdragen tot de creatie van gelijke kansen voor iedereen. In de
kennismaatschappij van vandaag zijn structurele ongelijkheden
inzake opleiding inderdaad bepalend voor andere ongelijkheden
in de samenleving, zoals deelname aan het arbeidsproces,
cultuurparticipatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid of
inkomensongelijkheid.

6. Radicale democratie

Velen zien onze samenleving als een toonbeeld van democratie
voor de rest van de wereld. Toch hebben meer en meer mensen
minder vertrouwen in de politiek. Ze hebben onvoldoende invloed
op de besluitvorming in de samenleving. Dat leidt tot een gevoel
van onmacht. Daardoor verliezen ze hun geloof in hun eigen
toekomst en in die van de gemeenschap waartoe ze behoren.
Mensen willen juist kunnen geloven dat ze de wereld ten goede
kunnen veranderen. De oplossing ligt niet in minder, maar in meer politiek.

Wij moeten meer mensen op een intense wijze bij de
besluitvorming betrekken. Meer mensen moeten zelf mee
over hun toekomst en die van hun gemeenschap beslissen.
De huidige vertegenwoordigende democratie laat dat
onvoldoende toe. Ook vormen van directe democratie
zullen niet volstaan.

Daarom moeten we de instrumenten van de politieke
participatie herdenken en verfijnen. Bovenop de
vertegenwoordigende democratie kiezen we voor vergaande
vormen van participatieve democratie. Die is
gemeenschapsvormend en werpt een dam op tegen
onverdraagzaamheid en afbrokkeling van het sociale weefsel.
We willen zo mensen weer betrekken bij wat er in hun buurt
gebeurt en bij wat er over hun buurt wordt beslist. Politiek
wordt met de mensen en niet alleen voor de mensen gevoerd.
Een grotere vorm van betrokkenheid moet leiden tot betere
besluitvorming en dus tot beter beleid. Meer betrokkenheid bij de
besluitvorming leidt ook tot een grotere aanvaarding van dat beleid
en tot grotere identificatie met de samenleving.

Het middenveld speelt hierin een sleutelrol, Een soepel
middenveld verenigt mensen en is dus gemeenschapsopbouwend,
het kan mensen mobiliseren en het kan de verdediging van
belangen en waarden van inwoners tegenover de overheid en
binnen het economisch proces op zich nemen.

7. Besturen op het beste niveau

We ijveren voor een bestuurlijke ordening die de beslissingen l
aat nemen op het laagst mogelijke niveau. Dat is het principe
van de subsidiariteit. In deze optiek vormen gemeenten,
Vlaanderen en Europa voor ons het hart van de politieke
besluitvorming. Federalisme op basis van culturele verscheidenheid
staat voor ons model voor een vreedzame emancipatie van
culturen en volkeren in Europa en in de wereld.

Een gemeenschap moet over alle bevoegd beschikken die
ze nodig heeft voor de uitbouw van een harmonieuze
samenleving. Een doorzichtige solidariteit met de andere
gemeenschappen in binnen- en buitenland past in ons streven
naar een samenleving waaraan iedereen volwaardig
deelneemt. We kiezen voor samenwerking en niet voor
concurrentie tussen de regio's, Deze samenwerking moet
worden opgebouwd vanuit een vervolledigde autonomie

8. Cultuur en jongeren

Cultuurparticipatie is van groot belang voor de ontwikkeling
van elke mens en de gemeenschap. Cultuur in het algemeen
en de vrijheid en creativiteit van de kunstenaar in het bijzonder,
kunnen de samenleving een kritische spiegel voorhouden.
Een actieve cultuurpolitiek vormt het cement tussen het individu
en de gemeenschap. Cultuurbeleving brengt mensen samen.
Cultuur versterkt het netwerk van verenigingen en dus de lokale
samenleving.

Creativiteit en cultuurparticipatie moeten worden gestimuleerd.
Jongeren zijn een dynamische en tegelijk kwetsbare groep
die nood heeft aan ruimte. Fysieke ruimte, zodat jongeren hun
ding kunnen doen. Mentale ruimte zodat er respect groeit.
En beleidsruimte, die jongeren en kinderen als partners in de
opbouw van de samenleving erkent. Jong en oud moeten
meer met elkaar in contact komen. Beide generaties moeten
worden aangemoedigd om tot een uitwisseling van ideeën
te komen. Zo kan er ook wederzijds respect groeien en mag
er straks niet langer sprake zijn van een generatieconflict,
maar van generatieaanvulling.

9. Een verdraagzame samenleving

We willen een samenleving met inzet van en voor iedereen,
ongeacht afkomst. Een samenleving gekenmerkt door
samengaan van vrije mensen en een samenleving waarin
diversiteit een verrijking betekent. We willen de vrijheid,
de waardigheid en het welzijn van iedereen koesteren.
Iedereen die in ons land woont, moet aan het maatschappelijk
debat kunnen deelnemen. Daarom moet iedereen gelijke
kansen krijgen op een actief en evenwaardig burgerschap.
Maar inburgering houdt zowel rechten en plichten in.
Een plaats op de arbeidsmarkt en in de school zonder
enige vorm van discriminatie, het leren van de taal,
het verwerven van sociale vaardigheden, de aanvaarding
van een aantal centrale normen en waarden, en stemrecht
zijn de pijlers van de inburgering.

10. Een veilige samenleving

Veiligheid behoort tot een van de belangrijkste publieke
goederen. Cruciaal is de integrale aanpak van criminaliteit en
onveiligheid. Maar veiligheid heeft niet alleen betrekking op
criminaliteit. Het gaat ook over verkeersveligheid, milieuoverlast
en alle vormen van fraude. Veiligheid is een basisrecht,
waarop iedereen moet kunnen rekenen. Veiligheid
kan, net zo min als andere publieke goederen, afhankelijk
zijn van iemands rijkdom. Omwille van de gelijke kansen
voor iedereen en omwille van het recht op zelfontplooiing,
is een veilige samenleving een noodzaak.

Deze ambitieuze doelstellingen brengen sp.a en Spirit samen.
Het verhaal van sp.a en Spirit is radicaal, eigentijds en niet
dogmatisch. Met dat verhaal willen we gezamenlijk naar de kiezer
trekken. Onze drijfveer is het menselijk respect en de oprechte
verontwaardiging over elke vorm van onrecht. Iedereen die
wil opkomen tegen sociale onrechtvaardigheid en wil werken
aan een sociaalprogressieve toekomst voor Vlaanderen,
kan zich in onze samenwerking thuis voelen. Ongeacht
de verschillen in levensbeschouwelijke overtuigingen of
filosofische achtergronden. Zoals ook sp.a en Spirit hun
verschillen in achtergrond en structuren inschakelen
voor de gemeenschappelijke doelstelling:
een sociaal, democratisch, Vlaams en progressief alternatief.

Brussel, 23 oktober 2002,


Patrick Janssens Els Van Weert
merel is offline  
Oud 14 januari 2003, 20:25   #2
Communist
Lokaal Raadslid
 
Geregistreerd: 24 november 2002
Berichten: 304
Stuur een bericht via MSN naar Communist
Standaard

Amai...
__________________
"De arbeiders hebben niets te verliezen dan hun ketenen. Ze hebben een wereld te veroveren. Arbeiders aller landen, verenigt U!!"
Karl Marx

"Als de onrechtvaardigheid gewaarborgd wordt door de wet, dan is het tijd dat het volk, die grote rechtspleger, opstaat en met een stamp van de voet heel die boel van modder en onrechtvaardigheid omverwerpt!"
Priester Adolf Daens,
Een Christelijke Communist
Communist is offline  
Oud 18 januari 2003, 10:31   #3
Jonas De muynck
Provinciaal Gedeputeerde
 
Jonas De muynck's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 21 juni 2002
Locatie: Schaarbeek
Berichten: 891
Standaard

Ik zal hier later op reageren, nu gaan de boeken voor...
Jonas De muynck is offline  
 


Discussietools

Regels voor berichten
Je mag niet nieuwe discussies starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag niet bijlagen versturen
Je mag niet jouw berichten bewerken

vB-code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit
Forumnavigatie


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 10:50.


Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2016, Politics.be