Politics.be Problemen met registreren? Of een verloren wachtwoord? Gelieve een mail te verzenden naar maarten@politics.be met vermelding van je gebruikersnaam.

Ga terug   Politics.be > Themafora > Staatsinrichting
Registreer FAQForumreglement Ledenlijst Markeer forums als gelezen

Staatsinrichting Vlaanderen versus Wallonië? Een unitaire, federale, confederale staat of meteen Vlaanderen onafhankelijk. Dit is het forum bij uitstek voor discussies over de Belgische staatsinrichting.

Antwoord
 
Discussietools
Oud 18 december 2002, 01:16   #1
Mango
 
Berichten: n/a
Standaard

[size=6]Hoofdstuk VIII : Algemene bepalingen[/size]
(de eigenlijke artikels staan in het vet. De schuingedrukte tekst is uitleg)

43. Iedereen heeft recht op een goed bestuur van de Vlaamse
overheid. De Vlaamse overheid past hiervoor haar regelgeving
correct toe, verduidelijkt en motiveert op een afdoende manier haar
beslissingen en haar optreden, maakt de burger duidelijk wat zijn
rechten en plichten zijn en geeft blijk van redelijkheid en
evenredigheid.


Toelichting
Met deze bepaling wordt het recht gewaarborgd van een goed
overheidsbestuur. Hiermee vult de Vlaamse overheid haar reeds
vermelde beleidsintentie aan om op een kwaliteitsvolle en
klantvriendelijke manier te besturen. De definitie van wat verstaan
moet worden onder een goed bestuur van de overheid werd
ontleend aan de zogenaamde ombudsnormen die de Vlaamse
ombudsdienst naar voor heeft geschoven m.b.t. het voeren van een
behoorlijk bestuur. Deze behoorlijkheidsnormen hebben vooreerst
betrekking op de overeenstemming met het recht. Dit betekent dat
de overheid de correcte toepassing van haar regelgeving
garandeert in de brede betekenis van het woord, hetgeen
beschouwd kan worden als een basisnorm van de sociale
rechtsstaat. Daarnaast motiveert een behoorlijk bestuur haar
handelingen. De Vlaamse overheid moet inderdaad op een
afdoende manier haar beslissingen en haar optreden verduidelijken
en motiveren en de redenen aangeven waarop ze zich baseert.
Rechtszekerheid en gerechtvaardigd vertrouwen is een ander
kenmerk van een goed overheidsbestuur. Hiermee wordt bedoeld
dat een overheid duidelijkheid en zekerheid waarborgt over de
geldende rechtsnormen. De burger moet eenduidig kunnen weten
wat zijn rechten en plichten zijn en wat hij in feite kan verwachten
van de overheid. Tenslotte geeft een behoorlijk bestuur blijk van
redelijkheid en evenredigheid. In de afweging van
keuzemogelijkheden geeft de overheid voldoende gewicht aan de
belangen van de betrokken burgers. De overheid beperkt de
nadelen van een beslissing voor de burger zo veel mogelijk. Een
gekozen sanctie moet in verhouding staan tot de begane misstap
van de burger. Aangezien het niet-discriminatiebeginsel en de
creatie van gelijke kansen voor iedereen de rode draad van dit
handvest uitmaakt en reeds meermaals ter sprake is gekomen in
voorgaande bepalingen lijkt het niet noodzakelijk om het principe
inzake gelijkheid en onpartijdigheid hier nog te moeten herhalen.


44. Iedereen heeft het recht op informatie. De Vlaamse overheid
eerbiedigt de vrijheid van alle media. Elke vorm van censuur
vanwege de overheid is verboden. De redactionele
onafhankelijkheid van de nieuwsredacties wordt gewaarborgd.


Toelichting
De grondslag van de bevoegdheid is artikel 4, 5 e en 6 e van de
Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen. Het recht informatie te ontvangen wordt gewaarborgd
door het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de
Mens en van de Fundamentele Vrijheden en door het
Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten.
De redactionele onafhankelijkheid is een onontbeerlijke structurele
waarborg voor de onpartijdigheid van de aangeboden informatie.


45. De internationale samenwerking is een bekommernis van de
Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid oefent zijn bevoegdheden inzake
ontwikkelingssamenwerking uit met het oog op duurzame en
vreedzame ontwikkeling in landen van de derde wereld. De
Vlaamse overheid stelt hiervoor een betekenisvolle financiering ter
beschikking.

De samenwerking is gericht op de zelfredzaamheid van hun
bevolking en de duurzame waarborging van een menswaardig
bestaan in overeenstemming met de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens.


Toelichting
De actuele bevoegdheid van Vlaanderen inzake het recht om
verdragen te sluiten en inzake andere vormen van internationale
samenwerking in gemeenschapsaangelegenheden is in de grondwet
verankerd, met name in de artikelen 127, 128 en 167, § 3. Inzake
gewestelijke aangelegenheden is deze bevoegdheid evenzeer
verankerd in deze laatste bepaling, in de mate dat de internationale
samenwerking resulteert in een verdrag. De uitvoering van deze
grondwettelijke bepalingen inzake het sluiten van verdragen vindt
men terug in artikel 81 van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980
tot hervorming der instellingen. Voor het overige zijn deze
bepalingen beleidsintenties die het belang van een modern beleid
inzake ontwikkelingssamenwerking beklemtonen. De Vlaamse
overheid moet hiervoor ook in een betekenisvolle financiering
voorzien. Dit impliceert dat de overheid een concreet tijdspad moet
uitwerken om op korte termijn ten minste 0,7 % van het bruto
regionaal product te besteden aan ontwikkelingsinitiatieven. Dit is
immers het streefcijfer van de ontwikkelingsorganisatie van de
Verenigde Naties (UNDP), dat ieder welvarend land bij het
opstellen van de begroting aan internationale solidariteit minimaal
zou moeten toewijzen.


46. De bevordering van wetenschappelijk onderzoek tot op het
niveau van het Europees gemiddelde is een doelstelling van de
overheid.


Toelichting
De grondslag van deze bevoegdheid van de gemeenschappen en de
gewesten is artikel 6bis van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980
tot hervorming der instellingen. Het is de bevestiging van een
Vlaams beleid tot bevordering van het wetenschappelijk onderzoek
om via een gezamenlijke inspanning van de private en de publieke
sector het wetenschappelijk onderzoek geleidelijk op te tillen tot
zowat 3% van het bruto binnenlands product, zoals werd
afgesproken door de Europese staatshoofden en regeringsleiders.


47. Bij de afdoening van geschillen of de behandeling van klachten
heeft iedereen recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak,
binnen een redelijke termijn, door een onpartijdige instantie,
waarvan de beslissingen worden gemotiveerd.


Toelichting
De grondslag voor deze bevoegdheid is de algemene bevoegdheid
van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest
administratieve beroepen in het leven te roepen.


48. Bij het bepalen van administratieve boetes en straffen wordt het
beginsel van evenredigheid geëerbiedigd tussen de overtreding en
de sanctie en wordt rekening gehouden met de draagkracht van de
overtreder.


Toelichting
De grondslag voor deze bevoegdheid is enerzijds artikel 11 van de
Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen en wat betreft de administratieve niet strafrechtelijke
boetes, de rechtspraak van het Arbitragehof die deze bevoegdheid
uitdrukkelijk heeft erkend bij overtreding van een fiscale
verplichting. De beginselen van strafbeleid die in deze bepaling
zijn opgenomen moeten worden aanzien als beleidsbeginselen.


49. De gevallen waarin een huiszoeking kan plaats hebben moeten
beantwoorden aan een dwingende maatschappelijke
noodzakelijkheid.


Toelichting
De grondslag voor deze bevoegdheid is eveneens artikel 11 van de
Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen. Huiszoekingen moeten beantwoorden aan een
dwingende maatschappelijke noodzakelijkheid, op grond van het
Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en
van de Fundamentele Vrijheden, dat geen inmenging in het recht
op eerbiediging van de woning gedoogt, die niet nodig zou zijn in
een democratische samenleving.


50. Van de bevoegdheid tot onteigening en van het recht van
voorkoop wordt slechts gebruik gemaakt, indien het algemeen nut
niet op een andere wijze kan worden gerealiseerd.


Toelichting
De grondslag voor deze bevoegdheid zijn de artikelen 14 en 79 van
de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen. Onverminderd het verbod van afwending van macht, is
deze bepaling een beleidsbeginsel.


51. De toegang tot een openbaar ambt van de Vlaamse overheid of
van het Vlaamse Gewest wordt zonder discriminatie verzekerd.

Inzonderheid is elk onderscheid op grond van
levensbeschouwelijke of politieke overtuiging verboden.

De loopbaan in het openbaar ambt mag slechts worden bepaald
door relevante, objectieve en controleerbare gegevens.

Vlaamse ambtenaren hebben recht op politiek verlof. De vrijheid
van meningsuiting, van vergadering en vereniging zijn hen
gewaarborgd.

Deze vrijheden mogen slechts worden beperkt met het oog op het
vrijwaren van substantiële belangen van de openbare dienst in een
democratische samenleving.


Toelichting
De grondslag voor deze bevoegdheid is artikel 87 van de
Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen. Volgens het Internationaal Verdrag inzake
Economische, Sociale en Culturele Rechten heeft elke burger het
recht op algemene voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de
overheidsdiensten van zijn land. Het EG-verdrag verbiedt bij de
aanwerving van personen in openbare dienst elke ongelijke
behandeling van burgers van de Europese unie die de Belgische
nationaliteit niet bezitten, telkens het ambt of de betrekking niet de
uitoefening van openbaar gezag met zich brengt. Het recht op
politiek verlof van Vlaamse ambtenaren bevestigt de bestaande
decretale regeling. Het laatste lid van deze bepaling vat de
rechtspraak samen van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens en van de Raad van State.


52. Het recht van de burger om een klacht in te dienen over de
handelingen en de werking van de Vlaamse overheid wordt
gewaarborgd. Het recht om kosteloos een beroep te doen op één
onafhankelijke ombudsdienst wordt daartoe gewaarborgd. Het
decreet bepaalt de nadere regels betreffende de onafhankelijkheid
van de Vlaamse ombudsman en betreffende de werking van deze
dienst, in het bijzonder op het gebied van de bevoegdheden inzake
onderzoek, bemiddeling en aanbeveling en de werkwijze van de
ombudsdienst.


Toelichting
De actuele grondslag van deze bevoegdheid is het recht van petitie,
zoals gewaarborgd door artikel 28 van de federale Grondwet.
Anderzijds kan verwezen worden naar het decreet van 7 juli 1998
houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst. De instelling
behoort intussen tot een traditie op mondiaal niveau. Ook op het
vlak van de Europese Unie is in artikel 43 EU-charter de
mogelijkheid om een beroep te doen op de ombudsman van de Unie
gewaarborgd als een grondrecht, naast het recht om een
verzoekschrift in te dienen bij het Europees Parlement.

Ombudsdiensten dragen bij tot een bevordering van de dialoog
tussen burger en bestuur en zijn aanvullend ten aanzien van de
bestaande vormen van rechtsbescherming. Er bestaat een
consensus over de basisbeginselen van de ombudsfunctie en de
werking van de ombudsdiensten, met name:

•ze staan kosteloos ten dienste van het publiek en treden op als
er sprake is van onbehoorlijk bestuur of wanneer een klacht
niet ernstig is behandeld;
•ze werken onafhankelijk en krijgen daartoe de nodige
middelen;
•ze zijn bevoegd om een onderzoek in te stellen, om te
bemiddelen en aanbevelingen te formuleren;
•ze houden zich aan het beroepsgeheim en treden volledig
onpartijdig op;
•ze stellen een jaarverslag op met hun vaststellingen en
aanbevelingen; het jaarverslag wordt publiek gemaakt en is
toegankelijk voor iedereen.

Het decreet regelt deze aspecten van de werking nader. Enkele
ervan vergen enige toelichting.
Ombudsdienst

De ombudsdienst is een volledig onafhankelijk orgaan, dat direct
toegankelijk is voor alle burgers. Deze onafhankelijkheid wordt
onder meer gewaarborgd door de benoeming van de ombudsman
door het parlement en door de verschillende bevoegdheden en
werkingsinstrumenten waarover de ombudsman beschikt. De
centrale opdracht bestaat erin klachten te onderzoeken over de
handelingen en de werking van de Vlaamse overheid in de brede
zin, dit wil zeggen zowel de eigen departementen als de instellingen
die opdrachten uitvoeren in opdracht van de Vlaamse overheid. Uit
deze klachten volgen al naar gelang het probleem concrete
oplossingen en aanbevelingen, gericht aan de administratieve
overheden en de wetgevende macht.


53. Binnen de grenzen van de Grondwet en de bijzondere wet van 8
augustus 1980 tot hervorming der instellingen bevordert het decreet
de rechtstreekse raadpleging van de bevolking.

Aan de raadpleging van de bevolking wordt een opkomstplicht
verbonden. Het geldige resultaat van de raadpleging heeft een
bindend karakter voor de Vlaamse overheid.


Toelichting
Deze bepaling is een beleidsbeginsel. De grondslag van de
bevoegdheid volksraadplegingen te organiseren op het niveau van
het Nederlandse taalgebeid zal verschillend zijn naargelang het
onderwerp van de bevraging.


54. Ter bevordering van de kwaliteit van de democratische
samenleving heeft iedereen het recht om maatschappelijke ideeën
in te dienen bij het Vlaams Parlement op de wijze door het decreet
bepaald.

Deze ideeën zijn in overeenstemming met de universele waarde
van de rechten van de mens.


Toelichting
Deze bepaling is een moderne vertaling van het door artikel 28 van
de federale Grondwet erkende petitierecht. Het wil de burger
toelaten om op een positieve wijze bij te dragen tot de kwaliteit van
de democratische samenleving door hem of haar het recht te geven
om voorstellen en maatschappelijke ideeën in te dienen bij het
Vlaams Parlement. Het parlement zal hiervoor een papieren en een
elektronische ideeënbus oprichten en een soepele procedure
uitwerken waardoor gevolg kan worden gegeven aan deze
particuliere initiatieven.


55. Vlaanderen heeft als wapen in goud een leeuw van sabel,
geklauwd en getongd van keel. De vlag van Vlaanderen is geel met
een zwarte leeuw, rood geklauwd en getongd. Het volkslied van
Vlaanderen bestaat in de eerste twee strofen van de “De Vlaamse
Leeuw”.

De Vlaamse feestdag is 11 juli.


Toelichting
In bovenstaande bepaling wordt uiting gegeven aan de traditionele
symbolen van de Vlaamse overheid. Met betrekking tot de Vlaamse
feestdag wil de Vlaamse overheid beklemtonen dat zij ijvert voor de
nationale erkenning van haar feestdag.


56. Elke scholier ontvangt voor het einde van de leerplicht een
exemplaar van de tekst van het Handvest van Vlaanderen en van de
federale Grondwet.


Toelichting
Op grond van deze bepaling ontvangt iedere jongere voor het einde
van de leerplicht een exemplaar van het Handvest van Vlaanderen
en van de federale Grondwet. Hierdoor last de Vlaamse overheid
in haar onderwijs een moment in om jongeren bewust te maken van
hun plaats in het democratisch bestel. Deze bewustwording mag
niet gezien worden als een inleiding tot het staatsrecht maar dient
de thematiek van burgerzin en individuele verantwoordelijkheid
aan te brengen.
  Met citaat antwoorden
Antwoord


Discussietools

Regels voor berichten
Je mag niet nieuwe discussies starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag niet bijlagen versturen
Je mag niet jouw berichten bewerken

vB-code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit
Forumnavigatie


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 02:19.


Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2016, Politics.be