Politics.be Problemen met registreren? Of een verloren wachtwoord? Gelieve een mail te verzenden naar maarten@politics.be met vermelding van je gebruikersnaam.

Ga terug   Politics.be > Themafora > Godsdienst en levensovertuiging
Registreer FAQForumreglement Ledenlijst Markeer forums als gelezen

Godsdienst en levensovertuiging In dit forum kan je discussiëren over diverse godsdiensten en levensovertuigingen.

Antwoord
 
Discussietools
Oud 14 januari 2008, 11:08   #1
jamás será vencido
President van Europa
Europees Commissaris
 
jamás será vencido's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 10 augustus 2007
Locatie: Sociaal Europa
Berichten: 6.000
Standaard Onverdraagzame bijbelteksten

Kent er iemand onverdraagzame, geweldadige of te bekritiseren bijbelteksten?
Ze mogen hier gepost worden.

Een paar voorbeelden:

Citaat:
En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
2 Neem de wraak der kinderen Israëls van de Midianieten; daarna zult gij verzameld worden tot uw volken.
3 Mozes dan sprak tot het volk, zeggende: Dat zich mannen uit u ten strijde toerusten, en dat zij tegen de Midianieten zijn, om de wraak des HEEREN te doen aan de Midianieten.
4 Van elken stam onder alle stammen Israëls zult gij een duizend ten strijde zenden.
5 Alzo werden geleverd uit de duizenden van Israël, duizend van elken stam, twaalf duizend toegerusten ten strijde.
6 En Mozes zond hen ten strijde, duizend van elken stam, hen en Pinehas, den zoon van Eleazar, den priester, ten strijde, met de heilige vaten, en de trompetten des geklanks in zijn hand.
7 En zij streden tegen de Midianieten, gelijk als de HEERE Mozes geboden had, en zij doodden al wat mannelijk was.
8 Daartoe doodden zij boven hun verslagenen, de koningen der Midianieten, Evi, en Rekem, en Zur, en Hur, en Reba, vijf koningen der Midianieten; ook doodden zij met het zwaard Bileam, den zoon van Beor.
9 Maar de kinderen Israëls namen de vrouwen der Midianieten, en hun kinderkens gevangen; zij roofden ook al hun beesten, en al hun vee, en al hun vermogen.
10 Voorts al hun steden met hun woonplaatsen, en al hun burchten verbrandden zij met vuur.
11 En zij namen al den roof, en al den buit, van mensen en van beesten.
12 Daarna brachten zij de gevangenen, en den buit, en den roof, tot Mozes en tot Eleazar, den priester, en tot de vergadering der kinderen Israëls, in het leger, in de vlakke velden van Moab, dewelke zijn aan de Jordaan van Jericho.
13 Maar Mozes en Eleazar, de priester, en alle oversten der vergadering, gingen uit hen tegemoet, tot buiten voor het leger.
14 En Mozes werd grotelijks vertoornd tegen de bevelhebbers des heirs, de hoofdlieden der duizenden, en de hoofdlieden der honderden, die uit den strijd van dien oorlog kwamen.
15 En Mozes zeide tot hen: Hebt gij dan alle vrouwen laten leven?
16 Ziet, deze waren, door den raad van Bileam, den kinderen Israëls, om oorzake der overtreding tegen den HEERE te geven, in de zaak van Peor; waardoor die plaag werd onder de vergadering des HEEREN.
17 Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouw, die door bijligging des mans een man bekend heeft.
18 Doch al de kinderen van vrouwelijk geslacht, die de bijligging des mans niet bekend hebben, laat voor ulieden leven.
19 En gijlieden, legert u buiten het leger zeven dagen; een ieder, die een mens gedood, en een ieder, die een verslagene zult aangeroerd hebben, zult u op den derden dag en op den zevenden dag ontzondigen, gij en uw gevangenen.
20 Ook zult gij alle kleding, en alle gereedschap van vellen, en alle geiten haren werk, en gereedschap van hout, ontzondigen.
21 En Eleazar, de priester, zeide tot de krijgslieden, die tot dien strijd getogen waren: Dit is de inzetting der wet, die de HEERE Mozes geboden heeft.
22 Alleen het goud en het zilver, en het koper, het ijzer, het tin en het lood;
23 Alle ding, dat het vuur lijdt, zult gij door het vuur laten doorgaan, dat het rein worde; evenwel zal het door het water der afzondering ontzondigd worden; maar al wat het vuur niet lijdt, zult gij door het water laten doorgaan.
24 Gij zult ook uw klederen op den zevenden dag wassen, dat gij rein wordt; en daarna zult gij in het leger komen.
25 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
26 Neem op de som van den buit der gevangenen van mensen en van beesten; gij en Eleazar, de priester, en de hoofden van de vaderen der vergadering.
27 En deel den buit in twee helften tussen degenen, die den strijd aangegrepen hebben, die tot den strijd uitgegaan zijn, en tussen de ganse vergadering.
28 Daarna zult gij een schatting voor den HEERE heffen, van de oorlogsmannen, die tot dezen krijg uitgetogen zijn, van vijfhonderd een ziel, uit de mensen en uit de runderen, en uit de ezelen, en uit de schapen.
29 Van hun helft zult gij het nemen, en den priester Eleazar geven tot een heffing des HEEREN.
30 Maar van de helft der kinderen Israëls zult gij een gevangene van vijftig nemen, uit de mensen, uit de runderen, uit de ezelen, en uit de schapen, uit al de beesten; en gij zult ze aan de Levieten geven, die de wacht van de tabernakel des HEEREN waarnemen.
31 En Mozes en Eleazar, de priester, deden, gelijk als de HEERE Mozes geboden had.
32 De buit nu, het overschot van den roof, dat het krijgsvolk geroofd had, was zeshonderd vijf en zeventig duizend schapen;
33 En twee en zeventig duizend runderen;
34 En een en zestig duizend ezelen;
35 En der mensen zielen, uit de vrouwen, die geen bijligging des mans bekend hadden, alle zielen waren twee en dertig duizend.
36 En de helft, te weten het deel dergenen, die tot dezen krijg uitgetogen waren, was in getal driehonderd zeven en dertig duizend en vijfhonderd schapen.
37 En de schatting voor den HEERE van schapen was zeshonderd vijf en zeventig.
38 En de runderen waren zes en dertig duizend, en hun schatting voor den HEERE twee en zeventig.
39 En de ezelen waren dertig duizend en vijfhonderd, en hun schatting voor den HEERE was een en zestig.
40 En der mensen zielen waren zestien duizend, en hun schatting voor den HEERE twee en dertig zielen.
41 En Mozes gaf Eleazar, den priester, de schatting van de heffing des HEEREN, gelijk als de HEERE Mozes geboden had.
42 En van de helft der kinderen Israëls, welke Mozes afgedeeld had, van de mannen, die gestreden hadden;
43 (Het halve deel nu der vergadering was, uit de schapen, driehonderd zeven en dertig duizend en vijfhonderd;
44 En de runderen waren zes en dertig duizend;
45 En de ezelen dertig duizend en vijfhonderd;
46 En der mensen zielen zestien duizend
47 Van die helft der kinderen Israëls nam Mozes een gevangene uit vijftig, van mensen en van beesten; en hij gaf ze aan de Levieten, die de wacht van den tabernakel des HEEREN waarnamen, gelijk als de HEERE Mozes geboden had.
48 Toen traden tot Mozes de bevelhebbers, die over de duizenden des heirs waren, de hoofdlieden der duizenden, en de hoofdlieden der honderden;
49 En zij zeiden tot Mozes: Uw knechten hebben opgenomen de som der krijgslieden, die onder onze hand geweest zijn; en uit ons ontbreekt niet een man.
50 Daarom hebben wij een offerande des HEEREN gebracht, een ieder wat hij gekregen heeft, een gouden vat, een keten, of een armring, een vingerring, een oorring, of een afhangenden gordel, om voor onze zielen verzoening te doen voor het aangezicht des HEEREN.
51 Zo nam Mozes en Eleazar, de priester, van hen het goud, alle welgewrochte vaten.
52 En al het goud der heffing, dat zij den HEERE offerden, was zestien duizend zevenhonderd en vijftig sikkelen, van de hoofdlieden der duizenden, en van de hoofdlieden der honderden.
53 Aangaande de krijgslieden, een iegelijk had geroofd voor zichzelven.
54 Zo nam Mozes en Eleazar, de priester, dat goud van de hoofdlieden der duizenden en der honderden, en zij brachten het in de tent der samenkomst, ter gedachtenis voor de kinderen Israëls, voor het aangezicht des HEEREN
Citaat:
Er was eens een rijk man die in zijn purper en fijn linnen gekleed ging en iedere dag uitbundig feest vierde. Terwijl een arme, die Lazarus heette, met zweren overdekt voor de poort lag. Hij verlangde er naar zijn honger te stillen met wat bij de rijkaard van de tafel viel. Ja, zelfs kwamen honden zijn zweren likken. Nu gebeurde het dat de arme stierf en door de engelen in de schoot van Abraham werd gedragen. De rijke stierf ook en kreeg een eervolle begrafenis. In de onderwereld, ten prooi aan vele pijnen sloeg hij zijn ogen op en zag van verre Abraham en Lazarus in diens schoot. Toen riep hij uit: "Vader Abraham, ontferm u over mij en geef Lazarus opdracht de top van zijn vinger in water te dopen en mijn tong daarmee te komen verfrissen, want ik word door de vlammen hier gefolterd." Maar Abraham antwoordde: "Mijn zoon, herinnert gij U hoe gij tijdens uw leven uw deel van het goede hebt gekregen en op gelijke manier Lazarus het kwade; daarom ondervindt hij nu de vertroosting, maar wordt gij gefolterd."
Citaat:
Lucas 6, 21 e.v.:
"Zalig zijt gij bedelaars want uwer is het Koninkrijk Gods. Zalig zijt gij die nu honger hebt, want gij zult verzadigd worden. Zalig zijt gij die nu weent, want gij zult lachen. ...Maar wee u, gij rijken, want gij hebt uw troost gehad. Wee u die verzadigd zijt, want gij zult hongeren. Wee u, die nu lacht, want gij zult treuren en wenen"
__________________
jamás será vencido is offline   Met citaat antwoorden
Oud 14 januari 2008, 11:26   #2
Infidel
Provinciaal Gedeputeerde
 
Infidel's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 4 september 2007
Berichten: 800
Standaard

1. Hoe roepen deze teksten op tot geweld?

2. Wat is er mis met de 2 citaten uit het Nieuwe Testament?

Wie goed leeft, wordt beloond in het hiernamaals. Wie slecht leeft, zal gestraft worden in het hiernamaals. Ik lees nergens dat wij in de tegenwoordige tijd, de handen en voeten van misdadigers moeten afhakken.
Infidel is offline   Met citaat antwoorden
Oud 14 januari 2008, 11:39   #3
Bovenbuur
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
Bovenbuur's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 16 oktober 2006
Locatie: Stiekem toch weer bovenbuur
Berichten: 13.798
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Infidel Bekijk bericht
1. Hoe roepen deze teksten op tot geweld?

2. Wat is er mis met de 2 citaten uit het Nieuwe Testament?

Wie goed leeft, wordt beloond in het hiernamaals. Wie slecht leeft, zal gestraft worden in het hiernamaals. Ik lees nergens dat wij in de tegenwoordige tijd, de handen en voeten van misdadigers moeten afhakken.
Nee, wie lacht, zal gestraft worden in het hiernamaals. Lol hebben is verboden.
__________________
Waarschuwing:
Dit onderschrift is pretentieus en kan (soms) bekend overkomen!
Bovenbuur is offline   Met citaat antwoorden
Oud 14 januari 2008, 15:08   #4
Visjnu
Minister-President
 
Visjnu's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 27 november 2006
Berichten: 4.615
Standaard

De tekst gaat niet over belonen of straffen in een hiernamaals. In tegendeel zelfs, er staat letterlijk:

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door lc.6,35
Nee, heb je vijanden lief, doe wel en leen uit, en verwacht daarvoor niets terug. Dan zal er een rijke beloning voor jullie zijn: je wordt kinderen van de Allerhoogste, want ook Hij is goed voor ondankbare en slechte mensen.
Wat de armen, hongerigen, ongelukkigen en uitgeslotenen echter "gelukkig" maakt is dat ze niet de fout kunnen maken om volledig afhankelijk te worden van hun rijkdom, zintuigelijke bevredigingen en statuut. M.a.w. afhankelijk zijn van iets dat zomaar kan (en zal) verdwijnen. Deze andere kijk op "goed zijn" wordt vervolgens ook doorgetrokken naar een andere kijk op "goed doen" in Lc.6,27-38.

De tekst lijkt mij een kritiek op oa. een hedonistische levensvisie, maar wat dit met onverdraagzaamheid te maken heeft ontgaat mij.
__________________
sin otra luz y guía
sino la que en el corazón ardía.
Visjnu is offline   Met citaat antwoorden
Oud 15 januari 2008, 08:59   #5
jamás será vencido
President van Europa
Europees Commissaris
 
jamás será vencido's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 10 augustus 2007
Locatie: Sociaal Europa
Berichten: 6.000
Standaard

Voltaire beschreef het ooit mooi: In een God die positieve elementen op aarde bestraft door iemand in eeuwige pijnen te leven, in zo een wraakzuchtge God wil ik niet geloven. Als God bestaat, dan is het een goede God, en niet die van het katholicisme...
__________________
jamás será vencido is offline   Met citaat antwoorden
Oud 15 januari 2008, 12:03   #6
Wautd
Parlementslid
 
Wautd's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 12 juli 2006
Locatie: Ankh-Morpork
Berichten: 1.839
Standaard

Is God willing to prevent evil, but not able? Then he is not omnipotent. Is he able, but not willing? then he is malevolent. Is he both able and willing? Then whence cometh evil? Is he neither able nor willing? Then why call him God?
- Epicurus
__________________
“Give a man a fire and he's warm for a day, but set fire to him and he's warm for the rest of his life.” - Terry Pratchett
Wautd is offline   Met citaat antwoorden
Oud 15 januari 2008, 14:32   #7
Bovenbuur
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
Bovenbuur's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 16 oktober 2006
Locatie: Stiekem toch weer bovenbuur
Berichten: 13.798
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Visjnu Bekijk bericht
De tekst gaat niet over belonen of straffen in een hiernamaals. In tegendeel zelfs, er staat letterlijk:Wat de armen, hongerigen, ongelukkigen en uitgeslotenen echter "gelukkig" maakt is dat ze niet de fout kunnen maken om volledig afhankelijk te worden van hun rijkdom, zintuigelijke bevredigingen en statuut. M.a.w. afhankelijk zijn van iets dat zomaar kan (en zal) verdwijnen. Deze andere kijk op "goed zijn" wordt vervolgens ook doorgetrokken naar een andere kijk op "goed doen" in Lc.6,27-38.

De tekst lijkt mij een kritiek op oa. een hedonistische levensvisie, maar wat dit met onverdraagzaamheid te maken heeft ontgaat mij.
Dus als je slecht bent ga je naar de hemel, maar als je lol hebt wordt je gestraft? Wat een sadistisch mannetje...
__________________
Waarschuwing:
Dit onderschrift is pretentieus en kan (soms) bekend overkomen!
Bovenbuur is offline   Met citaat antwoorden
Oud 15 januari 2008, 14:38   #8
Visjnu
Minister-President
 
Visjnu's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 27 november 2006
Berichten: 4.615
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Bovenbuur Bekijk bericht
Dus als je slecht bent ga je naar de hemel, maar als je lol hebt wordt je gestraft? Wat een sadistisch mannetje...
?
__________________
sin otra luz y guía
sino la que en el corazón ardía.
Visjnu is offline   Met citaat antwoorden
Oud 15 januari 2008, 14:45   #9
filosoof
Banneling
 
 
filosoof's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 22 mei 2003
Locatie: Brussel
Berichten: 49.511
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Jesus, Mattheus,5
Het OT blijft geldig:(Volgens Marcus trouwens ook, dacht ik)

http://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/5.html
17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.
18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.
19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.
20 Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan.

Mat 5...
En nog één en ander:

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Paulus, 1.Cor11.3
Vrouwenrechten
http://www.statenvertaling.net/bijbel/1kor/11.html

1.Cor 11
3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.
4 Een iegelijk man, die bidt of profeteert, hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd;
5 Maar een iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd; want het is een en hetzelfde, alsof haar het haar afgesneden ware.
6 Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worde; maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekke.
7 Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid des mans.
8 Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit den man.
9 Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man.
10 Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der engelen wil.
11 Nochtans is noch de man zonder de vrouw, noch de vrouw zonder den man, in den Heere.
12 Want gelijkerwijs de vrouw uit den man is, alzo is ook de man door de vrouw; doch alle dingen zijn uit God.
13 Oordeelt gij onder uzelven: is het betamelijk, dat de vrouw ongedekt God bidde?
14 Of leert u ook de natuur zelve niet, dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is?
15 Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is; omdat het lange haar voor een deksel haar is gegeven?

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Jesus, Mattheus 10
Haat zaaien:
http://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/10.html

Mat 10.
21 En de ene broeder zal den anderen broeder overleveren tot den dood, en de vader het kind, en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders, en zullen hen doden.

34 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
35 Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.
36 En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.
37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig.
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Jezus,Mat 11
Bloeddorst, moord en dood, volledige steden vernietigen
http://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/11.html
20 Toen begon Hij de steden, in dewelke Zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden.
21 Wee u, Chorazin! wee u Bethsaida! want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben.
22 Doch Ik zeg u: Het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in den dag des oordeels, dan ulieden.
23 En gij, Kapernaum! die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn.
24 Doch Ik zeg u, dat het den lande van Sodom verdragelijker zal zijn in den dag des oordeels, dan u.
[/quote]
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Jezus,Mat15,Marc7
Kindermishandeling en doodstraf:

http://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/15.html
Matt 15
wassen hun handen niet, wanneer zij brood zullen eten.
3 Maar Hij, antwoordende, zeide tot hen: Waarom overtreedt ook gij het gebod Gods, door uw inzetting?
4 Want God heeft geboden, zeggende: Eert uw vader en moeder, en: Wie vader of moeder vloekt, die zal den dood sterven.

http://www.statenvertaling.net/bijbel/marc/7.html
Marc 7
10 Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder; en: wie vader of moeder vloekt, die zal den dood sterven.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Jezus, Mat19

Familieverlating:

http://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/19.html

Mat 19
29 En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven beërven.
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Jezus, Mat25

Werkloosheid en onrecht

http://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/25.html
Mattheus 25

29 Want een iegelijk die heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van dengene, die niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.
30 En werpt den onnutten dienstknecht uit in de buitenste duisternis; daar zal wening zijn en knersing der tanden. |
Dat is toch christelijk?
Wat is het christendom toch achterlijk zeg...Moet er méér zijn? Vraag gerust.


Ze moesten die bijbel uit handen van atheïsten houden!!
filosoof is offline   Met citaat antwoorden
Oud 15 januari 2008, 14:53   #10
Vette Pois(s)on
Eur. Commissievoorzitter
 
Vette Pois(s)on's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 27 november 2007
Berichten: 8.832
Standaard

Hemel en Hel : dat is hier en nu.

Denk dat de meest wrede teksten terug te vinden zijn in het Oude Testament.
Daarin wordt zelfs wraak gepreekt (oog om oog...), terwijl in het Nieuwe Testament juist wordt gevraagd om de andere wang te keren.

Maar om kwaad/goed te onderscheiden, hoeven mensen geen bijbel te lezen denk ik.
Vette Pois(s)on is offline   Met citaat antwoorden
Oud 15 januari 2008, 15:13   #11
Winterhamer
Banneling
 
 
Geregistreerd: 18 januari 2007
Locatie: Nederland, Rotterdam.
Berichten: 1.098
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door jamás será vencido Bekijk bericht
Kent er iemand onverdraagzame, geweldadige of te bekritiseren bijbelteksten?
Ze mogen hier gepost worden.

Een paar voorbeelden:
Waarom klaag je als iemand dit ook bij de koran doet ?
Winterhamer is offline   Met citaat antwoorden
Oud 15 januari 2008, 15:14   #12
Winterhamer
Banneling
 
 
Geregistreerd: 18 januari 2007
Locatie: Nederland, Rotterdam.
Berichten: 1.098
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door filosoof Bekijk bericht
En nog één en ander:
Citaat:

Dat is toch christelijk?
Wat is het christendom toch achterlijk zeg...

Moet er méér zijn? Vraag gerust.

Ze moesten die bijbel uit handen van atheïsten houden!!

Waarom klaag je als iemand dit ook bij de koran doet ?

Laatst gewijzigd door Winterhamer : 15 januari 2008 om 15:14.
Winterhamer is offline   Met citaat antwoorden
Oud 15 januari 2008, 15:32   #13
Bovenbuur
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
Bovenbuur's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 16 oktober 2006
Locatie: Stiekem toch weer bovenbuur
Berichten: 13.798
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Visjnu Bekijk bericht
?
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Lucas 6, 21 e.v.
"Zalig zijt gij bedelaars want uwer is het Koninkrijk Gods. Zalig zijt gij die nu honger hebt, want gij zult verzadigd worden. Zalig zijt gij die nu weent, want gij zult lachen. ...Maar wee u, gij rijken, want gij hebt uw troost gehad. Wee u die verzadigd zijt, want gij zult hongeren. Wee u, die nu lacht, want gij zult treuren en wenen"
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door lc.6,35
Nee, heb je vijanden lief, doe wel en leen uit, en verwacht daarvoor niets terug. Dan zal er een rijke beloning voor jullie zijn: je wordt kinderen van de Allerhoogste, want ook Hij is goed voor ondankbare en slechte mensen.
Slecht zijn mag, lachen of zelfs maar genoeg te eten hebben mag niet.
__________________
Waarschuwing:
Dit onderschrift is pretentieus en kan (soms) bekend overkomen!
Bovenbuur is offline   Met citaat antwoorden
Oud 15 januari 2008, 15:54   #14
Visjnu
Minister-President
 
Visjnu's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 27 november 2006
Berichten: 4.615
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Bovenbuur Bekijk bericht
Slecht zijn mag, lachen of zelfs maar genoeg te eten hebben mag niet.
Maar het is toch absurd om dit zo te interpreteren? Waar steunt dat op?
__________________
sin otra luz y guía
sino la que en el corazón ardía.
Visjnu is offline   Met citaat antwoorden
Oud 15 januari 2008, 15:58   #15
system
Banneling
 
 
Geregistreerd: 28 oktober 2006
Berichten: 40.545
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Visjnu Bekijk bericht
Maar het is toch absurd om dit zo te interpreteren? Waar steunt dat op?
En hoe zou men dan volgens u deze teksten moeten interpreteren?
system is offline   Met citaat antwoorden
Oud 15 januari 2008, 16:02   #16
Visjnu
Minister-President
 
Visjnu's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 27 november 2006
Berichten: 4.615
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door system Bekijk bericht
En hoe zou men dan volgens u deze teksten moeten interpreteren?
http://forum.politics.be/showpost.ph...21&postcount=4

(welja moeten, dat is uiteraard gewoon maar hoe ik het begrijp.)
__________________
sin otra luz y guía
sino la que en el corazón ardía.

Laatst gewijzigd door Visjnu : 15 januari 2008 om 16:09.
Visjnu is offline   Met citaat antwoorden
Oud 15 januari 2008, 16:36   #17
Infidel
Provinciaal Gedeputeerde
 
Infidel's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 4 september 2007
Berichten: 800
Standaard

Hoe roepen deze teksten op tot geweld?
Infidel is offline   Met citaat antwoorden
Oud 15 januari 2008, 19:18   #18
system
Banneling
 
 
Geregistreerd: 28 oktober 2006
Berichten: 40.545
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Visjnu Bekijk bericht
http://forum.politics.be/showpost.ph...21&postcount=4

(welja moeten, dat is uiteraard gewoon maar hoe ik het begrijp.)
Ja, zo zou het zeker ook geïnterpreteerd kunnen worden inderdaad.

Laatst gewijzigd door system : 15 januari 2008 om 19:19.
system is offline   Met citaat antwoorden
Oud 15 januari 2008, 23:18   #19
jamás será vencido
President van Europa
Europees Commissaris
 
jamás será vencido's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 10 augustus 2007
Locatie: Sociaal Europa
Berichten: 6.000
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Winterhamer Bekijk bericht
Waarom klaag je als iemand dit ook bij de koran doet ?
Ik hou toch geen mars tegen de katholiekisering van belgie?
Ik wil gewoon inhoudelijk kritiek ook kunnen leveren op het katholicisme,
kritiek die niet louter betrekking heeft op het katholieke instituut.
Als ik negatieve kritiek over islam wil lezen, kijk ik wel in een andere draad.

Bedankt filosoof,
voor de nodige teksten nog,
kunnen altijd an pas komen
__________________
jamás será vencido is offline   Met citaat antwoorden
Oud 16 januari 2008, 00:48   #20
Marlboro
Banneling
 
 
Geregistreerd: 18 september 2006
Berichten: 4.544
Standaard

Kunnen allemaal de pot op die godsdiensten.
De islam vooral omdat zij nog zeer veel zaken doen hetgeen in hunne koran en dergelijke staat,daar zit em het grote verschil.
Marlboro is offline   Met citaat antwoorden
Antwoord


Discussietools

Regels voor berichten
Je mag niet nieuwe discussies starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag niet bijlagen versturen
Je mag niet jouw berichten bewerken

vB-code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit
Forumnavigatie


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 09:11.


Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2016, Politics.be